Uložit Soubor - Obec Albrechtice

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

byla, obce, škola, roku, smíšené, Obecní, části, polským, osadě, školy, vyučovacím, Pamol, restaurace, ještě, vznikla, Bělehrad, PZKO, Farma, Kostel, Základní, budovy, potřeby, řeznictví,, zboží, úřad, patří, však, okresu, Albrechtice, jako

Transcript

Seznam ilustrací:
1. Zděná kaplička z roku 1844 v osadě Pacalůvka.
2. Budova statku Bělehrad, vystavěna v roce 1885 s obytnými místnostmi,
kancelářemi a sýpkami v původních prostorách.
3. Nový římsko-katolický kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi z roku 1938.
4. Budova evangelického kostela a.v. z roku 1948.
5. Dělnický dům v Albrechticích z roku 1908.
6. Budova základní školy s polským jazykem vyučovacím z roku 1828.
Původně přízemní církevní škola byla v r.1898 přestavěna.
7. Dřevěný barokní kostel z roku 1766 zasvěcený sv. Petru a Pavlovi.
8. Větrný mlýn v západní části osady Paseky. Památka lidové architektury.
9. Kaplička z konce 18. století na Důlském zasvěcena sv. Janovi.
10. Koníček, dětská hračka ze 13. století, archeologický nález v katastru
obce
11. Keramická nádoba ze 14. století
12. Chráněná květina Hvězdnatec zubatý „Těšíňanka“, vyskytuje se
na území obce
10
1
2
3
5
4
6
7
8
9
11
12
Bažantnice 1 B-C
Bělehradská 2 B-C
Břízová 2 C
Chotěbuzská 3 E
Darkovská 2 C
Dolní 1 C
Dubová 2 C
Hlavní 1-3 C
Hornická 2-3 C
Hrázní 3 B
Jarní 2 B-C
Kostelecká 3-4 C
Kostelní 2 C
K potoku 3 D-E, 4 E
K rozvodně 2-3 B
K vleku 3-4 C
Lesní 1-2 B
Loucká 1-2 E
Luční 2 C
Mikulova 3 D
Na bučině 4 D
Na zámostí 2 C-D, 3 C
Nádražní 1 C
Olšiny 1 C
Osvobození 1-2 D, 2 C
Obecní 2 B-C
Pasecká 1 C-D, 2 D-E
Pardubická 3 C-E
Písečná 2 B-C
Pod červenkami 4 D
Polní 1 C
Pomezní 1 B
Pramenná 1 A-B
Přehradní 3 B-C
Rakovecká 1 B-C
Rekreační 3 A
Rybářská 3 A
Slunečná 3 A
Srnčí 1 A, 2 A-B
Stonavská 1 C
Strmá 2-3 D
Středová 2 C
Sušská 1 A-B
Školní 2 C-D
Těrlická 3 A
Těšínská 3 C-D, 4 C-D
Třanovského 2 C
U vodojemu 3 A
V kanadě 2-3 E
Vrbiny 2 D
Zahrádkářská 2 E
Zátiší 3 A
Životická 3 A-C
Seznam ulic v obci:
mapa-A2 8.3.2002 11:10 Stránka 1
Obec A l b r e c h t i c e leží asi 8 km jižně od města Karviné na severním okraji Těšínské pahorkatiny, v malebném údolí, kterým protéká řeka
Stonávka s jejím pravobřežním přítokem Chotěbuzkou. Průměrná nadmořská výška území se pohybuje mezi 260 - 280 m. Nejvyššího bodu dosahuje
na kopci, zvaném Pastuchovka s 324 m n. m. a nejnižším místem
246 m n.m. je označena poloha u místa, kde Stonávka přechází na území
sousední Stonavy.
Rozloha obce činí 12,69 km2 a v současné době zde žije 4 150
obyvatel. Archeologickými nálezy zde byla doložena mladší doba kamenná
(pazourkovou industrií) a keramické nálezy svědčí o nepřetržitém osídlení
od 9. století. Nejstarší písemná zpráva se však dochovala až z r. 1447, v níž
se dovídáme, že v té době byla obec již zemanskou vsí s farním kostelem.
Název obce je možno vztahovat k příjmení Albrechta, podkomořího
Těšínského knížectví, který zde vystupoval po r. 1322 jako svědek v soudních protokolech. Od r. 1461 se Albrechtice připomínají u města Těšína
a od r. 1693 se staly součástí Karvinského panství. Do r. 1952 příslušely
soudnímu okresu Fryštátu, pak do r. 1960 okresu Č. Těšín a posléze okresu Karviná.
Nejstarší budovou v obci je barokní kostelík z r. 1766, postavený
z mohutných dubových klád, obložených jedlovými fošnami, se šindelovou
střechou, stojící v areálu hřbitova. V současné době je chráněnou památkou
lidové architektury, která se k bohoslužebným účelům využívá jen příležitostně na Dušičky. K dalším chráněným objektům patří zděná kaplička z r. 1844
v osadě Pacalůvka Děl. Dům z r. 1908 a boží muka u silnice, východně od
nového sídliště. Poslední dva dřevěné domky zanikly počátkem 70. tých let.
Dřevěná, polygonální stodola z osady Pardubic byla převezena do skanzenu
v Rožnově p./R. Dochovalo se však ještě několik dřevěných větrníků, z nichž
některé jsou ještě funkční. K nejstarším zděným budovám v obci patří základní škola s polským vyučovacím jazykem, původně katolická z r. 1828, která
však už doznala značných změn dostavbami, budovy zemědělské farmy na
Důlském z r. 1840 a budovy statku Bělehrad z r. 1885.
K pamětihodnostem obce patří římsko-katolický kostel Petra a Pavla
z r. 1938, budova obec. úřadu, která vznikla adaptací obecné školy
z r. 1923, v její těsné blízkosti vznikla budova pošty (1993), zdravotního
střediska (1988), hasičské zbrojnice (1975), mateřské školy (1983),
nákupního střediska (1984), základní školy (1986), adaptovaný Dům PZKO
(1994). Původní typ rozptýleného osídlení byl porušen výstavbou nejprve
tzv. dvouletkového sídliště z 50. tých let a v 80. létech panelovým sídlištěm
300 b.j. s výškovými domy. Současně byla vystavěna i čistička odpadních
vod v severní části obce v údolní nivě řeky Stonávky.
Železniční jednokolejová trať Č. Těšín - Kunčice s nádražím byla dána
do provozu v r. 1913. Tato byla přestavěna na dvoukolejnou včetně nádražní
budovy v r. 1957 s odklonem od původního směru v osadě Rakovec, kde je
vedena v hlubokém zářezu. Stará trasa původní trati byla v západní části
obce použita jako vlečka na Důl 9. květen a Důl František, východním směrem byla vybudována vlečka na Důl ČSM. V osadě Rakovec vznikla obalovna
silniční drtě (1963) a v r. 1975 byla dostavěna rozvodna 400 kV v západní
části obce.
Přestože se obec nachází v hustě zalidněné průmyslové oblasti,
zachovaly se zde ještě i zákoutí s poměrně zachovalou přírodou v okrajových
částech osad Pardubice a Červenky. Údolní niva Stonávky byla v r. 1993
vyhlášena jako chráněný přírodní prvek „Meandry řeky Stonávky“. Nejstarší
chráněné duby se nachází v jižní části osady Pardubice, na Bartošůvce
a u restaurace Pamol v centru obce.
Dřevěný kostelík
Minikárové závody
Divizní mužstvo TJ Baník Albrechtice Pamol Farma Bělehrad
Cvičná horolezecká stěna Nová rodinná zástavba
Dům PZKO Letecký pohled
Obecní úřad Dělnický dům
ZŠ s polským jazykem vyučovacím Základní škola Panelové sídliště
Areál Zámostí
Nádraží ČD
VYDALA OBEC ALBRECHTICE
Obecní úřad tel./fax 069/ 642 84 48
ZPRACOVAL reklamní ateliér RADIAN s.r.o.
Havířov, tel./fax 069/ 641 06 06
Výtvarné zpracování: Darina Krygielová
Foto: Štěfan Špic
Náklad 10 000 ks
květen 1997
Veřejné budovy:
1. Obecní úřad
2. Základní škola
3. Základní škola s polským jaz. vyučovacím
4. Mateřská škola - ul. Obecní
5. Mateřská škola - ul. Kostelní
6. Dům s pečovatelskou službou
7. Obecní knihovna
8. Hasičská zbrojnice
9. Pošta
10. Kostel římskokatolický
11. Kostel slezské církve evangelické
12. Kostel dřevěný, historický
13. Apoštolská církev
14. Smuteční síň
15. Zdravotní středisko
16. Dělnický dům - víceúčelový sál,
restaurace, domácí potřeby
17. Dům PZKO
18. Nádraží ČD
19. Dům zahrádkářů
20. Areál Zámostí - park, restaurace Feber
21. Fotbalové hřiště
Obchody a restaurace:
22. Nákupní středisko J-J: prodejna potravin,
řeznictví, prodejna a velkosklad ETA
23 Colonial - smíšené zboží
24. Miczka - ovoce a zelenina
25. Miczka - smíšené zboží, řeznictví,
pivní bar
26. AMI - smíšené zboží, restaurace
27. Řeznictví u Jakuba - řeznictví, potraviny
28. Daniela - smíšené zboží
29. Obchod Lukaštíková
30. Obchod Langerová
31. Obchod Vasilko
32. Rosimex - smíšené zboží, domácí potřeby
33. Patex - papírnictví
34. Zahrádkářské potřeby
35. Řeznictví Siuda
36. Květinářství Kolek
37. Centr club - pohostinství
38. Pamol - restaurace, sauna, tenisové kurty
39. Restaurace Gumok,
Drogerie Gave,
Textil Šebesta
Provozovny:
40. SME - rozvodna Albrechtice
41. Gemont
42. Správa a údržba silnic
43. Lamifrank
44. Slezská agrární společnost
45. Farma Bělehrad
46. Farma Červenky
47. Čeko-trade - velkosklad nápojů
48. Sklenářství Korund
49. Kadeřnictví TOP
50. Kadeřnictví Staszczyková
51. Karosárna Chmiel
52. Krejčovství Byrtusová
53. Hans Mode - výroba konfekce
54. Sluníčko - výroba oděvů, smíšené zboží
55. Videopůjčovna
56. Bernatík - výroba lahůdek
57. Velkosklad JUKOMA
58. Povodí Odry
59. Sm VaK - čistička odpadních vod
60. Sm VaK - vodojem Pacalůvka
Seznam objektů v obci:
mapa-A2 8.3.2002 11:12 Stránka 2

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10