KV Arena KV Arena - Magistrát Města Karlovy Vary

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

Karlovy, Vary, 2009., 2009, 19.30, 15.00, 17.00, města, tel.:, Vary,, července, také, Karlových, bude, Karlovarský, orchestr, jsou, symfonický, nebo, srpna, které, Thermal, jako, listy, Radniční, školy, která, koncert, jsme, vždy

Transcript

Radniční listy | 1
Radniční listy
| 2009XIV. ROČNÍK ČÍSLO 7/8 – ČERVENEC/SRPEN
K A R L O V A R S K É R A D N I Č N Í L I S T Y – I N F O R M A Č N Í Z P R A V O D A J M A G I S T R Á T U M Ě S T A K A R L O V Y V A R Y
Karlovarské
KV Arena je největší polistopadovou stavbou města
ARENA JEDE NAPLNO
Osm set šedesát devět dní po zahájení stavebních
prací se otevřely brány největší polistopadové stavby,
Výstavního, sportovně kulturního a kongresového
centra, které je dnes v provozu pod názvem KV Arena.
Město tímto způsobem konečně splácí dluh veřejnosti
ve veřejné infrastruktuře pro sport i kulturu. Doposud
se všechny špičkové akce, počítaje v to extraligový
sport, koncerty či veletrhy, odehrávaly v dosluhujících provizoriích, v prostorech s omezenou kapacitou
nebo jednoúčelových sálech. Městu bolestivě scházel
veřejný sál, schopný důstojně hostit větší události nerůznějšího druhu.
To dramaticky změnila vize takové budovy, která
by navíc využila rozvojových možností areálu na pomezí čtvrtí Tuhnice, Dvory a Rybáře. Výsledkem této
vize je KV Arena, z hlediska stavebního i technického
skvostná stavba, která možná nekonkuruje ostatním
arénám kapacitou, ale určitě kvalitou stavby i provozních technologií. Význam této stavby přesahuje nejen
hranice města i kraje, očekáváme, že její návštěvníci
se budou rekrutovat i ze sousedních německých
zemí.
Karlovarskou Arenu otevřel ForArch 2009, již osmnáctý ročník výstavy stavebnictví. O slavnostní křest
se postaral zahajovací galavečer 19. června, který přivítal tisíce návštěvníků. Více o těchto akcích najdete
uvnitř tohoto čísla.
V těchto chvílích stojí Arena před další velkou výzvou, Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy
Vary. Během něj se 8. července v hale uskuteční Festivalový večer města, velká show, poprvé po delší době
přístupná nejširší veřejnosti. Festival také zažije Arenu
jako největší a nejmodernější kinosál. Velkoplošná digitální projekce bude jeden z festivalových dní k dispozici divácké veřejnosti, druhý promítací den bude
věnován veřejnosti odborné.
Vším tímto děním Arena jaksi mimochodem dokazuje, že je skutečně multifunkční, v průběhu několika
hodin dokáže měnit své využití.
ARENOU TO NEKONČÍ
Ale Arena není projekt osamocený, vytržený ze svého okolí, bez souvislostí implantovaný do svého
města. Naopak, je jádrem rozvojového území, které
kromě areálu AC Start a KV Areny zasahuje nedaleký
tuhnický meandr Ohře, pokračuje přes řeku do Rybář
a přes lokalitu U koníčka až k areálu Rolava. Projekty
na smysluplný rozvoj tohoto území zapadají do již
ukončených staveb průtahu a napojení Tuhnic zbrusu
novým mostem. Vzniklo nové spojení asfaltové cyklostezky s Tuhnicemi, cyklostezka se také prodloužila
od lávky až ke Kauflandu a nové chodníky na Sokolovské a Chebské ulici ji dovedou až do Dvorů.
MEANDR OHŘE se začne díky projektům měnit
ještě v letošním roce. Přibudou nové VÍCEÚČELOVÉ
STEZKY, využitelné jak pro pěší jako nábřežní promenáda, tak také pro cyklistiku, in-line bruslení a podobné sporty. Stezky spojí Tuhnice, Dvory a Rybáře, a tím
se také konečně bezpečně propojí cyklostezky podél
Ohře a kolem Rolavy.
I v okolí KV Areny porostou nové projekty. Ještě
letos začneme stavět CENTRUM VODNÍCH SPORTŮ
s krytým plaveckým bazénem, využívající odpadní
teplo KV Areny. Vyrostou zde stovky parkovacích míst.
Dalším objektem bude v budoucích letech CENTRUM
SÁLOVÝCH SPORTŮ, sportovní hala pro především
míčové sporty, jaká v Karlových ještě nikdy nebyla.
Na druhém konci tohoto rozvojového území
je sportovní a rekreační AREÁL ROLAVA, jejíž modernizace začne také letos na podzim. Vznikne zde nová
bruslařská in-line dráha, přibude sportovních a zábavních atrakcí, zvětší se plochy pláží, vyrostou nové inženýrské sítě a zázemí pro sportovce i pro záchranáře.
Dříve poněkud zapomenuté území kolem meandru Ohře za bývalou tuhnickou vodárnou, od Areny
po Rolavu, se vrací do života a v brzké budoucnosti
začne sloužit nám, obyvatelům města. Řeka je v těchto místech klidná a krásná, což oceňují vodáci, na které
se při obnově tohoto prostoru také pamatuje. Vzniká
zde nové „zelené srdce“ města, nabízí široké možnosti
využití, od procházky kolem obou řek Ohře i Rolavy,
přes rekreační sporty až po sport profesionální, to vše
dostupné pěšky, na kole či na in-linech, samozřejmě
také městskou hromadnou dopravou. Otevřením karlovarské arény tento vývoj zdaleka nekončí – naopak,
právě jím začíná.
Těším se, že se budeme moci pravidelně setkávat
na sportovních, kulturních i společenských akcích
v nové Areně, a do budoucna také v krytém plaveckém bazénu, v hale pro míčové sporty, na modernizované Rolavě i na stezkách, které budou tvořit tepny
kolem tohoto „zeleného srdce“ Karlových Varů. Přeji
Vám hezké léto a příjemné prožití prázdnin.
Ing. Werner Hauptmann
primátor města Karlovy Vary
Vstup 99.- Kè
8.7.2009
22:00h KV Arena
Veèer mìsta v rámci MFF
Poprvé pro veøejnost
RETRO Videodiskotéka,
která tì roztanèí!
DJ's: Martin Hrdinka
& Mirek Rais
Laserbot show
Drinky za super ceny!
' :
,
Pøedprodej v síti Ticket portal:
Infocentrum Karlovy Vary, Kino Èas, Krajská knihovna, Cestovní kanceláø Kawex – Zeyerova ul.
2 | Radniční listy
Přestože v těchto dnech právě začíná období letních prázdnin, rozhodli jsme se vám v tomto vydání
radničních listů přiblížit fungování odboru školství
a tělovýchovy. Hlavní náplní činnosti odboru je správa karlovarských mateřských a základních škol. Naopak správa škol středních je plně v kompetenci Karlovarského kraje.
Město Karlovy Vary je zřizovatelem celkem 12 škol,
z nichž 10 tvoří školy základní a 2 školy mateřské. „Obě
mateřské školy však pod sebou slučují 8 tzv. odloučených pracovišť,“ vysvětluje PhDr. Filip Lepík, vedoucí
odboru školství a tělovýchovy.
V současné době se každá ze škol snaží určitým
způsobem profilovat, a proto se také v Karlových Varech nachází celá řada základních škol s různými druhy specializací. Jedná se například o školy s rozšířenou
výukou cizích jazyků, jako je tomu v případě Základní
školy jazyků Karlovy Vary v Libušině ulici. Jiné školy
se specializují na sportovní aktivity – např. Základní
škola v Krušnohorské ulici se zaměřuje na atletické
disciplíny a lední hokej. Nechybějí zde však ani školy
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů – např. Základní škola v Poštovní ulici,
či školy umělecké – např. Základní škola a Základní
umělecká škola Karlovy Vary.
Rodiče se tak při výběru vhodné školy pro své dítě
nemusí řídit pouze spádovou oblastí, která je pro každou školu pevně stanovena. „V případě nenaplnění
kapacity mohou rodiče své dítě umístit v podstatě do
kterékoli základní školy,“ informuje vedoucí odboru.
„V případě škol se speciálním zaměřením je však jedním z předpokladů pro přijetí úspěšné splnění talentových zkoušek.“
Děti jsou do základních škol přijímány při zápisech, které se konají v době od 15. ledna do 15. února
na nadcházející školní rok. Každá škola je v tomto časovém rozmezí povinna uskutečnit zápis, který může
trvat od jednoho až po několik dní. Informace o zápisech každoročně zveřejňujeme v radničních listech
a na webových stránkách magistrátu.
Jedním z hlavních cílů odboru školství a tělovýchovy je zlepšování kvality výuky na našich školách. Tento
záměr je však do značné míry závislý na výši přidělených finančních prostředků. Odbor školství a tělovýchovy se tak ve spolupráci s odborem investic snaží
o získávání financí z fondů Evropské unie, které by byly
použity například na materiální vybavení škol.
Za materiální vybavení škol lze považovat také víceúčelová hřiště, která jsou v jejich areálech postupně budována. Tato hřiště slouží svému účelu i v době
po skončení výuky, kdy jsou zpřístupněna široké veřejnosti či pronajímána soukromým subjektům. Typickými příklady jsou multifunkční sportovní areály
při školách Jana Amose Komenského v Drahovicích,
Krušnohorská na Růžovém vrchu, Konečná na Čankovské nebo při Základní škole Truhlářská ve Staré
Roli. „Naší snahou bude i nadále počet těchto sportovišť zvyšovat. Jedná se však o finančně náročné akce,
a proto se volí takový postup, aby alespoň v každé
čtvrti bylo k dispozici jedno multifunkční hřiště,“ objasňuje Filip Lepík.
Zároveň však probíhají investice i do samotných
škol a školek, které ročně činí desítky milionů korun.
Jedná se především o výměny oken, nové fasády
či zateplení. „Realizace těchto investic se provádí zpravidla v době letních prázdnin, u rekonstrukcí většího
rozsahu bohužel dochází k jejich přesahu do školního
roku. Snahou však je, aby byla výuka narušena co nejméně,“ uvádí vedoucí odboru.
Jak již sám název napovídá, činnost odboru se neomezuje jen na oblast školství, ale zahrnuje také složku
tělovýchovnou. Město každoročně podporuje sportovní činnost formou dotací, které se pohybují v řádech desítek milionů korun. Tato částka bývá rozdělena mezi přibližně 60 sportovních subjektů. „Ačkoli
se vždy přidělené množství finančních prostředků
zcela vyčerpá, není v našich silách všechny žadatele
uspokojit,“ podotýká Filip Lepík. Jen v loňském roce
projednala komise pro sport a tělovýchovu jako poradní orgán rady města celkem 135 žádostí o dotaci.
Výše přidělených financí se přitom může výrazně lišit. Někteří žadatelé o dotaci obdrží peněžitou
podporu v hodnotě desítek nebo stovek tisíc korun,
na druhou stranu město významně podporuje i velké
sportovní oddíly a profesionální kluby, jako jsou např.
HC Energie Karlovy Vary, FC Buldoci Karlovy Vary či BK
Lokomotiva Karlovy Vary.
Dotace však nejsou poskytovány pouze na sport
a tělovýchovu. Z rozpočtu města je každoročně vyčleněn určitý finanční obnos i na podporu volnočasových aktivit. Těmi se rozumí například organizace
soutěží pro děti, výlety, prázdninové vyžití mládeže
a podobné činnosti. Částky do této oblasti bývají nižší
a týkají se zhruba 20 subjektů.
Poskytování dotací se řídí určitými zásadami a pravidly. „Jednou z hlavních podmínek pro přidělení dotace kupříkladu je, že daný subjekt musí svou činnost
provozovat na území města Karlovy Vary,“ upozorňuje
vedoucí odboru. Podrobné informace o tom, jak postupovat při podávání žádosti o dotaci, jsou k dispozici na webových stránkách města pod odborem školství a tělovýchovy.
V neposlední řadě odbor poskytuje konzultační a poradenskou činnost. „Zájemci se tak mohou
se svými dotazy či požadavky obracet přímo na naše
zaměstnance, kteří jim poskytnou nezbytné informace nebo pomohou při vyplňování příslušných formulářů,“ uzavírá Filip Lepík. Pracovníci odboru školství
a tělovýchovy jsou vám plně k dispozici v administrativní budově karlovarského magistrátu na Moskevské
ulici.
PhDr. Filip Lepík, vedoucí odboru školství a tělovýchovy.
Multifunkční sportoviště v areálech základních škol
může využívat i široká veřejnost.
Většina karlovarských škol již prošla alespoň částečnou
rekonstrukcí.
Město každoročně podporuje sportovní činnost
desítkami milionů korun.
Vážení čtenáři,
ačkoliv je léto v plném proudu, rád bych se v radničních listech tentokrát zaměřil na oblast, která, ačkoliv je spjata
spíše s jarem a podzimem, nás může zaskočit ve kteroukoliv roční dobu. Jedná se o problematiku povodní a ochrany
před nimi.
Město Karlovy Vary se otázkou povodní a protipovodňové ochrany aktivně zabývá, a to i přesto, že jsme jako jeden
z mála krajů České republiky byli rozsáhlých povodní, které v minulých letech zasáhly naši zemi, prozatím ušetřeni.
Povodně, které ve městě nastaly, byly naštěstí doposud pouze poměrně malého a lokálního rozsahu.
Rada města Karlovy Vary jmenuje, tak jak jí umožňuje zákon o obcích, povodňové komise, které jsou v našem
městě dvě. Jde o povodňovou komisi města, a dále pak o povodňovou komisi obce s rozšířenou působností pro širší
oblast než je samotné město.
Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech zpracovávají povodňový plán obce, provádějí povodňové
prohlídky, zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací. Dále organizují a zabezpečují
hlásnou a hlídkovou povodňovou službu, která má na starosti komunikaci s dalšími obcemi, do nichž povodeň směřuje, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce, vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity. V případě, že je vyhlášen druhý či dokonce třetí povodňový stupeň, schází se povodňová komise
a zasedá nepřetržitě 24 hodin denně po celou dobu trvání povodní. Proto má najmenovaný dostatečný počet členů,
aby se mohli během služby pravidelně střídat. Předsedou povodňové komise města Karlovy Vary je primátor města
a tajemníkem povodňové komise je vedoucí odboru životního prostředí karlovarského magistrátu.
Ing. Jiří Vávra, tajemník magistrátu města
Tajemník informuje
Odbor školství a tělovýchovy
Radniční listy | 3
Multifunkční KV Arena v Karlových Varech se v pátek 19. června při slavnostním
galavečeru představila veřejnosti poprvé v plné síle – s originálním programem
a nejmodernější technikou. Nové regionální centrum sportu, zábavních a kulturních pořadů, společenských setkání stejně jako výstav, veletrhů a kongresových
akcí přivítalo na slavnostním zahájení tři a půl tisíce diváků a stovky významných
hostů z řad politiků, umělců i sportovců. Ledová plocha, která bude sloužit mistrovskému týmu HC Energie, se pro tento večer proměnila v ohnivou řeku plnou
akrobatických vystoupení, laser show a hudebních produkcí předních českých interpretů.
KV Arenu otevřela ohnivá galashow
4 | Radniční listy
Kolik mì to bude stát?
Kde si mohu vymìnit svùj ØP?Co musím mít s sebou?
Kdy mnì bude vydán nový ØP?
povinná výmìna øidièského prùkazu
je osvobozena od správního poplatku
na pøíslušném pracovišti
obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností
(podle místa trvalého pobytu držitele øidièského prùkazu)
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz, pas)
jednu fotografii o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm
øidièský prùkaz, kterému konèí platnost
nejpozdìji do 20 dnù ode dne podání žádosti
(popø. do 5 pracovních dnù po úhradì
správního poplatku 500 Kè)
Rozhodující pro výmìnu øidièského prùkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ øidièského prùkazu (viz § 134 zákona è. 361/2000 Sb.)
http://www.mdcr.cz
Jste držitelem nìkterého ze zde uvedených øidièských prùkazù?
Další informace získáte na internetových stránkách
Teï je nejlepší èas pro podání žádosti o výmìnu!
VÝZVA k povinné výmìnì øidièských prùkazù
Øidièské prùkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vymìnit do 31. prosince 2010.
Výměna řidičských průkazů
Odbor dopravy karlovarského magistrátu upozorňuje občany na zákonnou výměnu řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, jejichž platnost končí 31. 12. 2010. Vzhledem k tomu, že se opět blíží
konečný termín a občané nechodí průběžně, žádáme všechny, kterých se to týká, o spolupráci.
Ze statistik vyplývá, že nevyměněno stále zůstává 82 % řidičských průkazů. K tomu, aby byla výměna a průběh kontinuální a na konci roku 2010 nevznikaly zbytečné dlouhé čekací doby a fronty na úřadě, by měl počet
nevyměněných průkazů tvořit 56 %.
V pořadí již třetí
SETKÁNÍ poskytovatelů sociálních služeb s karlovarskou
veřejností, organizované Řídící skupinou komunitního
plánování sociálních služeb, se pod
záštitou primátora
města Ing. Wernera
Hauptmanna konalo ve čtvrtek 11. 6. v ulici Zeyerova v Karlových Varech.
Formou pouliční stánkové prezentace představilo
své služby celkem čtrnáct poskytovatelů. Návštěvníci
měli možnost získat cenné informace a přehled o nabídce řady sociálních služeb, které jsou v našem městě jeho občanům poskytovány. V doprovodném programu se představili hudebníci z karlovarské skupiny
GYPSY HARRY BEND, s tanečním vystoupením žákyně
ZŠ a ZUŠ Šmeralova a rovněž zaujala dětská modelingová skupina FANTAZY MODELS. Ke zdárnému
průběhu přispěl i osvědčený moderátor Petr Čimpera
z České umělecké agentury. Poděkování patří zúčastněným poskytovatelům sociálních služeb, aktérům
doprovodného programu a všem, kteří se na přípravě
a realizaci akce podíleli.
Miluše Jednorožcová
koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
Magistrát města Karlovy Vary
III. SETKÁNÍ karlovarské veřejnosti s poskytovateli sociálních služeb
Setkání vedení
Policie České republiky
a Městské policie
Karlovy Vary s občany
Dne 14. 7. 2009 od 14.00 do 15.00 hodin
proběhne v budově Magistrátu města Karlovy
Vary (zasedací místnost v 5. patře) v rámci konání
Koordinační porady setkání vedení Policie ČR
a městské policie s občany. Tématem setkání
je bezpečnost a veřejný pořádek v Karlových
Varech.
Omezení provozu
Poradenského
a informačního centra
domácího násilí při Městské
policii Karlovy Vary
V době letních prázdnin bude Poradenské a informační centrum domácího násilí při Městské policii Karlovy Vary, ul. Školní 7, 360 17 Stará Role po
dohodě s vedením Intervenčního centra v Sokolově uzavřeno! Obracet se můžete nadále na intervenční centrum a jeho detašované pracoviště
v Karlových Varech, nám. Dr. Milady Horákové 7.
Doporučujeme klientům telefonicky si domluvit
termín schůzky.
Kontakt:
Šubrtová Eva, mobilní telefon: 733 725 024,
e-mail: icsubrtova@seznam.cz.
Radniční listy | 5
Rozpis blokového čištění a nočního mytí komunikací v červenci a srpnu 2009
Recyklace skla
Sklo lidé používají již 5 000 let, není na čase ho začít třídit? Tuto surovinu
je možné recyklovat donekonečna, tak proč toho nevyužít?
Při výrobě skla se využívá oxidu křemičitého, sody a oxidu vápenatého. Čisté
sklo je průhledný, relativně pevný materiál, odolný proti opotřebení. Dá se libovolně formovat, proto se hojně využívá ve většině lidských oborů. Sklo je však
velmi křehké a rozbíjí se na ostré střepy. Tyto vlastnosti mohou být modifikovány
nebo i úplně změněny přidáním jiných sloučenin nebo tepelným zpracováním.
K recyklaci je vhodné veškeré nevratné sklo, z něhož sundáme kovové víčko.
Toto sklo se může dále dělit na bílé (bílý kontejner) a barevné (zelený kontejner).
Tabulové sklo, i když je čiré, patří do zeleného kontejneru.
Nevhazujeme: porcelán, keramiku, drátosklo (drát nelze oddělit od skla), varné
sklo (má speciální úpravu), monitory počítačů, zrcadla (na skle je kov), autoskla
(obsahují plastovou fólii, která brání roztříštění), zářivky, výbojky, žárovky.
Recyklací nejenže šetříme životní prostředí a ulehčujeme skládkám. Také šetříme energii, jednak při těžbě vstupního materiálu, ale i při výrobě samotného skla
(cca 30 % úspor na jedné tuně skloviny).
Recyklace skla je jedním z technologicky nejjednodušších a nejdokonalejších
recyklačních kruhů, a proto bychom ji měli rozhodně využít.
Postup zpracování skla:
- manipulace se střepy a jejich doprava
- drcení střepů a magnetická separace kovových částí
- ruční odstranění hrubých nečistot
- rozdělení recyklátu pomocí dělících sít do požadovaných granuláží
- přesun recyklátu k odběratelům
Běžná výrobní linka dokáže recyklovat až 45 000 tun střepů ročně.
Příště vás seznámíme s tříděním biologického odpadu.
Studenti Obchodní akademie Karlovy Vary pod vedením dr. Chyškové
Technický odbor upozorňuje občany, že i během
následujícího letního období pokračuje blokové čištění místních komunikací a chodníků. Z tohoto důvodu budou na komunikacích umísťovány přenosné
dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel.
Vozidla bránící provádění blokového čištění a nočního mytí budou odtažena.
Začátky blokových čištění jsou stanoveny na 8.00
hod., noční mytí komunikací v lázeňském území
a v obchodně správním centru se provádí od 20.00
hodin.
Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejněn
na oficiálních webových stránkách města Karlovy
Vary www.karlovyvary.cz a na úřední desce magistrátu města Moskevská 21. Změny v rozpisech úklidů
jsou vyhrazeny.
ČERVENEC
27. týden
1. 7. středa
Brigádníků, Jižní, Šumavská, Budovatelů, Přátelství,
Poštovní, Gorkého, Bečovská
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ulicí
Moskevská k horní fontáně na T. G. M.), Horova včetně
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
2. 7. čtvrtek
Vrázova, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská část,
Wolkerova, Charkovská, Krymská včetně parkovišť
před OSSZ a býv. opravnou televizí
3. 7. pátek: blokové čištění se neprovádí
28. týden
6. – 10. 7. blokové čištění se neprovádí
29. týden
13. 7. pondělí
Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
Noční mytí:
I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
14. 7. úterý
Jugoslávská, Bulharská, Horova
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní
náměstí, Mírové náměstí, Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště
15. 7. středa
Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská, Železná
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ulicí
Moskevská k horní fontáně na T. G. M.), Horova včetně
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
16. 7. čtvrtek
Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská
17. 7. pátek
Libušina od křižovatky s Pražskou ul., Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní, Moravská
30. týden
20. 7. pondělí
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
Noční mytí:
I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
21. 7. úterý
Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Kr. Jiřího (část od křižovatky se Svahovou ul. ke křižovatce s Moskevskou ul.)
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní
náměstí, Mírové náměstí, Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště
22. 7. středa
F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květinová,
S. K. Neumanna, Sluneční, Fričova, Kamenického
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ulicí
Moskevská k horní fontáně na T. G. M.), Horova včetně
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
23. 7. čtvrtek
U Trati, Teplárenská, Žitná, Na Výšině, Kpt. Nálepky, Lomená, Dalovická, Táborská
24. 7. pátek
Národní část, nám. Karla Sabiny, Blahoslavova,Východní (část), Stará Kysibelská, Úvalská
31. týden
27. 7. pondělí
Sportovní, Mattoniho nábř., Drahomířino nábř., Vítězná od okružní křižovatky k Drahomířinu nábř., Drahovický most
Noční mytí:
I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
28. 7. úterý
Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská
(část od ul. Sedlecká ke krematoriu), J. Opletala, Sedlecká, Merklínská, Celní, Majakovského, Kosmonautů,
Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská (část od Primy po ul. Železniční)
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní
náměstí, Mírové náměstí, Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště
29. 7. středa
L. Koubka. E. Krásnohorské, Bánskobystrická, Roháče
z Dubé, Šmeralova, Hybešova, Slepá, U Spořitelny
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ulicí
Moskevská k horní fontáně na T. G. M.), Horova včetně
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
30. 7. čtvrtek
Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova
31. 7. pátek
Krokova, Lidická část, Národní část, Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, Chodská část, Kollárova
SRPEN
32. týden
3. – 7. 8. blokové čištění se neprovádí
33. týden
10. 8. pondělí
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
Noční mytí:
I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
11. 8. úterý
Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Kr. Jiřího (část od křižovatky se Svahovou ul. ke křižovatce s Moskevskou ul.)
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní
náměstí, Mírové náměstí, Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště
12. 8. středa
U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín, Pražská
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ulicí
Moskevská k horní fontáně na T. G. M.), Horova včetně
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
13. 8. čtvrtek
Scheinerova, Tyršova, Fügnerova, Na Vyhlídce, Bezručova, Ondřejská, Jugoslávská, Bulharská, Horova
14. 8. pátek
Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná
34. týden
17. – 21. 8. blokové čištění se neprovádí
35. týden
24. – 28. 8. blokové čištění se neprovádí
36. týden
31. 8. pondělí
Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého,
Sadová
Noční mytí:
I. P. Pavlova, Karla IV., Zahradní, nábřeží Osvobození,
nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky
1. 9. úterý
Svahová, Moskevská, Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. M. Horákové, Kr. Jiřího (část od křižovatky se Svahovou ul. ke křižovatce s Moskevskou ul.)
Noční mytí:
Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní
náměstí, Mírové náměstí, Stará louka, Vřídelní, Lázeňská, Tržiště
2. 9. středa
Hřbitovní, 5. května, Máchova, Polská, Jiráskova, Národní, Mozartova, Baarova, Mánesova
Noční mytí:
T. G. Masaryka, Zeyerova, Varšavská včetně podchodu
u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ulicí
Moskevská k horní fontáně na T. G. M.), Horova včetně
spojky na Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD
3. 9. čtvrtek
nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezáče, Kvapilova,
Ondříčkova, Prašná, Vítězná část, Chodská, Mozartova
(část pod Lidickou ul.), Pod Tvrzí
4. 9. pátek
Nábř. Jana Palacha (část Čerťák), Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
6 | Radniční listy
44. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
Letošní 44. ročník Mezinárodního fi lmového festivalu Karlovy Vary se uskuteční
ve dnech 3. až 11. července 2009. Pro jeho návštěvníky je opět připravena řada
sekcí, v nichž se objeví přes dvě stovky titulů. Bohatý fi lmový program je zároveň
doplněn celou řadou doprovodných akcí, z nichž zde uvádíme alespoň některé.
Každý den na stejném místě ve stejný čas
9.00 – 18.00
Oranžové kolo Nadace ČEZ
vedle hotelu Thermal
… rozjeďte to pro dobrou věc! Jednou minutou strávenou na rotopedu
může každý účastník pomoci potřebným. Dosažený výkon se převádí
na fi nanční prostředky, které pak pomohou konkrétním institucím.
9.00 – 22.30
YouTube Radio 1 Lounge
Thermal, 1. patro
Oddechová zóna s přístupem k internetu, napište si e-maily, zhlédněte
ukázky z festivalových fi lmů na www.youtube.cz/kviff , odpočiňte
si v pohodlných fatboyích za poslechu chilloutové hudby Radia 1.
10.00
Den pro Slunečnici
před hotelem Thermal
Slunečnice, nadační fond Heleny Houdové, je ofi ciálním neziskovým
partnerem letošního MFF Karlovy Vary. Slunečnice je respektovaná
a vysoce kvalitní nezisková organizace pečující o znevýhodněné
děti po celém světě prostřednictvím několika konkrétních projektů.
Všechny informace o činnosti nadačního fondu nabízí infostánek před
hotelem Thermal, kde můžete také zakoupit originální propagační
předměty. Mimořádný den „Osobnosti pro Slunečnici“, kterého
se zúčastní ředitelka nadačního fondu modelka Helena Houdová, Aňa
Geislerová a další známé tváře, se uskuteční 6. července a vyvrcholí
exkluzivním Galavečerem Slunečnice v prostorách Mlýnské kolonády.
www.slunecnice.org.
10.00 – 18.00
Videoroom České televize
Meeting Point ČT – přízemí hotelu Thermal u Velkého sálu
Možnost zhlédnout, po předchozí domluvě, vybraný koprodukční
fi lm ČT.
14.00
Letní scéna Karlovarského hudebního divadla Pod mostem
pod Chebským mostem
Dětské odpoledne. Každý den od 14.00 probíhá program pro děti
(ve 14.00 fi lm a v 16.00 divadlo).
15.00
Čaj o třetí
Meeting Point ČT – přízemí hotelu Thermal u Velkého sálu
5.-10. 7. diskuse s tvůrci českých fi lmů nad šálkem čaje, více
na www.ceskatelevize.cz/vary2009.
16.00
Týdeník REFLEX uvádí – Rozhovory naživo
Krásná Královna, Stará Louka 48
Reportéři Refl exu zvou významné osobnosti k rozhovoru na terasu
kavárny vždy v 16 hodin. Prostor pro dotazy dostanou i hosté kavárny.
Navíc výstava nejlepších titulních stran týdeníku Refl ex.
20.00
Letní scéna Karlovarského hudebního divadla Pod mostem
pod Chebským mostem
Večerní scéna. Každý den od 20.00 startuje večerní scéna (ve 20.00
koncert a ve 22.00 projekce fi lmu).
22.00 – 24.00
Projekce České televize
před hotelem Thermal
Projekce pořadů České televize.
24.00
Večerníčky ČT na dobrou noc
Thermal, sál B
5.-10. 7., Bob a Bobek – králíci z klobouku, vstup volný.
Výstavy
HOLLYWOODŠTÍ MATADOŘI
kavárna Moser, hotel Thermal, 1. patro
Fotografi e hvězd a předních fi lmových tvůrců v magazínu Variety.
9. FESTIVAL UMĚLECKÉHO SKLA V KARLOVÝCH VARECH
Vřídelní kolonáda
Festival je rozsáhlou každoroční přehlídkou autorské sklářské tvorby,
na které se představí více než 40 sklářských výtvarníků a studentů
z ČR a ze zahraničí. Hlavním pořadatelem je Radek Stehlík a Galerie
Minea, kurátorem Jaroslav Polanecký. Zahájení: sobota 4. 7. 2009
v 16.00, potrvá do 31. 8. 2009. Výstava přístupná zdarma denně
od 7.00 do 19.00.
Caprichos 009
muzeum Nová louka 23 a muzeum Zlatý klíč Lázeňská 3
Výstava obrazů předního českého hudebního skladatele a malíře
Vladimíra Franze uspořádaná u příležitosti jeho životního jubilea.
Autor na převážně velkoformátových obrazech pojmenovává některé
jevy, které přináší život dnešních lidí, zbavených vlastní identity, jevy
konfrontované s přesahy evropské tradice. Výstavu pořádá Krajské
muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary, vernisáž:
muzeum Zlatý klíč, sobota 4. 7. v 16.00, doba konání: 5. 7.–27. 9. 2009,
otevřeno denně mimo pondělí 9–12, 13–17 hodin.
Pavel Mára – Negativ etc.
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6
Průřez tvorbou významného českého fotografa, experimentujícího
především ve fi gurálním žánru, a mj. našeho reprezentanta na EXPO
2000 v Hannoveru, 5.–11. 7., otevřeno 9.30–19.00, vernisáž výstavy
4. 7. v 17.30. www.galeriekvary.cz
Friedensreich Hundertwasser – Nana Hyaku Mizu
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6
Výstava souboru grafi ckých listů slavného rakouského malíře
pořádaná ve spolupráci s Künstlerhaus Schirnding, 5.–11. 7. otevřeno
9.30–19.00. www.galeriekvary.cz
Fotograf Milan Šára – Akty
Galerie Na ochozu, Vřídelní kolonáda, 1. patro
Výstava potrvá do 31. 7. 2009, otevírací doba od 10.00 do 18.00
denně, vernisáž výstavy 7. 7. 2009 od 17 hodin. www.milansara.com
Galerie SUPERMARKET WC
Náměstí republiky 1 (bývalé veřejné wc u podchodů u Dolního
nádraží)
„To jsou panoramata!“ – panoramatická grafi cká krajina vytvořená
na míru galerii SUPERMARKET WC, autor: Liv Ducci Lab, vernisáž
výstavy dne 4. 7. 2009 od 21 hodin, rozvlní vás DJ dMIT.RY, otevřeno
10.00 – než vyjdou hvězdy. Více na stránkách www.pro.tebe.cz.
Další vybrané akce
3. 7.
17.00
Pódium před hotelem Thermal
Koncert – Jumping Drums | Thermal
3. 7.
20.30
Pódium před hotelem Thermal
Koncert – Longital (SK) | Thermal
3. 7.
21.50
Ohňostroj
Slavnostní ohňostroj | Thermal
4. 7.
15.00
ČEZ ENERGY FEST
Hudební festival za účasti nejlepších českých kapel. | Poštovní dvůr
4. 7.
20.00
Filmcafé Mattoni
Goodfellas + The Wavemen – koncert powerfolkových skupin |
Vítězná 50
5. 7.
17.00
Michal Horáček KUDYKAM
Inscenovaný koncert několika písní z lyrikálu Kudykam. Za doprovodu
živé hudby zazpívá Vojtěch Dyk, Ondřej Ruml a další. Moderuje Milan
Šteindler. | Mlýnská kolonáda
6. 7.
22.00
Filmcafé Mattoni
Longton rock’n’roll band – unplugged koncert
karlovarské kapely | Vítězná 50
7. 7.
15.00
Taneční vystoupení vozíčkářů aneb Roztančíme bariéry II
Originální vystoupení handicapovaných tanečníků občanského
sdružení TK Ellegance z Košic. | Mlýnská kolonáda
7. 7.
19.30
Jan Budař & Eliščin band – Koncert pro Hrubeše a Mareše
Jan Budař se představí jako zpěvák, pianista a autor písniček
balancujících mezi folkem, šansonem, jazzem a rockem. | Galerie
umění Karlovy Vary
9. 7.
20.00
Tanec s Českou televizí
Koncert Laura a její tygři a Ilona Csáková, vstup volný a vítaný |
Poštovní dvůr
9. 7.
22.00
Filmcafé Mattoni
Holden – koncert poprockové skupiny | Vítězná 50
10. 7.
20.00
KV Arena
Max – K1 rules, bojové sporty, hudební doprovod: Nightwish Revival,
Red Hot Chilli Peppers Revival
10. 7.
22.00
Recitál Jarka Nohavici
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou
a heligonkou, sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních
novinek alba Ikarus. | Poštovní dvůr
11. 7.
20.00
Pódium před hotelem Thermal
Koncert – 100 °C | Thermal
Film Servis Festival Karlovy Vary
Radniční listy | 7
15. 7. st 16.00 Thermal
podium
JAZZ – Jazzové mosty Rudyho Mazače
23. 7. čt 17.00 Thermal
podium
Muzikálový koktejl světových melodií,
7 zpěváků pražských muzikálů
24. 7. čt 17.00 Mlýnská
kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
– populární koncert
30. 7. čt 17.00 Thermal
podium
Zbyněk Drda – koncert pro teenagery
5. 8. st 19.30 Husitský
kostel
Karlovarský symfonický orchestr
– Beethovenovy dny
6. 8. čt 17.00 Thermal
podium
VESELKA – dechová hudba
9. - 10. 8. so
ne City TRIATHLON
12. 8. st 19.30 Lázně III Karlovarský symfonický orchestr
– Beethovenovy dny – na počest J. W. Goetha
20. 8. čt 17.00 Thermal
podium
GOOD FELLAS a AS Band
27. 8. pá 17.00 Mlýnská
kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr – Gala Strauss
30. - 31. 8. so
ne město KARLOVARSKÁ RŮŽE – exhibice mažoretek
5. - 7. 9. so
po město FOLKLÓRNÍ FESTIVAL
8. 9. út 17.00 Mlýnská
kolonáda
Karlovarský symfonický orchestr
– A. Dvořák: Slovanské Tance
10. 9. čt 17.00 Thermal
podium
Krajský repre band
17. 9. čt 17.00 Thermal
podium
NAVIGATORS
24. 9. čt 17.00 Thermal
velký sál
Ukončení Karlovarského kulturního léta
– GIPSY.CZ
K A R L OVA R S K É K U LT U R N Í L É T O 2 0 0 9
Přehled akcí.
Změna programu vyhrazena!
Fresh Film Fest 2009
Ve dnech 12. až 16. srpna 2009 se v Karlových Varech uskuteční šestý ročník Mezinárodního festivalu
studentských fi lmů a debutů Fresh Film Fest, který se
tak po pěti letech na přání návštěvníků přesouvá do
dřívějšího termínu.
Jedná se o největší mezinárodní soutěžní přehlídku
studentského fi lmu v Evropě, navazující na více než
třicetiletou tradici mezinárodních festivalů studentské fi lmové tvorby pořádaných v Karlových Varech.
V pěti dnech se na deseti projekčních místech
představí na 200 fi lmů z celého světa. Do soutěže
se letos přihlásil rekordní počet 1127 fi lmů z 57 zemí.
Největší podíl tvoří snímky z Evropy, tradičně nejvíce
jich přišlo z České republiky a Německa, z těch vzdálenějších zemí je to například Nepál, Kyrgyzstán, Bangladéš nebo Arménie.
Fresh Film Fest udělí pět hlavních cen v ofi ciálních
soutěžních sekcích oceněných porotou a chybět nebude ani Cena diváků. Program dále doplňují zvláštní
uvedení, pocty a retrospektivy včetně celé řady doprovodných akcí a hudebních koncertů.
Kolonádní koncerty
1. 7. Smyčcový kvartet KSO
2. 7. Karlovarská pětka
3. 7. Smyčcový kvartet KSO
4. 7. Agentura Karlex v 18 hodin
11. 7. Agentura Karlex v 18 hodin
12. 7. Smyčcový kvartet KSO v 10.30 a v 16.30 pěvecký sbor z Lokte
13. 7. Karlovarská pětka
14. 7. Smyčcový kvartet PikKap
15. 7. Karlovarský symfonický orchestr
16. 7. Karlovarský symfonický orchestr
17. 7. Karlovarský symfonický orchestr
18. 7. Smyčcový kvartet KSO v 10.30 a v 18.00 Agentura Karlex
19. 7. Smyčcový kvartet Cantabile v 10.30 a v 16.30 Karlovarský
symfonický orchestr
20. 7. Karlovarský symfonický orchestr
21. 7. Karlovarský symfonický orchestr
23. 7. Karlovarský symfonický orchestr
24. 7. Karlovarský symfonický orchestr v 17 hodin
25. 7. Karlovarská pětka v 10.30 a v 18.00 Agentura Karlex
26. 7. Kvintet Prima Vista v 10.30 a v 16.30 Karlovarský symfonický orchestr
27. 7. Karlovarský symfonický orchestr
29. 7. Karlovarský symfonický orchestr
30. 7. Karlovarský symfonický orchestr
31. 7. Karlovarský symfonický orchestr
Podrobný srpnový program bude znám v polovině července.
Dopolední koncerty o sobotách a nedělích se konají na Tržní kolonádě.
Soupis letních akcí v areálu koupaliště Rolava
Červenec
5. 7. Divadelní představení – Princezna na hrášku od 15.00
6. 7. Letní kino – Nestyda od 21.30
12. 7. Divadelní představení – Když je v pekle neděle od 15.00
13. 7. Letní kino – Kozí příběh: pověsti staré Prahy od 21.30
19. 7. Divadelní představení – Jak šel drak sníst princeznu od 15.00
20. 7. Letní kino – Vy nám taky šéfe od 21.30
26. 7. Divadelní představení – Vlčí pohádky od 15.00
27. 7. Letní kino – Stmívání od 21.30
Srpen
1. 8. Kiwi cup – 8.00–12.00
2. 8. Divadelní představení – O pejskovi a kočičce od 15.00
3. 8. Letní kino – Madagaskar II od 21.00
8. 8. Historický šerm 14.00–18.00
9. 8. Divadelní představení – Pasáček vepřů od 15.00
10. 8. Letní kino – Mama mia od 21.00
16. 8. Divadelní představení – Za brankou je drak od 15.00
17. 8. Letní kino – Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník od 21.00
22. 8. Triatlon závody – celý den
23. 8. Divadelní představení – Neposlušná kůzlátka od 15.00
24. 8. Letní kino – Indiana Jones a tajemství křišťálové lebky od 21.00
29. 8. Ukončení prázdnin – den pro děti a rodiče od 14.00 do 18.00
30. 8. Divadelní představení – Habánkova pohádková in-line rallye
od 15.00
31. 8. Letní kino – Líbáš jako bůh od 21.00
1. 9. Dětský den
pořádá Město Karlovy Vary
Koncerty se konají na Mlýnské kolonádě v 16.30 od teploty ovzduší 16 °C
8 | Radniční listy
Slavní návštěvníci
a zajímavé události
4. července 1819• - odhalen v lázeňských lesích
památník Fryderyku Chopinovi. Bronzový reliéf
od lvovského sochaře Antona Popiela byl ukraden na počátku 3. tisíciletí.
5. července 1889• - první městský telefon.
Spojoval 67 abonentů a jednu veřejnou stanici
na nádraží.
5. července 1879• - odhalena Dorndorfova socha Hygiea ve Vřídelní kolonádě.
6. července 1979• - tragicky zahynula filmová
režisérka Larisa Šepiťko, která po ukončení každého svého filmu hledala pohodu a další inspiraci v karlovarském Imperialu.
13. července 1914• - přijíždí z Vídně k lázeňskému pobytu Zigmund Freud s manželkou
Martou. Ubytují se ve vile Fassolt na Zámeckém
vrchu.
14. července 1834• - opouští po léčebném pobytu Karlovy Vary Adolf Frederik vévoda z Cambridge, vicekrál Hannoveru s manželkou a dcerou Augustou.
14. července 1959• - navštívil Karlovy Vary etiopský císař Haile Selassie s dcerou princeznou
Aidou Destou.
15. července 1929• - byl T. G. Masaryk v Karlových Varech málem přejet při přecházení ulice.
20. července 1839• - přijel vévoda Coburg-Gotha, saský regent, bratr vévody Albrechta, budoucího chotě anglické královny Viktorie I. Ubytoval se U anglického krále na Zámeckém vrchu
(budova Krajského muzea).
20. července 1894• - evropská kontinentální
premiéra Dvořákovy Symfonie e-moll Z Nového světa v Poštovním dvoře. Dirigoval August
Labický.
21. července 1889• - předána veřejnosti vyhlídková věž na vrchu Věčný život, pojmenovaná
po vdově po korunním princi Rudolfovi - belgické princezně Štěpánce, která často přijížděla
ke Vřídlu. Jména se měnila: Stifterova, Stalinova
a konečně Goethova.
23. července 1929• - T. G. Masaryk se zúčastnil
mezinárodního šermířského turnaje v Imperialu. Alice Masaryková předala pohár vítězným
Italům.
24. července 1929• - na 3 týdny přijíždí Adam
Mickiewicz. Ubytoval se v domě U bílého šípku
v Pivovarské ulici (dům spadající pod Rozkvět).
24. července 1904• - koncertovala ve Slovanské
besedě Varšavská filharmonie, sólistou na klavír
byl Jindřich Jindřich.
26. července 1839• - přijíždí vévoda Albert Sasko-Coburg-Gotha, ženich královny Viktorie I.,
na jejíž počest uspořádal událost roku - okázalou slavnost. Bydlel v domě U anglického krále
na Zámeckém vrchu.
27. července 1924• - přijela na léčení dánská
prozaička Karin Michaelisová (1872-1950). Bydlela v evangelickém hospicu (dnes Trocnov)
v ulici Krále Jiřího. Požádala o audienci T. G. Masaryka v otázce psů v lázních.
27. července 1899• - poprvé přijíždí na léčení
Antonín Švehla (26), zatím málo známý politik.
V letech 1922-29 předseda vlády ČSR. Bydlel
v hotelu Monopol (dnes Olympia) na Divadelním náměstí.
3O. července 1934• - na dvoudenní návštěvu
zavítal král Siamu (dnes Thajsko) Pradschadhipok s královnou Rambai v doprovodu ministra
zahraničí ČSR Jana Masaryka. Uvítal je starosta
Schreiber-Schwarzenfeld.
V červenci 1889• - městský stavitel Josef
Waldert otvírá vlastní cihelnu ve Staré Roli.
Mgr. Eva Hanyková
Seznam nejvíce půjčovaných
knih v červnu 2009
Nejžádanější beletrie pro dospělé:
1. Dousková, Irena: O bílých slonech
2. Čepelka, Miloň: Příliš mnoho pohřbů aneb Když
květiny promluví
3. Kessler, Leo: Montyho utajené vítězství
4. Brayfield, Celia: Tajemná Francie
5. Boučková, Tereza: Indiánský běh
Nejžádanější dětské tituly:
1. Owen, James A.: Rudý drak
2. Lindgren, Astrid: Děti z Bullerbynu
3. Limb, Sue: Dívka, 16: Kolosální trapas
4. Pazerson, Katherina: Most do země Terabithia
5. White, E. B.: Šarlotina pavučinka
Naučná literatura:
1. Holbe, Rainer: Magie, Madony a zázraky
2. Birkenbihl, Vera F.: Čísla určují váš život
3. Pidyarto, Henricus: Spiritualita Nového zákona
4. Frýdlová, Pavla: Ženská vydrží víc než člověk
5. Hausdorf, Hartwig: Století nevysvětlitelných
záhad
Městská knihovna Karlovy Vary doporučuje:
Mudrová, Ivana: Prahou s otevřenýma očima
Mikšíček, Petr: Tváře Krušnohoří
Francis, Dick: Talár a dres
Michorová, Eva: Učitelé, kouzelníci, zloději
Bartoň, Jiří: Pane faráři, já vás budu muset zabít
Slavní návštěvníci
a zajímavé události
1. srpna 1899• - zpívala v Městském divadle Ema
Destinová Santuzzu v Mascaniniho opeře Sedlák
kavalír.
2. srpna 1844• - písňový koncert v Saském sále.
Sólista wuertenberský dvorní operní pěvec
H. Held zpíval česky Škroupovu píseň Kde domov
můj.
3. srpna 1844• - uspořádali pruští lázeňští hosté velkolepou slavnost na počest narození krále
Fridricha Viléma III. V Karlových Varech pobýval
v letech 1816, 1917 a 1820, vždy s kancléřem Bismarckem.
3. srpna 1844• - sloužena zádušní mše za Františka Xavera Mozarta, který v Karlových Varech
skonal a je pochován. Jeho matka ho nazývala po
slavném otci Wolfgang Amadeus.
7. srpna 1914• - se léčil u MUDr. Milana Mixy Antonín Švehla. Bydlel v Mixově domě Belle Alliance
v Sadové třídě.
10. srpna 1819• - opouští feldmaršal Bluecher
po šestitýdenním pobytu vřídelní město ve výborné kondici. Dne 12. září přichází zpráva, že po krátké nemoci zesnul.
13. srpna 1604• - dvě dcery Apolinie Lutendunstové koukaly z okna na pochodující vojáky a zapomněly, že na kamnech přetavují máslo, od kterého vznikl zničující požár a ze 102 karlovarských
domů zbyly jen tři.
13. srpna 1874• - diplomat vévoda Charles Maurice Talleyrande-Perigord se ubytoval v Královské
vile na Zámeckém vrchu (dnes areál Bristol).
13. srpna 1829• - opouští Adam Mickiewicz lázeňské město a vrací se se zastávkou v Mariánských Lázních přes Cheb a Bavorsko do Paříže.
14. srpna 1834• - byl vztyčen Cambrigský kolon
nad Bernardovou skálou na počest a za účasti
vévody Adolfa Frederica z Cambridge, vicekrále
Hannoverského, kterému lékaři doporučili Františkovy Lázně, ale on se ubytoval v Karlových
Varech a nechal si na kolonádu denně dovážet
františkolázeňské prameny.
16. srpna 1819• - přijíždí rodák z Velichova Bedřich Dionýz Weber, ředitel první středoevropské
konzervatoře, založené roku 1811 v Praze a ubytovává se U bílého jelena na Tržišti.
17. srpna 1904• - v 9.00 hod. zastavil na Dolním
nádraží zvláštní vlak z Plzně a za zvuků fanfár, jež
vytrubovali ostrostřelci, vystoupil na peron císař
Franz Josef I. Projel 7 km dlouhou trasu vyzdobeným městem. Vítal ho starosta Schaffer, 8000
hasičů, 4000 veteránů a 1600 ostrostřelců z celého Karlovarska a vyšňoření Karlovaráci a lázeňští
hosté. Učinil šest zastávek a sedmou v Puppu, kde
poobědval, a zamířil do Mariánských Lázní. Tam
se setkal s anglickým králem Eduardem VII.
18. srpna 1839• - přijíždí polní maršál kníže ReuseKoestritz a ubytuje se U zlatého klíče na Tržišti.
19. srpna 1839• - za Dessauerova klavírního doprovodu zpívala Miss Adelhaid Kemble v pokoji
hannoverského krále Ernesta Friedricha.
20. srpna 1779• - se narodil švédský chemik
Joens Jakob Berzelius, který roku 1834 provedl
analýzu karlovarských pramenů a potvrdil jejich
léčivou sílu.
22. srpna 1879• - přijel do Karlových Varů poprvé
Antonín Dvořák. Ubytoval se v domě Therminus
nedaleko chrámu Maří Magdaleny. Na domě je
umístěna pamětní deska. Od roku 1881 přijížděl
pravidelně za berlínským nakladatelem Simrockem, který mu pomohl k světové proslulosti.
28. srpna 1749• - se narodil kníže básníků Johann
Wolfgang Goethe, který se 13krát léčil v Karlových
Varech a prohlásil, že mu karlovarské prameny
vrátily sílu i mládí. Několikrát své narozeniny slavil
právě v Karlových Varech, ale i na Andělské Hoře
a v Lokti.
Mgr. Eva Hanyková
Zájezd žáků ZŠ a ZUŠ
Karlovy Vary do Švédska
ZŠ a ZUŠ již několik let spolupracuje se školami
jiných zemí a vzájemná umělecká setkávání našich
žáků se zahraničními studenty jsou vždy spojena
s novými podněty a inspirací k další práci. V případě
naší školy jsou to každoroční společné koncerty s žáky
z německého Hofu, nebo společné práce hudebního
a výtvarného oboru se Súkromnou ZUŠ v Popradě.
Ovšem k těm nejatraktivnějším a zároveň organizačně nejnáročnějším patří spolupráce se školami Söder
a Tallåsskolan ze švédského Katrineholmu.
S žáky obou těchto škol se už čtvrtý rok setkáváme
vždy na začátku června střídavě v Karlových Varech
a v Katrineholmu. Tento rok odjelo téměř sto našich
žáků do Švédska, abychom zahráli na dvou společných koncertech a zároveň se mohli prezentovat
švédskému publiku i výtvarnými pracemi našich žáků.
ZŠ a ZUŠ tentokrát reprezentoval dětský sbor Zvonek
pod vedením Mgr. Pavlíny Bauerové a Miroslavy Kalouskové, vokální soubor našich žáků s názvem VOSK
a Symfonický orchestr ZŠ a ZUŠ s dirigentem, klavíristou a skladatelem Milošem Bokem.
Oba koncerty se těšily velkému zájmu veřejnosti
a sklidily obrovský úspěch. Jeden z nich se uskutečnil i za účasti českého velvyslance ve Švédsku pana
Jana Káry. Celý projekt by ovšem nemohl vzniknout
bez celého týmu lidí, kteří nezištně podali pomocnou
ruku. Za českou stranu je to zejména ředitel ZŠ a ZUŠ
Mgr. Břetislav Svoboda a Mgr. Marek Šír, ve Švédsku
pak Katrineholmský klub řečí a kultury, rodičovské
sdružení švédských škol Järvaföräldrar a všichni rodiče, kteří naše žáky ubytovali. Naše velké díky patří i zřizovateli školy městu Karlovy Vary za nemalý finanční
příspěvek, který se stal základem k tomu, aby se tato
podnětná cesta mohla uskutečnit.
Mgr. Karel Šimandl
Radniční listy | 9
K U L T U R N Í A K C E A V Ý S T A V Y v č e r v e n c i a s p r n u 2 0 0 9
CLUB IMPERIAL
Hotel Imperial, Libušina 18, Karlovy Vary
Začátky představení ve 20.30 – pokud není uvedeno jinak
3. 7.
Rus Nerwich Quartet - Mantras 4 ModernMan
Jihoafrický kytarista a producent Rus Nerwich na svém prvním turné v ČR
– s výbornou doprovodnou kapelou ve složení: V. Pospíšil – piano, L. Kytnar –
baskytara, O. Hejnic – bicí; autorská hudba okořeněná mnoha styly a žánry…
10. 7. Club uzavřen
17. 7.
Otto Hejnic Trio & Olga Kuthanová
Jazzové trio v klasickém obsazení – bicí, kontrabas, piano; kvalitní repertoár
umocňuje výborný zpěv talentované ineterpretky Olgy Kuthanové.
24. 7.
Bharata B. and
Pražský freejazový quintet skvělého instrumentalisty
Bharata Rajnošky; jedinečný muzikantský projev a styl.
31. 7.
Marty Hall (Kanada)
Kanadský kytarový virtuoz a excelentní zpěvák Marty Hall,
v jehož podání zazní nezaměnitelné klasické blues, na turné v ČR…
Každý den hraje živá hudba:
Marakas Band – neděle až úterý•
Gipsy Hery Band – středa a čtvrtek•
Diskotékový pořad - sobota•
Úterní vystoupení:
Magic show nebo Orientální tance
Srpnový program nebyl v době uzávěrky znám.
GALERIE UMĚNÍ
Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 224 387, fax: 353 224 388,
e-mail: info@galeriekvary.cz, URL: www.galeriekvary.cz
Otevírací doba: úterý – neděle 9.30 –12.00 a 13.00 –17.00
Ve dnech 5. – 11. 7. 2009 galerie otevřena denně od 9.30 do 19 hodin.
VÝSTAVY
4. 7.
17.30
vernisáž:
Pavel Mára – Negativ etc.
V rámci 44. ročníku Mezinárodního fi lmového festivalu v Karlových
Varech bude prezentován průřez tvorbou významného českého
fotografa, experimentujícího především ve fi gurálním žánru, a mj. našeho
reprezentanta na EXPO 2000 v Hannoveru. (Potrvá do 13. 9.)
pokračuje:
Friedensreich Hundertwasser - NANA HYAKU MIZU
Výstava souboru grafi ckých listů slavného rakouského malíře a architekta
pořádaná ve spolupráci s Künstlerhaus Schirnding. (Potrvá do 30. 8.)
STÁLÁ
EXPOZICE
Galerie umění Karlovy Vary …ze sbírky
V rámci prezentace sbírkových děl z nové obrazové publikace je připravená
nová podoba tří sálů stálé expozice Českého umění 20. století. Expozice
představí díla klasiků českého moderního umění 20. století.
KONCERT
7. 7.
19.30
Jan Budař & Eliščin band – Koncert pro Hrubeše a Mareše
Držitel několika Českých lvů Jan Budař se představí jako zpěvák, pianista
a autor písniček balancujících mezi folkem, šansonem, jazzem a rockem.
V rámci fi lmového festivalu shlédnete novou verzi fi lmu HRUBEŠ A MAREŠ
RELOADED 2009 (exkluzivně pouze v Klubu ELKO).
HVĚZDÁRNA Karlovy Vary
K Letišti 144, tel.: 777 95 34 21
hvezdarna.kv@email.cz, www.astropatrola.cz
Pondělí, středa,
pátek a sobota
22.00
NA KŘÍDLECH LABUTĚ A ORLA
Odborné pozorování letní noční oblohy. Program uvozuje projekce pořadu
Souhvězdí. Vzhledem ke stále se zpožďujícímu setmění je nutno počítat
někdy s vlastním pozorováním u dalekohledu až od 23.00 hodin.
V červenci nastanou nejhorší pozorovací podmínky 3. - 5. 7. 2009 kolem
měsíčního úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce 29. - 31. 7.,
končí dobré podmínky pozorovatelnosti planety Saturn, začíná období
pozorovatelnosti planety Jupiter.
V srpnu nejhorší pozorovací podmínky nastanou 5. - 8. 8. kolem měsíčního
úplňku, ideální podmínky ke sledování Měsíce 27. - 30. 8., výborné podmínky
pozorovatelnosti planety Jupiter..
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ ON-LINE
NON-STOP http://www.astro-webcast.eu
Internetová pozorování oblohy podle pozorovacích podmínek.
ASTRONOMICKÉ KROUŽKY A KLUBY HVĚZDÁRNY 2009/2010
Informace k nim podáme na čísle 777 95 34 21 nebo na e-mailu hvezdarna.
kv@seznam.cz. Nábor do těchto skupin proběhne od 1. do 30. 9. Jsou určeny
především dětem od 8 do 15 let.
RADIOKLUB OK1KVK
Sedlecká 5, Karlovy Vary
info@ok1kvk.cz – www.ok1kvk.cz
Radioklub pořádá pravidelné kroužky pro děti a mládež se zaměřením
na radiotechniku, základy elektrotechniky a na radioamatérský zeměpis,
provoz a sport. Z vysílacího střediska na Blatenském vrchu se pravidelně
účastní v národních i mezinárodních radioamatérských závodů a soutěží.
Každé po
16.00
Kroužek elektrotechniky – pro pokročilé
Každé út
16.00
Klub pro dospělé
Každou st
16.00
Kroužek elektrotechniky
Každý čt
16.00
Kroužek elektrotechniky
KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
Husovo nám. 2, Karlovy Vary
www.kso.cz, kso@kso.cz
15. 7.
19.30
Husitský kostel
Malá noční hudba
Populární skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, J. S. Bacha Divertimento KSO.
22. 7.
19.30
Husitský kostel
Letní symfonický koncert
W. A. Mozart: Symfonie Es dur. W. A. Mozart: Koncert pro fl étnu a harfu C dur.
W. A. Mozart: Serenáda č. 11 Es dur. Michaela Petrová – fl étna, Zdislava
Melicharová – harfa. Dirigent Martin Peschík.
28. 7.
19.30
Husitský kostel
Letní symfonický koncert
Joseph Haydn: Koncert pro violoncello C dur. Joseph Haydn: Symfonie č. 101
D dur „Hodiny“. Šimon Kaňka – violoncello, dirigent Martin Peschík.
5. 8.
19.30
Husitský kostel
Beethovenovy dny
Ludwig van Beethoven: Koncert pro housle D dur. Franz Schubert: Symfonie
č. 8 „Nedokončená“. Vladislav Liněckij – housle, dirigent Jiří Štrunc.
12. 8.
19.30
Lázně IIl
Beethovenovy dny
L. van Beethoven: Egmont - předehra. L. van Beethoven: Symfonie č. 5 c moll
„Osudová“. J. L. Dusík: Koncert pro klavír g moll. Jan Novotný – klavír, dirigent
Stanislav Vavřínek..
20. 8.
19.30
Husitský kostel
Letní symfonický koncert
Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob. W. A. Mozart: Divertimento F dur.
Vladislav Liněckij – housle, dirigent Martin Peschík.
26. 8.
19.30
Husitský kostel
Letní symfonický koncert
J. S. Bach: Suita č. 2 h moll. J. N. Hummel: Koncert pro hoboj. Ondřej Sejkora
– hoboj, dirigent František Drs.
KINO PANASONIC
Vítězná 50, Karlovy Vary, tel.: 353 233 933
www.kinopanasonic.cz
V době prázdnin je pokladna kina otevřena denně od 14.30 do 22.00 hod.
1. 7.
15.00 a 17.00
Představení pro seniory/S vnoučaty do kina! KDOPAK BY SE VLKA BÁL. ČR
2008.
1. - 2. 7.
19.30
BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ. USA 2009.
3. - 11. 7. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KV
12. 7.
15.00
Bijásek pro nejmenší: DÁŠENKA 1. ČR.
12. 7.
17.00
RATATOUILLE. USA 2007.
12. - 14. 7.
20.00
Bio Art: PROMĚNY. ČR 2009.
13. - 14. 7.
17.30
HAPPY - GO – LUCKY. VB 2008.
15. 7.
15.00 a 17.00
Představení pro seniory: NORMAL. ČR, Makedonie 2009.
15. - 16. 7.
19.30
Bio Art: KDYŽ SE MUŽ VRACÍ DOMŮ. Dánsko, Švédsko 2007.
16. - 19. 7.
17.00
NOC V MUZEU 2. USA 2008.
17. - 18. 7.
19.30
TERMINATOR SALVATION. USA, Německo, VB 2009.
19. 7.
15.00
Bijásek pro nejmenší: KRTEK A MEDICÍNA. ČR.
19. - 20. 7.
19.30
Bio Art: ŽIVOT ZA ZDÍ. Mexiko 2007.
20. - 22. 7.
17.00
STAR TREK. USA, Německo 2009.
10 | Radniční listy
21. - 23. 7.
19.30
Bio Art – dokument: OBČAN HAVEL PŘIKULUJE. ČR 2009.
23. 7.
17.30
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY. Itálie, ČR 2009.
24. - 25. 7.
15.00 a 17.00
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2009.
24. - 26. 7.
19.00
LÍBÁŠ JAKO BŮH. ČR 2009.
24. - 26. 7.
21.30
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY. Itálie, ČR 2009.
26. 7.
15.00
Bijásek pro nejmenší: KAMARÁD KRTEČEK. ČR.
26. 7.
17.00
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2009.
26. 7.
19.30
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY. Itálie, ČR 2009.
27. - 29. 7.
18.00
HANNAH MONTANA. USA 2009.
27. - 29. 7.
20.00
HOLKA Z MĚSTA. USA 2009.
30. - 31. 7.
14.00 a 17.00
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE. VB, USA 2009.
30. - 31. 7.
20.00
Bio Art – dokument: JAK SE VAŘÍ DĚJINY. SR, ČR, Rakousko 2008.
1. - 12. 8.
15.00 a 18.00
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE. VB, USA 2009.
1. - 4. 8.
21.00
JMÉNEM KRÁLE. ČR 2009.
6. - 11. 8.
21.00
T.M.A. ČR 2009.
12. - 16. 8. FRESH FILM FEST
17. - 19. 8.
17.00
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2009.
17. - 19. 8.
19.30
Bio Art: NEDODRŽENÝ SLIB. SR, ČR, USA 2009.
20. - 23. 8.
17.00
HANNAH MONTANA. USA 2009.
20. - 22. 8.
19.30
COCO CHANEL. Francie 2009.
23. - 25. 8.
20.00
Bio Art: VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ. USA 2009.
24. - 25. 8.
18.00
VENI VIDI VICI. ČR 2009.
26. 8.
19.30
VENI VIDI VICI. ČR 2009.
27. - 28. 8.
16.30
KORALÍNA A SVĚT ZA TAJEMNÝMI DVEŘMI. USA 2009.
27. - 30. 8.
19.00
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH. USA 2009.
29. - 31. 8.
17.00
VZHŮRU DO OBLAK. USA 2009.
KINO ČAS
Tel.: 353 223 272, www. kinocaskv.cz
1. - 11. 7. KINO NEHRAJE
12. - 15. 7.
15.00, 17.45
TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽENÝCH. USA 2009.
12. - 15. 7.
20.15
POSLEDNÍ DŮM NALEVO. USA 2009.
16. - 17. 7.,
20. - 22. 7.
17.00, 19.00,
21.00
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2006.
18. a 19. 7.
15.00, 17.00,
19.00, 21.00
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2006.
23. - 26. 7.
17.00, 18.45
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ. USA 2006.
23. - 26. 7.
15.00
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ. USA 2009.
23. - 26. 7.
20.30, 22.30
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY. Itálie, Česko 2009.
27. - 29. 7.
17.00, 21.00
STÁHNI MĚ DO PEKLA. USA 2009.
27.–29. 7.
19.00, 23.00
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY. Itálie, Česko 2009.
30. a 31. 7.
17.00
NA ODSTŘEL. USA 2009.
30. a 31. 7.
19.00, 21.10
ADMIRAL. Rusko 2008.
Srpnový program nebyl v době uzávěrky znám.
MĚSTSKÉ DIVADLO KARLOVY VARY
Divadelní nám. 21, 360 01 Karlovy Vary
www.karlovarskedivadlo.cz, tel.: 353 225 621
15. 7.
19.30
Mozart a Strauss
Komorní orchestr Prague Opera Collegium. Koncert v dobových kostýmech
s baletním párem. Průřez Mozartovým a Straussovým dílem, árie a duety
z oper, operet a známé melodie.
20. 7.
19.30
Večer v Theatro á la Skála
Koncert sólistky Hudebního divadla v Karlíně Gally Macků a jejích hostů.
V představení zazní nejslavnější opery, operety a muzikálové melodie
netradičním způsobem v podání skladatelů: O. Nedbal, A. L. Weber, G. Verdi,
G. Bizet, A. Dvořák, W. A. Mozart a další.
25. 7.
19.30
VIVAT STRAUSS, LEHÁR A TI DRUZÍ
Komorní orchestr Nálady se sólisty. Nejslavnější operetní melodie
a evergreeny ze slavných operet F. Lehára, J. Strausse, O. Nedbala a dalších.
Umělecký vedoucí Petr Macek bude program moderovat i v němčině.
28. 7.
19.30
Večer operetních, muzikálových a šansonových melodií
V programu zaznějí nejslavnější árie a dueta Veselá vdova, Čardášová
princezna, My Fair Lady, Polská krev, Paganini, Divotvorný hrnec, Rose Marie,
West Side Story a další. Účinkují členové pražských divadel.
1. 8.
19.30
Mozart a Strauss
Komorní orchestr Prague Opera Collegium. Koncert v dobových kostýmech
s baletním párem. Průřez Mozartovým a Straussovým dílem, árie a duety
z oper, operet a známé melodie.
Od 3. 8. 2009 do 3. 9. 2009 bude v divadle probíhat generální oprava
podlahy. Provoz bude zahájen 4. 9. 2009.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
I. P. Pavlova 7, tel.: 353 221 365
Čítárna (linka 23), půjčovna pro dospělé (linka 20, 27),
oddělení pro děti a mládež (linka 21)
Úprava
provozní doby
o prázdninách
2009
Půjčovna pro dospělé: Čítárna: Dětské oddělení:
Po, út, čt, pá: 10 – 18 Po, út, čt, pá: 10 – 18 Po, út, čt, pá: 13 – 18
St: 10 – 14 St: 10 – 14 St: 12 – 15
So: 9 – 12 So: 9 – 12
POBOČKY
MĚSTSKÉ
KNIHOVNY
Půjč. doba:
po - čt 10.00 –12.00, 12.30 - 18.00;
pá 12.00 –16.00,
st zavřeno
Čankovská
Od 20. do 31. července bude otevřeno:
po, út, čt: 13 – 18; pá: 12 – 16
V ostatních dnech dle normální otvírací doby.
Stará Role
Od 20. do 31. července bude otevřeno:
po, út, čt: 13 – 18; pá: 12 – 16
V ostatních dnech dle normální otvírací doby.
Drahovice
Od 3. do 14. srpna bude otevřeno:
po, út, čt: 13 – 18; pá: 12 – 16
V ostatních dnech dle normální otvírací doby.
Tuhnice
Od 10. do 21. srpna bude otevřeno:
po, út, čt: 13 – 18; pá: 12 – 16
V ostatních dnech dle normální otvírací doby.
Vyhlídka
Od 13. do 17. července a 24. – 28. srpna bude otevřeno:
po, út, čt: 13 – 18; pá: 12 – 16
V ostatních dnech dle normální otvírací doby.
Kontakty na pobočky:
Čankovská U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085,
Drahovice Vítězná 49, tel.: 353 226 346,
Růžový vrch Sedlecká 4, tel.: 353 564 844,
Tuhnice Wolkerova 1, tel.: 353 227 747,
Vyhlídka Raisova 4, tel.: 353 224 203,
Doubí Modenská 150, po 13.00–18.00,
Tašovice U Brodu 73, út 14.00–18.00,
Stará Role Truhlářská 19, areál ZŠ tel.: 353 562 715,
(vchod směrem od hřiště za budovou školy).
REGENERAČNÍ CENTRUM SRDÍČKO
Varšavská 13, 360 01 K. Vary, tel.: 608 947 794, 353 236 605, 608 947 794
www.regeneracnicentrum.cz, email: regeneracni@centrum.cz
NOVÁ PRODEJNA CENTRUM REGENERACE – PASÁŽ THERMALU
Po – Pá 10 – 12 a 12.30 – 17.30
NOVINKA – DENZITOMETRIE – PREVENCE OSTEOPORÓZY
na objednání každé pondělí od 3. srpna
ZPRACOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU HUBNUTÍ FORMBODY
zpracování na základě bio-impedanční analýzy In body
Přihlášky do kurzů na tel. 608 947 794, 323 536 605
21. 9. - 16. 10. MASÉR/KA PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
6. 9.
9.00
MEDOVÁ DETOXIKAČNÍ MASÁŽ
12. 9.
9.00
ANTICELULITIDA - kurz zeštíhlujících masáží
13. 9.
9.00
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ a zábal - kurz relaxační procedury
19. 9.
9.00
PINDA SVEDA - kurz ayurvédské masáže bylinnými měšci
20. 9.
9.00
GARSHAN - kurz ayurvédské anticelulitidní masáže
19. - 20. 9.
9.00
HOT STONES - kurz masáže horkými kameny
Radniční listy | 11
KRAJSKÁ KNIHOVNA Karlovy Vary
Karlovy Vary-Dvory, Závodní 378/84, tel.: 353 502 888, www.knihovna.kvary.cz
Otevřeno: pondělí – sobota, 10.00 – 19.00
Změna programu vyhrazena!
Z důvodu přechodu na vyšší verzi knihovnického systému bude Krajská
knihovna Karlovy Vary vč. své pobočky Studijního oddělení Lidická pro
veřejnost uzavřena v termínu 27. 7. – 2. 8. 2009.
Pro veřejnost
Čtvrtek
od 15.00
A-klub Dvory:
Herní klub – Pro zájemce o hraní strategických, logických a společenských
deskových her. Chytrá zábava pro každého od 15 let, horní věková hranice
není omezena. Dětské verze her jsou k dispozici v Dětském oddělení.
Výstavy
2. 7. – 28. 8.
Kavárna Dvory:
„Lesy ČR“ výstava fotografi í jednoho z nejvýznamnějších partnerů krajské
knihovny. Fotografi e na téma „Živá příroda Karlovarska“. Fauna našich lesů
očima fotografů Svatopluka Šedivého a Václava Suchého. Vernisáž výstavy
2. 7. 2009 v 16.30.
4. 6. – 31. 8.
Studijní odd. Lidická:
„Čtvero ročních období“ výstava fotografi í Michaely Němcové
Pro děti
19. 6. - 30. 9.
Studijní oddělení Lidická pro děti:
Soutěž pro děti „Obraz do knihovny“ Výtvarná soutěž pro děti na volné
téma – technika „malba na plátně“ (vernisáž obrazů proběhne v říjnovém
Týdnu knihoven, vyhlášení vítězů prosinec 2009. Nejlepší obrazy ozdobí
interiér pobočky.)
Dětské oddělení Dvory:
Zábava pro slunečné i deštivé dny
• PC hry: The Sims 2, Scooby Doo, Hledá se Nemo, Chemicus,
Geographicus…
• Stolní hry pro různé věkové kategorie.
Pro menší děti: TWISTER, který rozvíjí obratnost.
JENGA, která se zaměřuje na jemnou motoriku.
CINK zase cvičí děti v postřehu.
Pro starší děti: ČESKO, kde si každý ověří, jak dobře zná svou vlast.
ACTIVITY, které rozvíjí schopnost komunikace.
BANG! je určená především starším dětem. Mohou se
s pomocí své fantazie stát spravedlivým šerifem nebo třeba
bandity.
Klasické hry: Člověče, nezlob se!
pexeso, karty, šachy atd.
Nemusíte jezdit do dalekých krajů, cestovat se dá i s knihou.
Dětské oddělení nabízí pestrý výběr dětské literatury:
• Pavel Radovan – Pohádky z říše Kiwi
• Nevěsta z mušle: Mýty a legendy Indonésie…
Informační středisko Karlovarského kraje
Nemusíte jezdit daleko, i u nás je krásně.
Přijďte si k nám pro informace, Vaše dovolená bude bezstarostnější.
Široká nabídka publikací s cestovatelskou tematikou:
• Karlovarský kraj – rybářské revíry
• Karlovarský kraj. Cyklistická mapa 1:75 000
• Karlovarský kraj Mapy – kempy
• Města a obce Karlovarského kraje
• Nejkrásnější výlety v Karlovarském kraji…
MUZEUM NOVÁ LOUKA
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3
Otevřeno: květen–září út–ne 9–12, 13–17 hodin
Stálá expozice:
Historie regionu a města Karlovy Vary, příroda Karlovarska, ukázky
mineralogického bohatství.
5. 7. - 27. 9.
Výstava Caprichos 2009
Výstava obrazů předního českého hudebního skladatele a malíře Vladimíra
Franze uspořádaná při příležitosti jeho životního jubilea se slavnostním
zahájením v rámci kulturního programu Mezinárodního fi lmového festivalu
v Karlových Varech. Obrazy lze zařadit do „sociálně kritického cyklu“
Vladimíra Franze. Výstavu doplní velkoformátové akvarely, v nichž autor
prostřednictvím dotýkaných barevných pigmentů mapuje vztah člověka
a přírody.
MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Lázeňská 3, tel.: 353 223 888
Otevřeno: 5. 7.–27. 9. 2009 út–ne 9–12, 13–17 hodin
Stálá expozice: Zrušena
5. 7. - 27. 9.
Výstava Caprichos 2009
Výstava obrazů předního českého hudebního skladatele a malíře Vladimíra
Franze.
Vernisáž v sobotu 4. 7. 2009 v 16 hodin.
Za účasti Vladimíra Franze zahájí vernisáž Jiří Bartoška.
MATEŘSKÉ CENTRUM
Východní 6, 360 20 K. Vary, tel.: 353 230 847, 606 581 369,
e-mail: mckv@seznam.cz, www.materske-centrum.cz
MCKV Vám přeje pohodové prázdniny a těší se s Vámi v září
na shledanou!!!
13. 7. - 24. 7. probíhá I. + II. turnus Příměstského tábora – obsazeno
3. 8. - 14. 8.
probíhá III. + IV. turnus Příměstského tábora – obsazeno
Táborová základna je v ZŠ Mozartova ul. 7, Karlovy Vary.
22. 8.
závody na kolech u Krajského úřadu, hlavním organizátorem je sdružení
A.M. bike No limits.
3. 9.
od 9.30 hod v MCKV – zápis na plavání kojenců a batolat (děti od 6 měsíců
do cca 3 let)
Zápisy do ostatních kurzů 1. týden v září.
MCKV je přes prázdniny zavřeno – funguje zde sběrná školka –
prázdninový provoz 1. MŠ.
KOMUNITNÍ CENTRUM ARMÁDY SPÁSY
Jugoslávská 16, KV, tel.: 353 225 861, 608 400 504
24. - 28. 8. Prázdninová angličtina pro děti. Bližší informace pro zájemce na KC.
DVEŘE DOKOŘÁN
Změna programu vyhrazena.
Dveře dokořán, OS pro integraci lidí s postižením, Karlovy Vary.
Osobní asistence, volnočasové aktivity, podpora samostatného bydlení.
Kontaktní tel.: 608 645 345, 603 107 099.
Program změněn jen v době prázdnin.
Činnosti dle počasí a přání klientů (turistika, společenské akce, práce na PC).
JÓGACENTRUM Karlovy Vary
Chebská 56A, 360 06 Karlovy Vary – www.joga.cz – tel.: 732-606-474,
e-mail: karlovy.vary@joga.cz, www.joga.cz
BUS 1, 22 stanice Sklářská
Aktuální informace o dalších programech (soboty, víkendy ...)
najdete na www.joga.cz/karlovyvary
Prázdninové cvičení – každé úterý v Jógacentru – od 18.00 hod.
Změna programu vyhrazena.
KOSTEL SV. ANNY SEDLEC
Otovická 59, 360 10 Karlovy Vary, tel./fax: 353 563 621
e-mail: kostel.sv.Anny@seznam.cz, web: www.kostel-sv-anny.unas.cz
15. 7.
19.30
Benefi ční koncert
Účinkují: Sbor a orchestr South Dartmoor Community College, Anglie, řídí
Ralph Wickenden & Allan Sutton. Program: Benjamin Bowmaneer, C. W.
Gluck, B. Martinů, Irské tradicionály, africké rytmy, a jiné
26. 7.
19.30
Koncert pro trubku a varhany (ku příležitosti oslav svátku sv. Anny)
Účinkují: trubka: Miroslav Smrčka, varhany: Miloš Bok. Program: skladby
M. Boka, J. K. Nerudy, J. Pachelbela, D. Zipoliho
Výtěžek z koncertů bude použit na opravu kostela. Vstupné dobrovolné.
Akce se koná za podpory města Karlovy Vary.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Karlovy Vary
nabízí:
- Výuku a výcvik v poskytování první pomoci pro všechny věkové kategorie
- Zdravotnickou přípravu uchazečů o řidičský průkaz
- Pro fi rmy povinné školení v rámci bezpečnosti práce
Bližší informace poskytne OS ČČK:
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, tel./fax: 353 221 854, 722 788 014,
www.cck-kv.blog.cz, e-mail: vera.sladkova@gmail.com
GALERIE JINDRA HUSÁRIKOVÁ
Rumunská 8, Karlovy Vary, tel.: 353332045, 608335902
Otevřeno: Po – Čt 9.00 – 17. 00, Pá 9.00 – 15.00
e-mail: galerie.husarik@seznam.cz; www.galerie-husarikova.cz
pokračuje
Jindra Husáriková /CZ/ obrazy
Šárka Cagliero /Itálie/ obrazy
Claus Tittmann /Německo/ plastika, keramika
1. 8.
17.00
zahájení výstavy Akty a zátiší
Pavel Hauer – olejotisky a kyanotypie
(Potrvá do 21. 8. 2009)
LÁZEŇSKÝ HOTEL SANSSOUCI - KAVÁRNA
25. 7.
14.00
O klokánkovi a koloběžce
Divadlo dětí, p. Balák.
29. 8.
14.00
Kuťásek a Kutilka
Loutkové divadlo pí Cecílie Tajšlové.
VŘÍDELNÍ KOLONÁDA KARLOVY VARY
4. 7.
17.00
Jazzový koncert KARLOVARSKÉHO REPRE BANDU MINI (KRB MINI)
/Milan Krajíc, Pavel Horych, Jindřich Volf ml., Ivan Habernal, Ali Siládi/
v rámci vernisáže „Festival uměleckého skla“, Mgr. Radek Stehlík,
GALERIE MINEA ve spolupráci s Obecně prospěšnou společností FORTE,
Mgr. Jindřich Volf st., 737 830 299.
ATELIER MIRKA
Moskevská 42, 360 10 Karlovy Vary, tel. 353 234 636,
www.ateliermirka.cz
atelier v provozovně Rámování
Pokračuje výstava František Kiss, obrazy
Galerie SUPERMARKET wc
nám. Republiky 1, 360 01 Karlovy Vary
Po – Pá od 14.00 do 19.00 hod.
www.pro.tebe.cz
4. 7.
21.00
vernisáž výstavy
To jsou panoramata!
Panoramatická grafi cká krajina vytvořená na míru galerii SUPERMARKET wc
studiem Liv Ducci Lab (David Březina, Zuzana Kubíková, Martin Vácha, Matěj
Erlebach). Krajina skutečná, iluzorní, návštěvníky dotvářená, odrážející se,
vynořující se i mizející. Alenka v říši divů potkává Maroldovu bitvu u Lipan…
Otevírací party – DJ Dmit.ry. (Výstava potrvá do 28. 8. 2009.)
KOSTEL NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – Stará Role
11. 7.
19.30
Benefi ční koncert
Vystoupí: studentský katedrální sbor The Kings School z města Cambridge
ve Velké Británii. Dirigent: Graham Griggs. Varhaník: Jonathan Lilley.
Repertoár: E. Elgar, C. Franck, Rachmaninov a další. Vstup volný.
12 | Radniční listy
S P O R T Č e r v e n e c a s r p e n 2 0 0 9
M U L T I F U N K Č N Í S P O R T O V I Š T Ě
ZŠ KONEČNÁ, Konečná 25, kontakt: 353 564 119
- nabízí možnost používání multifunkčního sportoviště s umělými povrchy
a dlouhodobého pronájmu na tel.: 353 564 119
- tenis, kopaná, 2 hřiště s umělou trávou, odbíjená, košíková, dětské hřiště
- možnost zamluvit si termín na tel.: 721 673 972
- provoz: po - pá 14.00 - 21.00
so - ne 10.00 - 19.30 (vč. volných dnů)
ZŠ J. A. K., Kollárova 19, kontakt 776 358 080, 353 224 863
- multifunkční sportovní areál AMOS – atletický ovál, víceúčelová hřiště pro
košíkovou, odbíjenou, nohejbal, kopanou, tenisový kurt, cvičná tenisová
stěna, doskočiště pro skok daleký a trojskok, technický sektor pro vrh koulí možnost využití pro petangue
- možnost zamluvit si termín
- provoz: po - pá 14.00 – 19.30
so - ne 10.00 – 12.00, 13.00 – 19.30
ZŠ Truhlářská 19, kontakt 739 250 476
- 2 multifunkční hřiště s povrchem POLYTAN SE na košíkovou, odbíjenou,
nohejbal, fl orbal a tenis
- 1 hřiště s umělým povrchem na kopanou
- provozní doba pro veřejnost: po – pá 15.00 – 20.00
so – ne 15.00 – 20.00
svátky, prázdniny 15.00 – 20.00
A T L E T I K A
ZŠ Růžový vrch, kontakt 353 437 111
Školní atletické a víceúčelové hřiště pro veřejnost – slouží k tréninkovým účelům
sportovních klubů a veřejnosti – vstup zdarma
- provoz: po – pá 15.00 – 19.00
so – ne dle domluvy se správcem
J E Z D E C T V Í
JK Stará Role
25. - 26. 7. Memoriál Dr. Válové – drezurní závody KMK, CDN
T U R I S T I K A
Odbor KČT TJ Slovan Karlovy Vary
turiste.webpark.cz
27. 6. - 5. 7. Putování povodím Vltavy mezi Lipnem a soutokem s Malší
4. 7. Kozodoj – Po trase cyklostezky z Nové Role do Staré Role
11. 7. Starobylé saské městečko Weida s hradem Osterburg
18. 7. Ciboušov – Naleziště polodrahokamů v Kapli Sv. Kříže
na Karlštejně
25. 7. Kolem Kapucínského vrchu na zámek Jezeří v Krušných horách
1. 8. Z Horní Blatné přes Chaloupky do Nových Hamrů
8. 8. Z Loun za Oldřichem a Boženou k památnému dubu do Peruce
15. 8. Litoměřicko – Na vrcholky kopců i do podzemí
22. 8. Krajem Bedřicha Bernaua z Radonic do Kadaně (KČT Chomutov)
29. 8. Český les VI. – Srdcem Chodska do Domažlic
S K A T E P A R K Karlovy Vary - Bohatice
Centrum pro mládež a alternativní sporty o. s.
kontakt: 603 985 069, 608 023 047
- provoz: po, st a pá od 14.30 maximálně do 21.00
sobota od 13.30 maximálně do 21.00
neděle od 13.30 maximálně do 20.00
Nabízíme v období letních prázdnin v určené dny zdravotní první pomoc
a odbornou poradenskou službu, zejména pro začínající sportovce. Další
informace jsou na určených místech v areálu skateparku a na webové stránce
www.sk8-vary.wz.cz. Do služeb se nepočítají dny, kdy nepřízeň počasí
neumožňuje ježdění a využití skateparku (např. mokro).
Radniční listy | 13
Karlovarské bioslavnosti 2009
ZŠ Poštovní a Truhlářská
„Správná volba oboru - začátek dobré kariéry“
Kdy a kde: 23. května 2009 v Karlových Varech Staré Roli – Ekofarma
Kozodoj
Pořadatel: Občanské sdružení Kozodoj, STUŽ Karlovy Vary, město
Karlovy Vary
Návštěvnost: Dvojnásobná oproti prvnímu ročníku v r. 2008 – cca 6 tisíc
návštěvníků
Témata: Příroda, chov a výcvik zvířat, tradiční řemesla – ukázky
i prodej, biopotraviny, záchranáři, hasiči, zábava
Významní hosté: Martin Bursík a Kateřina Jacques
RNDr. Pavel Žlebek
Garant projektu Karlovy Vary Zdravé město
Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19 a Základní škola Karlovy Vary Truhlářská
již pravidelně po tři roky společně pořádají koncert zaměřený na oblast rockové
a beatové hudby, a to za účelem přiblížení tohoto druhu muziky dnešní mládeži.
V programu, který je pro žáky výbornou a měsíce očekávanou akcí, je hlavním
aktérem regionální hard rocková formace Coda, jejíž protagonisté dokážou výborně interpretovat jak vlastní několikaletý hudební průřez, tak i „pecky“ jako jsou
Black Night, Smoke
on the Water od Deep
Purple a další.
Podle slov obou ředitelů jmenovaných
základních škol má
tato akce pozitivní
ohlas u žáků. Navíc
se jedná s ohledem
na žánr o raritu, která je jistě zajímavým
zpestřením nejen pro
žáky zúčastněných
škol, ale i pro členy
kapely Coda.
ZŠ Dukelských hrdinů byla vybrána pro realizaci projektu „Správná volba oboru – začátek dobré kariéry“. Jedná se o projekt pro cílovou skupinu žáků 8. ročníků základních škol a je financovaný z grantů Evropských sociálních fondů (ESF)
a z rozpočtu ČR. Projekt má připravit žáky pro správný start do života a umožnit jim
snadnější orientaci a uplatnění na trhu práce. Součástí projektu je podrobné testování žáků 8. tříd metodou COMDI, která pro každého žáka na základě dosažených
výsledků nastaví jeho profesní směr a umožní mu plně rozvinout svůj schopnostní
potenciál.
Celý projekt je vypracován na dva roky s následujícím pětiletým pokračováním.
Znamená to, že po dobu následujících sedmi let budou mít naši žáci z osmých ročníků možnost si prověřit svoje schopnosti a dovednosti. Na projektu se společně
podílí již zmíněné ESF, MŠMT, Karlovarský kraj a bit cz training, s. r. o.
Kontakt na školu:
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary
Tel.: 353 226 984, e-mail: zsdukla@seznam.cz, www.zsdukla.cz
Kateřina Jacques a Martin Bursík nešetřili chválou
pořadatelům letošních Bioslavností.
Paličkování si vyzkoušeli i nejmenší návštěvníci. Ten velký kůň tu malou holčičku skutečně poslouchal na
slovo i gesto.
Hasiči a záchranáři vždy zaujmou malé i velké. Ukázka práce koně v lese. K ochutnání byly také zdravé biopotraviny.
14 | Radniční listy
Chceme se s vámi podělit o několikaleté zkušenosti
naší školy v pořádání jedné velmi pěkné a oblíbené
akce. Je to BAREVNÝ DEN. S tím jsme začali před
mnoha lety, jen náplň a zaměření se každoročně mění,
zlepšuje a inovuje. Jedno ale zůstává vždy stejné. A to
je určený den v měsíci, vybraná barva a místo setkání
v tělocvičně. Na předem určenou barvu tohoto dne se
žáci připravují, mohou si kostýmy i sami vyrobit v pracovní nebo výtvarné výchově.
Na tyto dny zveme také hosty z řad rodičů i veřejnosti. Jednotlivé třídy se zde střídavě prezentují
s programem, scénkou, vystoupením, soutěží nebo
kvízem. Zaměření každého barevného dne i barvu
nám vždy včas oznámí vedoucí této akce, paní učitelka Růžena Škardová.
Za zmínku stojí několik zdařilých akcí z tohoto školního roku, ať už to byla Ekologická výchova a třídění
odpadu formou scénky a praktické soutěže, vánoční
živý strom s Betlémem a koledami, Masopust a rej
masek nebo Velikonoční zvyky a tradice Krušnohoří.
Tento měsíc byli všichni ve žlutém a o pěkný program se postarali speciální třídy s muzikálem „Perníková chaloupka“. Všem se nám vystoupení moc líbilo
a velmi jsme tleskali.
Velmi pozitivní ohlas má také specifikum chválíme
a káráme. A věřte nám, že taková pochvala před celou
školou potěší každého žáka a je na ni náležitě pyšný.
A ten, kdo je pokárán, si další prohřešek raději rozmyslí, protože už se většinou mezi káranými příště neobjeví. Všeobecně mohu ale říci, že se u nás více chválí
a odměňuje, než kárá a napomíná.
Pro žáky i nás učitele je náš oblíbený BAREVNÝ
DEN jednou měsíčně akcí, na kterou se vždy těšíme
i připravujeme. Nejen, že si v něm plníme průřezová
témata školního vzdělávacího programu, ale je to pro
nás velké zpestření života ve škole. Tento školní rok byl
úspěšný, těšíme se na BAREVNÉ DNY v roce příštím.
Mgr. Libuše Kroupová
ZŠ, MŠ a PrŠ Vančurova 83, Stará Role, Karlovy Vary
Barevné dny v Základní škole ve Staré Roli Vančurově ulici
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Základní
škole ve Staré Roli Vančurově ul. 83, za pořádání kurzu pro budoucí prvňáčky, který škola a SPC pořádá
už mnoho let. Odezva na tuto skvělou a zdařilou akci
je velmi dobrá. Kurz je rodiči vyhledáván, naše děti
do něho chodí pravidelně a velmi rády. Tento kurz
je čtyřměsíční, bezplatný, trvá vždy od března do konce června, vždy v pondělí odpoledne.
Děti se zde cíleně připravují na školu, protože pak v
září je čeká vstup do 1. třídy. A čemu se zde věnují? Rozumové výchově, rozvoji grafomotoriky, uvolňování
ruky a nácviku správného držení psacího náčiní. Děti
se zde učí také přizpůsobit se režimu vyučovací hodiny, aby uměly udržet pozornost po určitou dobu. Také
dostávají svoje první domácí úkoly, které píší do sešitu. To je jen část z náplně tohoto kurzu, který tak jako
v jiných letech vede zkušená paní učitelka Mgr. Libuše
Kroupová. Dokáže vždy nám rodičům poradit, čemu
se věnovat, co docvičovat.
Vloni chodila do tohoto kurzu moje starší dcera,
byla velmi spokojená a mnoho se zde naučila a vstup
do 1. třídy byl pro ni snazší. Letos navštěvuje přípravný kurz mladší dcera a opět je nadšená, spokojená
a vždy se velmi těší na pondělní odpoledne. Vím proto
z vlastní zkušenosti, že děti zde prožívají pocit úspěchu a uspokojení z vlastní činnosti. Na konci dostávají
slovní hodnocení a na památku také fotografie a pamětní listy své první školičky.
Všem rodičům budoucích předškoláků doporučuji,
aby je příští rok do tohoto kurzu určitě zapsali. Zápis
je vždy oznámen v lednu v radničních listech.
Maminky Kleinová, Libá, Vastlová
a ostatní spokojení rodiče letošního předškolního kurzu
Poděkování Základní škole ve Staré Roli, Vančurova ul. 83
Učíme se demokracii
Něco končí, něco začíná…
Koncem května se v Základní škole 1. máje 1 v Karlových Varech – Dvorech uskutečnil první celoškolní
žákovský meeting, kterým vyvrcholila téměř roční
práce jednotlivých tříd při budování třídních samospráv a upevňování vzájemných vztahů. S myšlenkou
uspořádat setkání všech tříd přišli nedávno členové
školní žákovské rady: ,,Chceme si mezi sebou vyříkat
především to, co nám navzájem vadí či nabourává
dobré vztahy mezi spolužáky, ale i to, co se nám ve
škole líbí,“ řekla Lucka Kazdová ze VII. B.
„Tento školní rok jsme zavedli pravidelné třídnické
hodiny, jejichž cílem není vyřizování třídní administrativy, ale řešení otázek týkajících se vztahů ve třídě,
vytvoření pravidel vzájemného chování a jednání
mezi žáky a učiteli atd.,“ říká ředitel školy Jiří Kopárek.
„Jsem přesvědčen, že se vztahy mezi žáky a učiteli
jednoznačně zlepšily a ve škole došlo k výraznému
zklidnění. Zásadně také ubylo případů, kdy někteří
žáci poškozovali záměrně školní majetek.“
S velkým zájmem se setkaly na meetingu příspěvky zástupců jednotlivých tříd a odpovědi učitelů na
mnohdy i velmi otevřené dotazy dětí. Pro všechny
žáky to pak byla i zcela nová zkušenost – příležitost
vyjádřit otevřeně svůj názor. Hovořit o svých pocitech
a problémech před svými vrstevníky i dospělými není
stále pro mnohé děti samozřejmostí, ale je to cesta, jak
se naučit vzájemně si naslouchat a tolerovat druhé.
Školní žákovská rada ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1
Prázdninová anketa
Vzhledem k nadcházejícímu období prázdnin
a aktivit s nimi spojených se vás tentokrát ptáme:
Jaké další možnosti
sportovního a odpočinkového vyžití
byste uvítali v rekreačním areálu Rolava?
Vaše náměty a připomínky přijímáme na adrese:
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
nebo na e-mailové adrese:
e.kozakova@mmkv.cz.
Obálku označte heslem
„Anketa – Karlovarské radniční listy“.
Dětský den si děti ZŠ Karlovy Vary 1. máje 1 opravdu
užily: kromě zábavných her a atrakcí, které pro mladší
spolužáky připravili žáci 9. třídy, se letos opět běžela
školní štafeta. Foto: archiv školy
Když jsme přišli do školky, byli jsme malí broučci.
Čas běží tak rychle, že sotva jsme si ve školce pohráli,
zazpívali, zatančili a prožili další zážitky, nadešel čas
loučení a těšení se na školu.
Abychom mohli do školy, museli jsme složit zkoušku. Paní učitelky, paní uklízečka a paní kuchařka pro
nás připravily „Zahradní slavnost“. Před našimi rodiči,
prarodiči, sourozenci a kamarády ze školky jsme skládali zkoušku ze znalostí dopravy. Připravili jsme si pásmo básniček, písniček a tanečků o dopravě a před
příslušníky Městské policie Karlovy Vary, panem
Dawidkem a paní Koldinskou, jsme na koloběžkách,
s kočárky, auty i jako chodci předvedli, jak se chovat
na silnici.
A pak nadešlo „pasování“. Pan Dawidko nás píšťalkou postupně přivolával. A protože jsme splnili všechny úkoly a předvedli jsme, že jsme na cestu do školy
připraveni, pasoval nás na školáky. Dostali jsme reflexní vestičku, keramickou medaili a tašku dárků. A pak
už následovala zábava a hodování.
Po prázdninách nás čeká opravdová škola pro školáky. Naše paní učitelky věří, že si na svoji školku někdy
vzpomeneme a co jsme si nacvičili, na cestě do školy
nikdy nezapomeneme. Tak ahoj, školko naše!
Předškoláci MŠ Javorová
Radniční listy | 15
Karlovarský kraj
Karlovar.rad.listy 201x292_CB.indd 1 2.6.2009 13:50:03
16 | Radniční listy
Nenechte si ujet
podzimní regionální
výstavu v KVAréna
v Karlových Varech
16. - 18. 10. 2009
...a p ihlašte se v as!
Lidskou ch zi zjednodušily boty a šlo to dál...
Prodejní výstava pro celou rodinu!
Výstava provede návšt vníka sv tem od zjednodušení si vlastní lidské
ch ze a to od nejmenších - p edstavením hra ek, d tských ko árk ,
sportovního vybavení, jako jsou in-line, kole kové brusle, cyklistická
kola, lyže, p es motocykly, motokáry až po automobily a autobusy - p edstavte si vše, CO JEDE! Doprovodný program je zam ený pro celou rodinu! Uvítáme také zájemce neziskových organizací spojených s modelá stvím, v etn dalších volno asových aktivit!
V asné p íhlášení zvýhodn no!
Jede to? JEDETO 2009 Karlovy Vary!
Prodejní výstava se koná pod záštitou Ing. Wernera Hauptmanna, primátora m sta Karlovy Vary
P ihlášky a bližší informace získáte u po adatele:
Motive s.r.o., Horova 2017/12, CZ 360 01 Karlovy Vary
E-mail: info@motive.cz, www.motive.cz • Tel.: +420 606 284 613, produkce
Více informací najdete také na www.jedeto.cz
Každoročně, na přelomu měsíce května, se koná na golfovém hřišti Karlovy Vary
– Olšová Vrata charitativní akce pod názvem Charity Golf Party.
Tento rok tomu nebylo jinak a v pátek 29. 5. 2009 se uspořádal již 10. ročník
Charity Golf Party. Výstřelem z pistole byl v 10.00 hodin odstartován golfový turnaj
a poté se konal v Grandhotelu Pupp slavnostní večer spojený s dražbou předmětů.
V dražbě bylo ke zhlédnutí 14 předmětů, které se v tomto roce vydražily za částku 1 910 000 Kč. Jedním z dražitelů byla i společnost Grün, která je výrobcem a dodavatelem pecí do více než 30 zemí světa. V Karlovarském regionu pracují pece
Grün například v Concordia Lesov, Thun Nová Role, Haas&Czjzek Horní Slavkov
nebo Rauschert Horní Slavkov. Firma Grün vydražila za krásných 200 000 Kč obraz
od Jiřího Tylka nazvaný „Parfém jara“ (viz ilustrační foto – vlevo majitel: Rüdiger
Grün, vpravo jednatel: Mario Rüster). Tento velkorysý dar přispěl velkou měrou
k celkové částce, která se posléze rozdělila mezi Nadační fond Doc. PaedDr. Pavla Koláře, Obecně prospěšnou společnost Pomocné tlapky a Obecně prospěšnou
společnost Domov Sue Ryder.
Charity Golf Party si vydobyla své místo v kalendáři významných charitativních
akcí. Je potřeba připomenout, že tato charitativní akce je organizována tak, aby
100% výtěžek určený pro charitu
skončil u obdarovaných, kterým
je určen. V žádném případě není
krácen o náklady
na organizaci celé
akce. O to větší
může být hrdost
společnosti Grün,
že pomohla věci,
která nebyla její
povinností.
Grün, s.r.o., vydražila na Charity Golf Party
2009 obraz od Jiřího Tylka připravuje 1denní zájezd – Cheb – hrad, motýlí farma Žirovice, SOOS muzeum, Františkovy Lázně, ve druhé polovině července 2009. Žádáme proto všechny členy, kteří se přihlásili na zájezd na výroční členské schůzi, aby přišli svoji
účast potvrdit. Přihlásit se mohou i další zájemci, jako vždy každou středu 9–11
hod. v bývalém klubu důchodců na náměstí M. Horákové.
Výbor klubu SON Karlovy Vary
Sdružení obětí nacismu (SON)
Úctyhodné devadesáté narozeniny oslavila v červnu paní Libuše Růžičková
z domova seniorů ve Staré Roli.
Mezi gratulanty nechyběl ani primátor města Werner Hauptmann a náměstkyně
primátora Jana Petříková.
Gratulujeme a přejeme pevné zdraví.
90 let
Čas od času nás tato otázka napadne při pohledu na odstavené vozidlo ponechané majitelem svému osudu, které jistě vzhledu města nepřispěje. Přestože
se podařilo strážníkům městské policie v posledních dvou letech zajistit odstranění více jak 200 dosluhujících vozidel, najdou se stále tací, kteří město zásobují
novými přírůstky.
Od nového roku proto městská policie ve spolupráci s magistrátem připravila
opatření vedoucí k tvrdším postihům pro majitele nepojízdných vozidel. V první
fázi strážníci stanoví, zda se jedná o vrak, pokusí se dohledat majitele a v případně
neúspěchu nechají vozidlo opatřit výzvou, přičemž ve lhůtě dvou měsíců dochází k jeho odstranění na náklady majitele. Ten nese pochopitelně i odpovědnost
ze svého protiprávního jednání. Od počátku roku technický odbor zajistil odstranění 10 vozidel, což je výrazný nárůst od posledních let, a další 3 již čekají na svůj
den „D“.
Většina z odstavených vozidel, byť na první pohled mohou budit zdání vraku, jím
nejsou. Strážníci v takovém případě zpracují úřední záznam doplněný o fotodokumentaci a majitele vozu, který postoupí na příslušný odbor magistrátu pro podezření z přestupku. V praxi se může jednat o propadlou technickou kontrolu, neoznačení vozidla registrační značkou, neoprávněný zábor veřejného prostranství
či nezaplacení zákonné pojistky. Řidiči si musí uvědomit i skutečnost, že odevzdáním registračních značek do depozita musí zajistit odstavení vozidla mimo veřejnou komunikaci. Od počátku roku strážníci zpracovali již 32 přestupků.
Na konci roku si v rámci vyhodnocení akce strážníci a úředníci jistě odpovědí
na otázku: „Město nebo vrakoviště?“
Město nebo vrakoviště?
S novou službou veřejnosti přišli strážníci karlovarské městské policie. Na internetových stránkách městské policie www.mpkv.cz jsou pod odkazem „městské
úseky“ k dispozici e-mailové adresy strážníků, kteří mají tu kterou lokalitu na starost. „Pomocí e-mailů tak mohou lidé upozorňovat na nešvary ve svém okolí,“ uvedl Marcel Vlasák, velitel městské policie.
Novou službu zavedli strážníci kvůli množství úkolů plynoucích mimo jiné z lázeňské sezony. „Bohužel nemáme dostatek lidí, čímž trpí pochůzková práce hlídek.
Ty se do okrajových částí města nedostanou tak často, jak bychom si představovali,“ vysvětlil Vlasák. Elektronická pošta tak může podle jeho slov tento výpadek
alespoň částečně nahradit. „Každý strážník si při příchodu do služby stáhne nové
zprávy, které poslouží jako vodítko pro jeho denní práci.
Nejde ale o jejich úkolování,“ podotkl velitel. Tato forma komunikace rovněž není
podle Vlasáka vhodná pro akutní situace. „V případě nutného okamžitého zásahu
je k dispozici číslo 353 118 911 nebo tísňová linka 156,“ upozornil Vlasák. Strážníci
podle něj také nemohou řešit úplně vše. „Pokud nebude řešení problému, na nějž
veřejnost upozorní, v kompetenci městské policie, předáme podnět kompetentním úřadům či složkám,“ dodal.
Strážníci operují i na internetu
Radniční listy | 17
Tel.: +420 774 871 312 • www.carpediemvary.cz
ukázkové lekce
*b išní tance*
aqua aerobiku
NOVÉ KURZY
2. - 4. - 9. a 11. 6. od 18.00 hodin
*pilates*aqua aerobik
OD ZÁRÍ 2009
DO LEDNA 2010
NOVÝ KOMPLETNÍ
PROGRAM HUBNUTÍ
MASÁŽE, FITNESS
SOLÁRIUM
Ladislav JUNEK – ist ní pe í
Lidická 28, K.Vary
353 229 082, 603 231 493
Zdravý a hygienický spánek
v pé ových p ikrývkách a polštá ích…
...je zaru en díky sypkovin s novou, certi kovanou nální
úpravou ST ÍBROATIV, která zaru uje dlouhodobou
ochranu Vašeho polštá e a p ikrývky proti rozto m, plísním,
bakteriím a jiným alergen m.
Zrenovujte si Vaše staré p ikrývky a polštá e novou sypkovinou.
603 888 106
T. G. Masaryka 14 • Karlovy Vary 360 01 • karlovyvary@aaabyty.cz • WWW.AAABYTY.CZ
REGINA DOSTÁLOVÁ
JV KV – DALOVICE
Nově zrekonstr. velmi
hezký byt v klidné části, o dispozici
4+1 a ploše 84 m2. Klidné a hezké místo. Cena vč. provize.
1 960 000 Kč
K104543
OV KV – DVORY
Nabízíme k prodeji byt
3+1/B, 75 m2, OV, A. Heimanna, Dvory,
K. Vary. Cena vč. provize.
2 300 000 Kč
K104619
OV SOKOLOV – KRASLICE
Samostaně stojící,
prostorný RD 6+1 s pozemky cca
1 500 m2, k bydlení i podnikání. Cena
vč. provize.
2 600 000 Kč
K100996
OV SOKOLOV – ŠINDELOVÁ
Plně zařízený penzion
s restaur. v klidné lok. Krásná Lípa
obce Šindelová, 25 km od Karlových
Varů.
3 700 000 Kč
K102671
OV KV – JENIŠOV
Patrový RD (dvojdomek)
4+1, ob. ploše 115 m2, dřevostavba.
Postaveno v r. 2007. Pozemek 480 m2.
Cena vč. provize.
3 800 000 Kč
K105270
OV KV – ANDĚLSKÁ HORA
Prodej domu v OV. Dům je
obklopen udržovanou zahradou, s pozemkem 1 092 m2. Atraktivní lokalita.
Cena vč. provize.
6 685 000 Kč
K103930
CH KV – BOCHOV
Nabízíme exkluzivně zděnou chalupu 4+1 v Kozlově
u Bochova.
Info o ceně v RK
K103806
PO KV – NOVÁ ROLE
Prodej poz. 866 m2, OV,
v Mezirolí. Stav. parcela, poz. kompl.
zasíťovaný. Rekreační, klidná lokalita.
Cena vč. provize.
1 260 000 Kč
K104735
144,5x99_Karlovarske listy_10_06_09.indd 1 10.6.2009 18:18:51
Wellness Hotel Jean de Carro****, Karlovy Vary
Informace a rezervace: 353 505 111
Hledáte relaxaci a odreagování?
THERMARIUM
• sauna • studený bazén • whirlpool • aromakabina • infrakabina •
Cena: 300,- Kč / osoba / 1,5 hod.
Permanentka: 750,- Kč /5 vstupů á 1,5 hod.
U moře je dobře u BAZÉNu ještě lépe...
Červenec – srpen:
denně 9:00 - 21:00 neděle 9:00 - 18:00
úterý a čtvrtek již od 6 hodin
Alžbětiny lázně – Lázně V www.spa5.cz tel.: 353 304 220
První sportovní akce v multifunkční hale KV ARENA Karlovy Vary
FIGHTS:
PYRAMID K1 RULES MAX / Karel Růžička (CZ),
Petr Matějka (CZ), Josef Murín (SK), Daniel Popluhár (CZ)
SUPERFIGHTS K1 RULES / Vlastimil Hanzl (CZ)
& Josev Hanuliak (CZ) / Jiří Chaloupka (CZ) & Lukáš Zajíc (CZ)
/ Roman Kaločai (CZ) & Václav Toman (CZ)
SUPERFIGHTS MMA / Tomáš „THOR“ Kužela (CZ)
& Martim Walko (PL) / Jaroslav „Číňan“ Poborský (CZ)
& Sonny Nielsen (DK)
SUPRFIGHTS KICKBOX LOWKICK / Jiří Bursa (CZ) & Serdar Karaca (TUR)
Mediální partneři:
Hlavní partner: Partneři:
Předprodej vstupenek Ticket portál a Infocentrum KV: 199,– Kč / Vstupné na místě v den akce: 250,– Kč
VIP stůl pro 4 osoby 5.000,– Kč / Vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny!
Akce je pořádána za podpory města Kalrovy Vary
9. 7. 2009
18:00 LIVE promo – fighters, podpisová akce,
tisková konference – Interspar Varyáda
Karlovy Vary za podpory radia Beat
10. 7. 2009
18:00 Super pro Amateur League WFCA – Muay Thai
19:30 RED HOT CHILI PEPPERS REVIVAL
20:00 Galas K1 rules, MMA
21:30 NIGHTWISH REVIVAL
22:00 Galas K1 rules, MMA
IKON spol. s r. o., správa nemovitostí
provozovna Karlovy Vary
Bulharská 881/31a, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 233 906, fax: 353 233 906
Základní škola Karlovy Vary,
1. máje 1
přijme
učitelku s kvalifi kací pro I. stupeň ZŠ
učitele(ky) všeobecně vzdělávacích
předmětů na II. stupni s některými
z aprobací:
Čj, Ov, Tv, Ch + (M nebo Fy)
Nabízíme: práci v příjemném prostředí,
výhledově ubytování
Požadujeme: vzdělání nebo praxi v oboru
Vítáme: tvůrčí přístup k výuce,
samostatnost, osobní
angažovanost
Kontakt:
tel. 353 563 426
email: posta@skoladvory.cz
» 1/64 strany, cca 15,4 x 48 mm
• 750 Kč
» 1/32 strany, cca 33,9 x 48 mm
• 1.100 Kč
» 1/24 strany, cca 34,9 x 99 mm
• 1.500 Kč
» 1/16 strany, cca 70,75 x 48 mm
• 2.200 Kč
» 1/8 strany, cca 70,75 x 99 mm
• 4.400 Kč
» 1/4 strany, cca 144,5 x 99 mm
• 8.800 Kč
» 1/2 strany, cca 144,5 x 201 mm
• 17.500 Kč
» celá strana, cca 292 x 201 mm
• 35.000 Kč
CENÍK INZERCE
V RADNIČNÍCH LISTECH
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vasilij Storčak
Psychiatrie, psychoterapie, psychoanalýza
Bezručova 10/1098
36001 Karlovy Vary
tel. 606 178 240, 353 972 314
TERAPIE
1. AFEKTIVNÍ NEUROTICKÉ A PSYCHOTICKÉ STAVY
2. NARKOMANIE/ ALKOHOLISMUS
3. PORUCHY OSOBNOSTI VŠEHO DRUHU
4. CHRONICKÉ RESISTENTNÍ NEVYSVĚTLITELNÉ
PORUCHY PSYCHOSOMATICKÉHO SPEKTRA
» Posuvné brány
» Sekční garážová vrata
» Pohony a příslušenství Came a Nice
KOVOMAT H+H
výroba • prodej • montáž • servis
Vzorková prodejna: Studentská 78 – vedle prodejny s nářadím MAISTER
Tel.: 775 649 106, www.posuvnebrany.com
» Ploty • Mříže • Zábradlí
» Kované prvky
Iva Kulatá - Softwarová škola
soukromé školení pouze Vy a lektorka•
školení v malé skupince do 5 zájemců•
kvalitní školení, 10 let praxe v oboru•
www.softwarovaskola.cz
BUDETE SPOKOJENI
POČÍTAČOVÉ KURZY
777 940 555 353 434 016
www.fortepiano.czweb.org
353 228 122
Karel Juštík - Michal Domek
Mobil:
608 372 545, 777 178 057
ZASKLENÍ LODŽIÍ
OD VÝROBCE
P Ø Í M O
844 158 746
Mobil: 777 151 205 www.balkony.cz
BALKON SYSTEM s.r.o.
ISO 9001:2001
5%
Sleva s tímto
inzerátem
Ceny roku 2007
nabízí za velmi nízké ceny, na zakázku
prkna * fošny, trámy sušené
truhlářské řezivo
pořez na katru
Info na tel.: 353 223 497,724 255 614,,p. Pechman
Soutěžní křížovka uzávěrka tajenky 31. 8. 2009
Znění tajenky zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu tajenka@mmkv.cz nebo poštou na adresu:
Redakce KRL, Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
a označte heslem TAJENKA 07/2009.
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt. Vylosovaný výherce obdrží drobnou cenu.
v˘prodejová
AKCE
50-80%
na textil
slevy 
Il us tr aã n í
fo to Kdy?
Úter˘ - Stfieda
14. - 15. 7. 2009
21. - 22. 7. 2009
28. - 29. 7. 2009
Kde?
Karlovy Vary
ul. I. P. Pavlova 2001/11
LázeÀské sanatorium
Thermal
Prodejní doba:
Úter˘: 10.00 - 18.00
Stfieda: 9.00 - 17.00
www.quelle.cz
Slevy platí na oznaãené zboÏí
vystavené na v˘prodejové akci.
AUTOŠKOLA
JAN SOUMAR
Výuka a výcvik skupin A, B, C, E - Skupina B od 7900,- Kč
Výcvik v nových klimatizovaných vozech.
Možnost splátek.
Učebny: K. Vary, Chodov, Ostrov, Nejdek, Sokolov, Bochov,
Najdete nás: K. Vary, Sportovní 4, budova ČSAD
K. Vary - Stará Role, Závodu Míru 36
Tel.: 723 139 929
www.autoskolasoumar.cz jan_soumar@volny.cz
Tajenka vám tentokráte prozradí jméno amerického filmového
a divadelního herce, režiséra a producenta, který na letošním 44. ročníku
Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary převezme Křišťálový
glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Jedenáctý červen přinesl dokončení bohatického skateparku. Po téměř čtyřech
letech úprav, kdy postupně vznikaly jednotlivé překážky a rampy, má skatepark
v současné době celkem třináct překážek, jedenáct z nich smontovaných do čtyř
ramp, samostatně stojí oblouk z betonových zábran a bazén s oblým dnem. Součástí areálu je také cetrisová stěna sloužící jako galerie pro umělce se sprejem.
Skatepark vznikl podle návrhu specializované fi rmy Mystic constructions jako
středně velký areál pro skateboarding o velikosti 20 × 50 metrů. Plně odpovídá
normě DIN 33943 – Zařízení pro provozování skateboardingu. Dřívější skateparky
vždy působily problémy svým hlučným provozem, to se v tomto případě podařilo
odstranit použitím odhlučněných konstrukcí. Na areál zpracovala Krajský hygienická stanice odborný posudek vlivu hluku z provozu víceúčelového hřiště na životní
prostředí.
Jak uvedl první náměstek primátora Tomáš Hybner, provoz skateparku zajišťuje
občanské sdružení Centrum pro mládež a alternativní sporty. To zajišťuje také bezpečnost a dodržování provozního řádu. Investice do skateparku činily 8,2 milionu
korun a město měsíčně přispívá na jeho provoz a údržbu deseti tisíci korun.
Mezi držitele letošní Ceny města patří i manažeři společnosti Imperial Karlovy
Vary, a. s., Alexandr Rebjonok, Jiří Milský a Bohumil Procházka. Zároveň s cenou obdrželi také společně fi nanční dar ve výši 10.000,- Kč. Každý z manažerů se rozhodl
stejnou částku přidat a celkových 40.000,- korun věnovat jako příspěvek na pořízení interaktivní elektronické tabule mateřské škole v Sedleci. Dar předal ředitelce
2. Mateřské školy Karlovy Vary Aleně Ammerové Jiří Milský.
Vydává: Město Karlovy Vary se sídlem Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary, IČ: 002 54 657, vychází 11x ročně
1. dne v měsíci. Redakce, administrativa, reklamace, distribuce: tel. a fax: 353 118 309. Tisk: KVTISK s.r.o. Redakce, příjem inzerce: Mgr. E. Kozáková,
tel.: 353 118 456, e-mail: e.kozakova@mmkv.cz. Redakční rada: Ing. J. Vávra, Ing. W. Hauptmann, Ing. P. Keřka, Bc. T. Hybner, J. Kopál, Mgr. J. Kaválek, M. Zeman. Registrováno pod č.
MKČR E 11990. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p. OZ Západní Čechy, řed. v Plzni, č.j. P/3.90:13/97 ze dne 31. 1. 1997.
Redakce neodpovídá za obsah reklamy. e-mail:krl@mmkv.cz, http://www.mmkv.cz.
T E L E G R A F I C K Y
Další příspěvek na interaktivní tabule jako inovativní výukové prostředky přinesla městu společnost Czech Casinos, a. s. Na vybavení šesti karlovarských záSál Lidového domu ve Staré Roli hostil 18. června veřejné projednávání Integrovaného plánu rozvoje města, který s využitím Integrovaného operačního programu hodlá revitalizovat panelová sídliště ve Staré Roli. Dotkne se území vymezeného ulicemi Svobodova, Okružní a Závodu míru, a bude se týkat jak obnovy
veřejných prostranství včetně parků, hřišť, chodníků a parkovacích míst, tak také
rekonstrukcí bytových domů. Sdružení vlastníků bytových jednotek mohou žádat
o fi nanční podporu rekonstrukcí svých domů. Další informace o revitalizaci Staré
Role je možno najít na stránkách www.kvprojekty.eu v sekci IPRM-IOP.
Jan Kopál, tiskový mluvčí
Osm dní před svým otevřením zažila KV Arena požár. Naštěstí jen jako, složky
Integrovaného záchranného systému si vyzkoušely zásah v rámci cvičení KV Arena
2009. Do cvičení se zapojilo i na šest stovek fi gurantů – studentů karlovarských
škol, kteří se zájmem sledovali lezce
zachraňující ohroženého kolegu slaňováním
ze střešní konstrukce.
Figuranti poté prověřili možnost rychlé
evakuace hlediště.
Nato spustili hasiči
pátrání po osobách,
které mohly v budově
zůstat, a zásah proti simulovanému požáru.
Dopravu v okolí arény
řídily Policie České republiky a Městská policie Karlovy Vary.
kladních škol věnovala celkem 250.000,- Kč. Dar, který bude sloužit školám 1. máje,
Konečná, Krušnohorská, Dukelských hrdinů, Truhlářská a Poštovní, předal městu
ředitel společnosti Vladimír Eichinger.

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10