Comparative Study Of Quality Of Life In Stroke Patients In Ahwaz

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

زندگی, کیفیت, مغزي, سکته, بیماران, quality, کیفیـت, stroke, زنـدگی, life, سـکته, افراد, مبتال, علوم, اسـت, اهواز, مغـزي, افـراد, پزشکی, with, مطالعه, اختالف, بیمـاران, نتـایج, بـین, پرسشنامه, گروه, patients, بررسی, تحقیقات

Transcript

کیفیت زندگی بیماران سکته مغزي
:emailدانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور ، دانشکده علوم توانبخشی،اهواز : آدرس نویسنده مسئول mahany2002@yahoo.com 
گزارش کوتاه
مقایسه کیفیت زندگی افراد مبتال به سکته مغزي در شهر اهواز
3ادژسیف اهللا جهانتابی ن3حمید رضا رستمی،2شاهین گوهرپی،1،زاده ماهانیمحمد خیاط
، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهوازاهوازدانشجوي دکتراي کاردرمانی، مرکز تحقیقات عضالنی اسکلتی. 1
ه علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، دانشکداهواز، مرکز تحقیقات عضالنی اسکلتیدکتراي تخصصی فیزیوتراپی. 2
دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز، دانشکده علوم توانبخشیاهواز،، مرکز تحقیقات عضالنی اسکلتیکارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی. 3
مقدمه
یکی از مفاهیم پذیرفته شده به عنوان معیار بررسی نتـایج درمـان در بیمـاران
گیـري کیفیـت انـدازه 1.مبتال بـه سـکته مغـزي، مفهـوم کیفیـت زنـدگی اسـت
تـري از بهبـود بیمـاران متعاقـب کند تا دید جامعکمک میزندگی به محققین
میـزان جنسـیت، ،عوامـل متعـددي از جملـه سـن 2.سکته مغـزي داشـته باشـند
حمایـت اجتمـاعی ،میـزان نـاتوانی هاي روزمـره زنـدگی، وابستگی در فعالیت
اختالل شناختی و آفازي با کیفیت زندگی پایین افـراد ،میزان افسردگی،پایین
3.باشنده سکته مغزي مرتبط میمبتال ب
در بیمـاران مبـتال بـه سـکته مغـزي ،در مطالعات متعدد کیفیت زندگی پایین
همـدان نیـز نتـایج در ایـران از جملـه در کرمانشـاه و3-6.گـزارش شـده اسـت
اي در شهر اهواز در این زمینه مطالعـه کنونولی تا 8،7مشابهی گزارش گردیده
اقلیمـی بـر کیفیـت جـه بـه تـأثیر عوامـل فرهنگـی و لذا با تو.انجام نشده است
نواحی کشـور الزم سایرزندگی ومتفاوت بودن شهر اهواز از لحاظ فرهنگی با
عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به سکته مغـزي در تا کیفیت زندگی وبود
. شهر اهواز بررسی گردد
کارروش
جامعه مـورد نظـر شـامل کلیـه افـراد مبـتال بـه سـکته ،در این مطالعه مقطعی
روش .در شهر اهواز بودنـد 1388تا 1387هاي مغزي در فاصله زمانی بین سال
گیري بر اساس جامعه در دسترس و به صـورت غیـر تصـادفی بودکـه بـر نمونه
ار از بـین مراجعـان بـا تشـخیص سـکته مغـزي بـه بخـش ـــ بیم220این اساس
1387هـاي و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز در فاصـله سـال هاي مغز بیماري
.، انتخاب شدند1388تا
هـا اسـتخراج گردیـد و بـا اطالعات بیماران مورد نظراز پرونده پزشـکی آن
مـورد تمـاس تلفنـی 20بیماران مورد نظر تماس تلفنی برقرار شد کـه خانواده
.ردیدگبیمار200بنابراین حجم نمونه نهایی .ناموفق بود
هاي ورود به مطالعه شـامل تشـخیص سـکته مغـزي وکسـب رضـایت مالك
هاي خروج شامل هـر مالك.بیمار و خانواده او پس از توضیح کامل طرح بود
عـدم رضـایت بیمـار وخـانواده او تشخیص نورولوژیکی غیر از سکته مغزي و
یـا بودنـد و که عمده بیماران بیسواد یا داراي تحصیالت پایین به علت این. بود
دچار مشکالت شناختی یا گفتاري بودند امکان مصاحبه مستقیم بـا بسـیاري از
بیماران نبود لذا تصمیم گرفته شد به گزارش مراقـب اصـلی بیمـار از وضـعیت
.گردداستنادکیفیت زندگی او،
در تماس تلفنـی از میـزان کیفیـت پس از کسب رضایت بیمار وخانواده او،
(Stroke Impact Scale-16)با استفاده از پرسشـنامه زندگی فعلی بیمار
SIS-16 کسب اطالع شد و به منظور لحاظ کردن مسایل اخالقـی اطالعـات،
SIS-16پرسشـنامه .آوري شـد به صـورت محرمانـه و بـدون ذکـر نـام جمـع
هـاي سوال در زمینـه فعالیـت 16است و داراي SIS-3خالصه شده پرسشنامه
میزان استفاده از دست مبتال و میـزان قـدرت و تحرك،میزانروزمره زندگی،
باشد و تأثیر سکته مغزي روي کیفیت زندگی بیمار را به خوبی تعادل بیمار می
اسـت کـه پـس از 5نمره میـانگین ایـن پرسشـنامه بـین صـفر تـا .دهدنشان می
.در نظر گرفته شد100تبدیل، بین صفر تا
انـدك و جامعیـت سـؤاالت گزینـه این پرسشنامه بـه دلیـل حجـم سـواالت
،SF-36هـایی مثـل مناسبی براي مصاحبه تلفنی است و بـر خـالف پرسشـنامه
ی را ـــــ ر سـقف یـا کـف نیسـت و کیفیـت زنـدگی کل ـــداراي محدودیت اث
پس از ترجمه پرسشنامه به فارسی، مجدداً توسط فـرد دیگـري بـه 9.سنجدنمی
. یسه گردید و نقایص آن رفـع گردیـد انگلیسی ترجمه و با پرسشنامه اصلی مقا
با فاصله زمـانی دو ،بیمار به صورت آزمایشی20به منظور تعیین میزان روایی،
مورد بررسـی قـرار گرفتنـد و نتـایج نشـان داد کـه ،هفته از تاریخ آزمون اولیه
ــود ــل قبـولی برخــوردار ب ــی قاب ــاخ (پرسشـنامه از روای ــاي کرونب ضـریب آلف
چکیده
. مطالعه حاضر جهت تعیین کیفیت زندگی افراد مبتال به سکته مغزي درشهر اهوازصورت گرفت:زمینه و هدف
.بررسی گردیدSIS-16مبتال به سکته مغزي توسط پرسشنامه کیفیت زندگیبیمار200در این مطالعه مقطعی،کیفیت زندگی:کارروشمواد و
دار داشتیهل و نوع درگیري مغزي ارتباط معنسطح تحصیلی، وضعیت تاهاي سنی،کیفیت زندگی با جنسیت،گروه.سال بود59±14میانگین سن بیماران :هایافته
)05/0p< (دار نداشتیسمت مبتال ارتباط معنولی با مدت سپري شده از بیماري و.
ها را خاطر نشان ایسکمی توجه بیشتر به این گروهافراد بیوه و بیماران با منشا،سطوح تحصیلی پایینهاي سنی باال،تر در زنان،گروهکیفیت زندگی پایین:گیرينتیجه
]86-90): 2(14;1391م ت ع پ ز، [. نمایدمی
پلژي خونریزي، همیکیفیت زندگی، ایسکمی،،سکته مغزي، ضایعه عروقی مغزي: هاکلیدواژه
15/1/90: مقالهتاریخ دریافت
3/2/90: تاریخ پذیرش مقاله
D
ow nl oa de d fr om z jrm
s. ir at 0
:1
5
+
04
30
o n F
rid
ay M
ar ch 3
1s t 2
01
7
و همکارانزاده ماهانیمحمد خیاطکیفیت زندگی بیماران سکته مغزي

ــن پ).96/0= ــار ای ــز و اعصــاب و اعتب ــد متخصصــین مغ ــه تأیی ــز ب رسشــنامه نی
.کارشناسان توانبخشی رسید
65-74بـین ،55-64بـین ،45-54، بین 45گروه شامل زیر 5سن بیماران به
هاي سنی اول تـا پـنجم ذکـر بندي شد که به عنوان گروهسال طبقه75و باالي
tهاي تحلیل گردیدند و از آزمونSPSS-16اطالعات با نرم افزار .شوندمی
.هاي مستقل، آنالیز واریانس و آزمـون تعقیبـی تـوکی اسـتفاده شـد براي نمونه
. در نظرگرفته شد05/0داريی سطح معن
ها یافته
5/51بیمـاران، مـرد و درصد از5/48.سال بود59±14میانگین سن بیماران
،نـوع سـکته مغـزي ،سـنی مشخصات بیماران از لحاظ گروه.درصد زن بودند
وضـعیت تأهـل و مـدت سـپري شـده از سـکته ،سطح تحصـیالت ،سمت مبتال
.نشان داده شده است1مغزي در جدول
دار بـین کیفیـت زنـدگی بیمـاران زن و مـرد تفاوت معنـی 2مطابق با جدول
هـاي چنین بین کیفیت زندگی بیماران در گـروه و هم) =040/0p(مشاهده شد
کـه در آزمـون ) =018/0p(داري وجـود داشـت اخـتالف معنـی سنی مختلف
. هاي اول با چهارم مربوط بودتعقیبی مشخص شد که اختالف به گروه
دموگرافیک و بالینی در بیماران مبتال به سکته مغزي فراوانی مشخصات :1جدول
در شهر اهواز به تفکیک جنس
کلزنمردمتغیر )درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد
گروه سنی
37)5/18(12)7/11( 25) 7/25(اول
42)0/21(24)3/23(18) 6/18(دوم
55)5/27(37)9/35(18) 6/18(سوم
45)5/22(12)6/11(33)0/34(چهارم
21)5/10(18)5/17(3)1/3(پنجم
سطح تحصیالت
97)5/48(64)1/62(34)0/35(بی سواد
73)5/36(36)0/35(36)1/37(ابتدایی
21)5/10(3)9/2(18) 6/18(متوسطه تا دیپلم
9)5/4(0)0(9)3/9(دانشگاهی
136)0/68(70)0/68(66)0/68(ایسکمینوع سکته مغزي 64)0/32(33)0/32(31)0/32(خونریزي
وضعیت تأهل
143)5/71(61)2/59(82)5/84(متأهل
42)0/21(39)9/37(3)1/3(بیوه
15)5/7(3)9/2(12)4/12(مجرد
87)5/43(39)9/37(48)5/49(راستسمت مبتال 113)5/56(64)1/62(49)5/50(چپ
مدت سپري
شده از سکته
94)0/47(36)0/35(58)8/59(ماه6کمتر از
106)0/53(67)0/65(39)2/40(ماه6بیش از
200)0/100(103)5/51(97)5/48(کل
حدود اطمینان اختالفات مشاهده شده در کیفیت زندگی افراد مبتال به سکته مغزيداري وسطح معنی،انحراف معیارمیانگین،:2جدول
%)95(حدود اطمینان pآمارهنمره کیفیت زندگیمتغیر
Mean ± SDحد پایینحد باال
88/69203/2031/021/2418/1±29/24مردجنسیت 18/57±53/22زن
- 58/68591/1116/021/2110/2±82/23ماه6کمتراز مدت سپري شده از سکته مغزي
11/59±40/24ماه6بیشتر از
- 14/29- 008/053/5- 94/60756/2± 35/27ایسکمینوع سکته مغزي 75/78±35/16خونریزي
- 284/004/638/17- 75/62081/1±71/25راستسمت مبتال 63/69±56/25چپ
گروه سنی
00/75±32/17اول
991/2025/072/49*14/1*
94/72±74/22دوم
01/65±95/23سوم
58/50±12/24چهارم
28/49±96/25پنجم
تحصیالتسطح
56/58±09/25بی سواد
196/4009/041/2 -02/51 - 14/61±84/22ابتدایی 57/83±02/14متوسطه تا دیپلم
58/89±14/12دانشگاهی
وضعیت تأهل
80/65±33/24متأهل
571/3034/099/31†17/0† 35/50±17/23بیوه
50/79±20/12مجرد
.بررسی تعقیبی اختالف میانگین مشاهده شده ، اختالف معنی دار بین کیفیت زندگی گروه سنی اول با چهارم بوددر *
.در بررسی تعقیبی اختالف میانگین مشاهده شده ، اختالف معنی دار بین کیفیت زندگی افراد بیسواد با افراد با تحصیالت متوسطه بود¶
.مشاهده شده ، اختالف معنی دار بین کیفیت زندگی افراد متأهل با بیوه بوددر بررسی تعقیبی اختالف میانگین †
بحث
تـر زنـان مبـتال بـه سـکته مغـزي نسـبت بـه مـردان از کیفیـت زنـدگی پـایین
8و مـژده 4Kwa3.اسـت همسوKorudaبرخوردار بودند که با نتایج مطالعه
زنـان بـه نسـبت بیشـتري . داري مشـاهده نکردنـد یبین این دوگروه تفاوت معن
و 4گردنـدمتعاقـب سـکته مغـزي دچـار تغییـرات اضـطرابی و افسـردگی مـی
Raju10 از .دار مشـاهده نمـود یبین افسـردگی وکیفیـت زنـدگی ارتبـاط معنـ
طرفی مردان به علت ماهیت کاري و زنـدگی بیـرون از منـزل انگیـزه و تـالش
هـاي سـنی نیـز ارتبـاط کیفیت زندگی بـا گـروه 4.دارندبیشتري براي راه افتادن
.خـوان اسـت هـم 7و فتـاحی Hann5داري داشت که بـا نتـایج مطالعـات یمعن
تغییـرات سـبک ،باالتر رفتن سـن بـا اخـتالالت حسـی مثـل بینـایی و شـنوایی
D
ow nl oa de d fr om z jrm
s. ir at 0
:1
5
+
04
30
o n F
rid
ay M
ar ch 3
1s t 2
01
7
2، شماره 14، دوره 1391مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، سال


کـاهش سـطح پـذیري و قـدرت عضـالنی،انعطـافتغییـر در میـزان،زنـدگی
هاي عملکردي مختلـف تـوأم اسـت بروز ناتواناییفعالیت، تغییرات شناختی و
سـکته گـذارد و بـروز که این عوامل روي پایین آمدن کیفیت زندگی اثـر مـی
تر، به مراتب بـه کیفیت زندگی افراد مسنگردد ومیمغزي نیز مزید بر علت
11.گیردمیزان بیشتري تحت تأثیر قرار می
بیـان Keyes12.ارتباط وضعیت تأهل بـا کیفیـت زنـدگی بـود ،یافته دیگر
داشت که افراد متأهل از حمایت اجتماعی بیشتري نسبت به افراد بیوه یا مطلقـه
برخوردارند و این حمایـت عـاطفی، ابـزاري و اطالعـاتی نقـش بـه سـزایی در
ن هاي جسمانی و روانی ناشی از سکته مغزي دارد و بـه ایـ کنارآمدن با استرس
و ـعلت از کیفیت زندگی بهتري برخوردارند کـه بـا نتـایج مطالعـه اخیـر همسـ
. باشدمی
ها بود کـه تحت تأثیر میزان تحصیالت آن،چنین کیفیت زندگی بیمارانهم
افـراد تحصـیل کـرده از اطالعـات .همسـو اسـت Kadriye6هبا نتایج مطالعـ
ــان، ــد درم ــاري، رون ــه بیم ــتري در زمین ــگیري از بیش ــالی پیش ــوارض احتم ع
. گـردد هـا مـی آنوردارند که این آگاهی باعث بهبود کیفیت زندگیـــــبرخ
دار بـین مـدت سـپري شـده از بیمـاري و کیفیـت ییافته دیگر عدم ارتباط معن
بیان داشت کـه کیفیـت زنـدگی بیمـاران مبـتال بـه Bethoux13. زندگی بود
اظهار داشـت کـه Kong14شود و از طرفی سکته مغزي با گذر زمان بدتر می
کیفیت زندگی بیماران سکته مغزي با گذشت زمان ارتباطی ندارد که بـا یافتـه
گذشـت زمـان روي کیفیـت زنـدگی داراي اثـرات .مطالعـه مـا همسـو اسـت
گیـرد هاي کنار آمدن با بیماري را یـاد مـی از یک سو فرد شیوه.متفاوتی است
هـاي اجتمـاعی فـرد است از حمایتکه اثر مثبتی دارد و از طرف دیگر ممکن
لـذا بـا توجـه بـه افـراد و جامعـه مـورد . گذاردکاسته شود که این اثر منفی می
بـین کیفیـت زنـدگی و سـمت . دست آیـد همطالعه ممکن است نتایج مختلفی ب
گزارش نمـود کـه Kar15.داري وجود نداشتیدرگیري حرکتی ارتباط معن
غـزي سـمت چـپ نسـبت بـه بیمـاران بـا کیفیت زندگی بیماران بـا درگیـري م
درگیري مغزي سمت راست بهتر بود و علت این امر را به نقایص شناختی مثل
هـاي مغـزي طرفه و پتانسیل بهبودي متفـاوت نیمکـره فراموشی یکآگنوزي و
تـر را در افـراد بـا کیفیت زندگی پایینHann5از سوي دیگر .مرتبط دانست
مشـکالت ارتبـاطی، ت وجـود آفـازي و درگیري مغزي سـمت راسـت بـه علـ
.گزارش نمود
کمتـر از کیفیـت زنـدگی کیفیت زندگی در افراد با سکته مغزي ایسکمی،
داري بین کیفیت زنـدگی یتفاوت معنHann5. بیماران با منشأ خونریزي بود
گزارش نکـرده اسـت کـه بـا نتـایج ایـن بیماران با علت خونریزي یا ایسکمی،
تواند بـه روش کـار مـرتبط باشـد کـه میعلت این قضیه . مطالعه همسو نیست
بـه گـزارش منـدرج در پرونـده درمطالعه اخیر براي تعیین نـوع سـکته مغـزي،
اسـکن CTبـه Hannپزشکی استناد گردیده است در حـالی کـه در مطالعـه
گـردد در مطالعـات بعـدي عـالوه بـر افـراد اسـتناد شـده اسـت و پیشـنهاد مـی
.گیري شودهاي رادیوگرافیک نیز بهرهاز یافته،درپروندهگزارشات مندرج
عدم وجـود گـروه شـاهد یـا عـدم توان بهاین مطالعه میهاي محدودیتاز
با توجه به محدودیت زمانی اجراي طـرح و . اشاره نمودهابررسی مجدد نمونه
عدم همکاري افراد مورد مطالعه، امکان بررسی مجـدد افـراد مطالعـه شـده در
گیـري از افـراد سـالم بـه چنین بهـره هم.فاصله زمانی دیگر وجود نداشتیک
عنوان گروه شـاهد بـه علـت محـدودیت نیـروي انسـانی اجـراي طـرح، میسـر
.گردد در مطالعات بعدي این نقایص برطرف گردندنگردید که پیشنهاد می
سپاسگزاري
هاي مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز از زحمات پرسنل بخش بیماري
پـژوهش حاضـر حاصـل طـرح تحقیقـاتی مصـوب دانشـگاه .نماییممی تشکر
.باشدمی-88152uدي شاپور اهواز به شماره ـــوم پزشکی جنــعل
References
1. Kuehner C, Buerger C. Determining of subjective
quality of life in depressed patients: The role of self
esteem, response styles, and social support. J Affect
Disord 2005; 86(2-3): 205-13.
2. Higginson IJ, Carr AJ. Measuring quality of life: Using
quality of life measures in the clinical setting. BMJ
2001; 322(7297): 1297-300.
3. Kwa VI, Limburg M, de Haan RJ. The role of cognitive
impairment in the quality of life after ischaemic stroke. J
Neurol 1996; 243(8): 599-604.
4. Kuroda A, Kanda T, Sakai F. Gender differences in
health-related quality of life among stroke patients.
Geriatrics Gerontol Int 2006; 6(3): 165-173.
5. de Haan RJ, Limburg M, Van der Meulen JH, et al.
Quality of life after stroke impact of stroke type and
lesion location. Stroke 1995; 26(3): 402-408.
6. Kadriye O, Ebro Y, Banuc NC. Quality of life for
patients post stroke and factors affecting it. J Stroke
Cerebrovasc Dis 2005; 14(6): 261-266.
7. Fattahi A, Azad A, Montazeri A. Study of quality of life
in people with stroke in Kermanshah. Novin Rehabil J
2008; 2(1): 5-12.
8. Mozhdeh M, Yaghoubi A. Measuring quality of life in
aphasic stroke patients referred to neurologic centers of
Hamadan. Qom J Univ Med Sci 2009; 1(3): 13-21.
9. Duncan PW, Lai SM, Bode RK, et al. Stroke impact
scale-16: A brief assessment of physical function.
Neurology 2003; 60(2): 291-6.
10. Raju RS, Sarma PS, Pandian JD. Psychosocial
problems, quality of life, and functional independence
among Indian stroke survivors. Stroke 2010; 41(12):
2932-7.
11. Carolyn G, Michael WK. Special needs of the older
adults. In: Heidi MP, Winifred SK, Pedretti. s
Occupational therapy practice skills for physical
dysfunction. USA: Mosby Elsevier; 2006:1173-1175.
12. Keyes B, Michalec B, Kobau R and Zahran H. Social
support and quality of life among older adults-Missouri,
2000. Morb Mortal Wkly Rep 2005; 54(17): 433 -437.
13. Bethoux F, Calmels P, Gautheron U. Changes in the
quality of life of hemiplegic stroke patients with time: A
preliminary report. Am J Phys Med Rehabil 1999;
78(1): 19-23.
D
ow nl oa de d fr om z jrm
s. ir at 0
:1
5
+
04
30
o n F
rid
ay M
ar ch 3
1s t 2
01
7
و همکارانزاده ماهانیمحمد خیاطکیفیت زندگی بیماران سکته مغزي

14. Kong KH, Yang SY. Health-related quality of life
among chronic stroke survivors attending a
rehabilitation clinic. Singapor Med J 2006; 47(3): 213-8.
15. Kar N, John SP. Site of stroke: Correlation with
cognitive deficits, symptoms of anxiety and depression,
and quality of life. Indian J Psychiatry 2003; 45(4):21820.
D
ow nl oa de d fr om z jrm
s. ir at 0
:1
5
+
04
30
o n F
rid
ay M
ar ch 3
1s t 2
01
7
2، شماره 14، دوره 1391مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، سال


Comparative Study of Quality of Life in Stroke Patients in Ahwaz
Mohamad Khayatzadeh-Mahany,1 Shahin Goharpei,2 Hamid R. Rostami,3 Seifallah Jahantabinezhad3
Background: This study aimed to determine the Quality of Life (QoL) of people with stroke in Ahvaz.
Materials and method: In this cross-sectional study, QoL of 200 patients with stroke were studied.
Results: The mean age of the patients’ was 59±14 years. QoL were significantly correlated with gender, age group,
educational level, marital status and type of cerebral damage (p<0.05). There was not any significant difference
between the QoL of people who suffered from stroke with duration of the disease and laterality of the stroke (p>0.05).
Conclusion: Lower QoL is in women, older age, illiterate people, widowed and people with ischemic stroke notify the
necessity of attention to these vulnerable groups. [ZJRMS, 2012; 14(2): 86-90]
Keywords: Stroke, CVA, quality of life, ischemia, hemorrhage, hemiplegia
1- Phd Student of Occupational Therapy, Reaserch Center of Musculoskeletal, School of Rehabilitation, Ahvaz Jondishapoor
University of Medical Siences, Ahvaz, Iran.
2- Phd of Physical Therapy, Reaserch Center of Musculoskeletal, School of Rehabilitation, Ahvaz Jondishapoor University of Medical
Siences, Ahvaz, Iran.
3- Msc of Occupational Therapy, Reaserch Center of Musculoskeletal, School of Rehabilitation, Ahvaz Jondishapoor University of
Medical Siences, Ahvaz, Iran.
Received: 4/April/2011
Accepted: 23/April/2011
Please cite this article as: Khayatzadeh-Mahany M, Goharpei S, Rostami HR, Jahantabinezhad S.
Comparative study of quality of life in stroke patients in Ahwaz . Zahedan J Res Med Sci (ZJRMS) 2012;
14(2): 86-90.
D
ow nl oa de d fr om z jrm
s. ir at 0
:1
5
+
04
30
o n F
rid
ay M
ar ch 3
1s t 2
01
7

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10