общински план за развитие на община иваново 2014-2020 г.

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

Иваново, Европейския, развитие, чрез, община, постигане, общината, програма, изпълнение, местните, Оперативна, документ, рамките, социален, Този, проект, администрация,, партньорство,, политики, фонд., модерна, съюз, „Административен, капацитет”,, съфинансирана, прилагаща, финансиран, 13-13-180, ефективни, създаден

Transcript

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
1
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ИВАНОВО
2014-2020 Г.
М. юли 2014 г.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
2
СЪДЪРЖАНИЕ
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ .................................................................................................4
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИГУРИ ....................................................................................................5
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ .......................................................................................6
I. ВЪВЕДЕНИЕ .....................................................................................................................................................8
II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО
............................................................................................................................................................................... 18
1. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ИВАНОВО. ................................................ 18
2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА. ........................................................................................... 26
2.1. Обща характеристика ....................................................................................................................... 26
2.2. Селско стопанство ............................................................................................................................. 28
2.3. Промишленост .................................................................................................................................... 31
2.4. Туризъм ................................................................................................................................................. 34
Туризмът е един от приоритетните отрасли за развитие на а на община Иваново. На
територията на общината се намират редица природни и историко – археологически
забележителности. ................................................................................................................................... 34
3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ........................................................... 43
3.1. Демографска характеристика на населението ............................................................................... 43
3.2. Заетост и безработица ..................................................................................................................... 54
3.3. Здравеопазване. ................................................................................................................................... 56
В община Иваново има както практикуваши лекари, така и зъболекари, както следва: ................. 56
3.4. Социални услуги. .................................................................................................................................. 57
3.5. Образование. .................................................................................................................................. 57
3.6. Култура. ......................................................................................................................................... 58
3.7. Спорт. ............................................................................................................................................ 61
3.8. Жилищна осигуреност. ....................................................................................................................... 62
4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА........................... 67
4.1. Транспортна инфраструктура.......................................................................................................... 67
4.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура. .................................................................. 71
4.3. Енергийна инфраструктура. .............................................................................................................. 74
4.4. Газоснабдяване. ................................................................................................................................... 75
4.5. Телекомуникации. ................................................................................................................................ 75
5. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ. ............................................................................................... 77
5.1. Атмосферен въздух. ............................................................................................................................ 77
5.2. Води. ..................................................................................................................................................... 78
5.3. Земи и почви. ........................................................................................................................................ 78
5.4. Отпадъци. ............................................................................................................................................ 79
5.5. Шум и радиация. .................................................................................................................................. 81
6. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ. ....................................................................................................... 83
7. SWOT АНАЛИЗ ............................................................................................................................................ 85
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
3
III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
............................................................................................................................................................................... 88
1. РЕЗУЛТАТИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. .............................................................................................. 89
2. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ИВАНОВО, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ (2014-2020 Г.) ....... 92
3. ПРИНЦИПЕН ПОДХОД НА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО. 93
4. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО. ........................................................................................... 96
5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ. .............................................................................................................................. 97
6. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО. ................................................................................ 99
IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ . 111
V. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ....................................................................................... 120
VI. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАВИТИЕ ....................................................................................................................................... 122
1. НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЛАНА. ........................................................................................................................ 122
2. ОЦЕНКА НА ПЛАНА. .................................................................................................................................. 128
3. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА. .................................................................................................................... 131
VII. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ............................................................................................................ 133
1. ИНФОРМИРАНЕ. ........................................................................................................................................ 134
2. КОНСУЛТИРАНЕ. ....................................................................................................................................... 135
3. ВЗЕМАНЕ НА СЪВМЕСТНИ РЕШЕНИЯ. ...................................................................................................... 136
VIII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ............................. 138
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ – ОБЩИНА ИВАНОВО
............................................................................................................................................................................. 138
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
4
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ
ТАБЛИЦА 1. ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА ИВАНОВО– ДКА 19
ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ОБЩИНА ИВАНОВО И СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ 20
ТАБЛИЦА 3. НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ИВАНОВО, ПЛОЩ И КАТЕГОРИЯ 21
ТАБЛИЦА 4. ДАННИ ОТНОСНО СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, КОЕФИЦИЕНТА НА ВЪЗРАСТОВА ЗАВИСИМОСТ И
ГЪСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 28
ТАБЛИЦА 5. СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАСАЖДЕНИЯ, ЖИВОТНОВЪДНИ ФЕРМИ И ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ИВАНОВО 29
ТАБЛИЦА 6. СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР В ОБЩИНА ИВАНОВО ПО РАЗМЕР НА
ЗАЕТИЯ ПЕРСОНАЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2012 Г. 32
ТАБЛИЦА 7. ДИНАМИКА НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В
ОБЩИНА ИВАНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2012 Г. 33
ТАБЛИЦА 8. НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2012 Г. ПО ОБЩИНИ И ПОЛ В ОБЛАСТ РУСЕ 43
ТАБЛИЦА 9. БРОЙ И ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2012 Г. 44
ТАБЛИЦА 10. НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 01.02.2011 Г. 44
ТАБЛИЦА 11. НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ И ОБЩИНА ИВАНОВО ПОД-, В И НАД- ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2012 Г. 46
ТАБЛИЦА 12. НАСЕЛЕНИЕ ПО ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ 01.02.2011 Г. 48
ТАБЛИЦА 13. НАСЕЛЕНИЕ НА 7 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ,
БРОЙ И % КЪМ 01.02.2011 Г. 49
ТАБЛИЦА 14. ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ РУСЕ И ОБЩИНА ИВАНВО ПРЕЗ
ПЕРИОДА 2010-2012 Г. 52
ТАБЛИЦА 15. МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 Г. 54
ТАБЛИЦА 16. НАСЕЛЕНИЕ НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ КЪМ
01.02.2011 Г. 54
ТАБЛИЦА 17. СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ В ОБЩИНА
ИВАНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2012 Г. 55
ТАБЛИЦА 19. ЖИЛИЩНА ОСИГУРЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010-2012 Г. 62
ТАБЛИЦА 21. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ИВАНОВО 115
ТАБЛИЦА 22. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ИВАНОВО 117
ТАБЛИЦА 22. ВИДОВЕ ОЦЕНКИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 129
ТАБЛИЦА 23. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ 131
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
5
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИГУРИ
ФИГУРА 1. БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 Г., ХИЛ. ЛВ. ................... 27
ФИГУРА 2. БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 Г................. 32
ФИГУРА 3. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА
ИВАНОВО ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 Г. (ХИЛ. ЛВ.) ......................................................................................... 34
ФИГУРА 4. ДЯЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ТРУДОСПОСОБНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНА ИВАНОВО И ОБЛАСТ РУСЕ ЗА
ПЕРИОДА 2010-2012 Г. ................................................................................................................................. 47
ФИГУРА 5. ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОБЩИНА ИВАНОАВО КЪМ 01.02.2011 Г. ПО
НАСЕЛЕНИ МЕСТА ........................................................................................................................................ 51
ФИГУРА 6. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ РУСЕ И ОБЩИНА ИВАНВО В %
ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 Г. ............................................................................................................................ 53
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
6
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
NUTS Nomenclature of territorial units for statistics
АР Архитектурен резерват
БВП Брутен вътрешен продукт
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници
ВИК Водоснабдяване и канализация
ДМА Дълготрайни материални активи
ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕК Европейска комисия
ЕС Европейски съюз
ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕТ Едноличен търговец
ЗРР Закон за регионалното развитие
ИАОС Изпълнителна агенция по околната среда
ИКТ Информационно-комуникационни технологии
ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС
КАВ Качество на атмосферния въздух
МЗ Министерство на здравеопазването
МЗХ Министерство на земеделието и храните
МДК Максимално допустима концентрация
МРР Министерство на регионалното развитие
МС Министерски съвет
МСП Малки и средни предприятия
НИРД Научно-изследователска и развойна дейност
НПО Неправителствена организация
НПР Национална програма за развитие
НСИ Национален статистически институт
НСРР Национална стратегия за регионално развитие
ООД Дружество с ограничена отговорност
ОП Оперативна програма
ОПАК Оперативна програма Административен капацитет
ОПОС Оперативна програма Околна среда
ОПР Общински план за развитие
ОПРР Оперативна програма Регионално развитие
ОПРЧР Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
ОПТ Оперативна програма Транспорт
ОПТП Оперативна програма Техническа помощ
ОС Общински съвет
ОСР Областна стратегия за развитие
ОУ Основно училище
ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното
развитие
ПРСР Програма за развитие на селските райони
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
7
ПЧИ Преки чуждестранни инвестиции
ПЧП Публично-частно партньорство
РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на
общественото здраве
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите
РОУКАВ Район за оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух
РПР Регионален план за развитие
СОУ Средно общообразователно училище
СЗР Северозападен район от ниво 2
ТБО Твърди битови отпадъци
ТГС Трансгранично сътрудничество
УО Управляващ орган
ФПЧ Фини прахови частици
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
8
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие е част от общата система за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие, установена със законодателните разпоредби и
в рамките на националната политика за регионално развитие. Съгласно
законодателството за регионално развитие
1
Общинският план за развитие на община
Иваново 2014-2020 г., като интегрален елемент от националната система за
стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в България, определя
средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с
Областната стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 г.
Общинският план за развитие е стратегически документ, който цели постигането на
устойчиво развитие и растеж на база на местните потенциали и сравнителни
предимства, като обвързва както усилията на местната администрация, така и тези на
местната общност в общия стремеж към постигане на по-добра жизнена среда и
качество на живот в община Иваново.
ОПР е разработен в съответствие с Методическите указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022),
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии
за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020) и се намира в
пълно съответствие и хармонизация с основните стратегически и планови документи на
европейско, национално и областно ниво, както и с принципите на регионалната и
кохезионната политика на ЕС.
Ключовите промени в стратегическата рамка за новия планов период 2014-2020 г. са
заложени в Стратегия „Европа 2020” и „Териториален дневен ред на ЕС - 2020”, както
1
Закон за регионалното развитие, в сила от 31.08.2008 г., обн. в ДВ бр. 50 от 30.05.2008 г. и
Правилник за прилагането на Закона за регионалното развитие, в сила от 31.08.2008 г., обн. в ДВ бр. 80
от 12.09.2008 г.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
9
и в националните им интерпретации - Националната програма за развитие „България
2020” и Националната програма за реформи 2012-2015 г.
Стратегия „Европа 2020”
Стратегията „Европа 2020” въвежда запомняща се формула за развитие през следващия
планов период – „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. За първи път ЕС има
еднозначни цели с количествени измерители. Съобразявайки се с изходната си позиция
и прогнозируемите възможности, България поема съответни ангажименти, заложени в
Националната програма за реформи 2012-2015 г.:
 Нарастване на нивото на заетост на лицата на възраст 20-64 г. до поне 75 %;
национална цел на България – 76%;
 Инвестиции в НИРД - 3 % от БВП; национална цел на България – 1,5%;
 Намаляване на емисиите на СО2 с 20 % (спрямо 90-те); нарастване на ВЕИ в
крайното потребление до 20% (национална цел на България – 16%), повишаване
на енергийната ефективност с 20 % (национална цел на България – 25%);
 Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище на възраст 18-24
г. до 10 % (национална цел на България – 11%); увеличаване на дела на
населението на възраст 30-34 г. с висше образование до 40 %; (национална цел
на България – 36%);
 Намаляване на броя на хората, които живеят под прага на бедност с 20 млн.
души (национална цел на България – намаление с 260 хил. души).
Постигането на горните резултати се ситуира в една обща стратегическа рамка на ЕС,
съдържаща 11 тематични цели в трите основни направления за интелигентен, устойчив
и приобщаващ растеж:
 За постигане на интелигентен растеж:
- Изследователска дейност, технологично развитие и иновации;
- ИКТ – достъп, качество, ползване;
- Конкурентоспособност - на МСП, аграрния и рибарския сектор;
 За постигане на устойчив растеж:
- Нисковъглеродна икономика във всички сектори;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
10
- Адаптиране към климатичните промени, превенцията и управлението на риска;
- Опазване на околната среда, ефикасно използване на ресурсите;
- Устойчив транспорт, инфраструктурни мрежи;
 За постигане на приобщаващ растеж:
- Стимулиране на заетостта и подпомагане на трудовата мобилност;
- Насърчаване на социалното включване и борба с бедността;
- Инвестиране в образование, умения и учене през целия живот;
- Институционален капацитет и ефикасна публична администрация.
Общинският план за развитие на община Иваново интегрира в значителна степен
стратегическата рамка на ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване и
регионално развитие след 2013 г., основаващи се на общия стремеж за интелигентен
икономически растеж чрез технологично обновление и иновации, развитие на знанията
и уменията, устойчиво развитие на базата на използване на “зелени” технологии и
енергии и постигане на социална интеграция и социална включеност.
„Териториален дневен ред на ЕС 2020”
В документа „Териториален дневен ред на ЕС 2020” са формулирани шест основни
приоритета за развитие в териториален аспект, които наред с икономическото и
социално сближаване на територията на съответния район, целят постигане на
териториално сближаване във вътрешнорегионален план, и укрепване на
териториалното сътрудничество – трансгранично, междурегионално и
транснационално:
1. Спомагане за полицентрично и балансирано териториално развитие;
2. Насърчаване на интегрираното развитие в градовете, селските и специфичните
региони;
3. Териториална интеграция в трансгранични междунационални региони;
4. Осигуряване на конкурентоспособност на регионите на глобалния пазар чрез силни
местни икономики;
5. Подобряване на териториалната свързаност между индивидите, общините и
предприятията;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
11
6. Развитие, базирано на местните ресурси (природно и културно наследство).
Национална програма за развитие „България 2020”
Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият
стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за
развитие на страната до 2020 г.
В НПР са формулирани три основни направления и 8 приоритета:
 Цели:
1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.
2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.
3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни
решения и повишаване на ресурсната ефективност.
 Приоритети:
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението
и качествените характеристики на работната сила.
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния
потенциал.
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси.
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката.
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните
услуги за гражданите и бизнеса.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
12
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие е основният документ, който определя
стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и
устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж.
НСРР, отразявайки общоевропейската рамка, очертава националните цели и
приоритети за регионално развитие в следния пакет:
 СЦ1 – Икономическо сближаване (на всички нива) – чрез собствен потенциал;
П1: МСП; П2: Устойчив туризъм; П3: Еко инфраструктура, енергийна
ефективност;
 СЦ2 – Социално сближаване – чрез развитие и реализация на човешкия капитал;
П4: Публични услуги в сферата на образование, здравеопазване, социални
услуги, култура, спорт; П5: НИРД – бизнес; П6: Административен капацитет;
 СЦ3 – Териториално сближаване – чрез сътрудничество с държави, региони,
ареали; П7: ТГС; П8: Междурегионално и транснационално сътрудничество;
 СЦ4 – Балансирано териториално развитие – полицентрична мрежа,
свързаност, жизнена среда; П9: ИПГВР; П10: Свързаност
Общинският план за развитие интерпретира и отразява приоритетите на Националната
стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области на регионалното
и местното развитие, свързани с повишаване на конкурентоспособността и заетостта,
инфраструктурното развитие и достъпността, устойчивостта и социалното включване.
Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Националната концепция за пространствено развитие, която дава насоките за
устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
13
същевременно създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране
на секторните политики, има следните стратегически цели:
 СЦ 1 - Интегриране в европейското пространство – развитие на национални и
трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, културни и екологични
коридори;
 СЦ 2 – Полицентрично териториално развитие – укрепване на умерено
полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество на градската
среда;
 СЦ 3 – Пространствена свързаност и достъп до услуги - развитие на
националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на
пространствената свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа
до образователни, здравни, социални и културни услуги;
 СЦ 4 – Съхранено природно и културно наследство - съхраняване и развитие на
националната система от защитени природни и културни ценности;
 СЦ 5 – Стимулирано развитие на специфични територии - интегрирано
планиране и стимулирано развитие на територии със специфични
характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински
гранични и периферни);
 СЦ 6 – Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации - повишаване на
конкурентоспособността на българската територия чрез държавно подкрепени
зони за растеж и иновации.
Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г.
В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и
приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват
на района. На ниво общински план за развитие се осъществява връзката между
регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се
интегрират плановите подходи „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”.
Регионалният план за развитие на Северен централен район (СЦР) поставя следните
стратегически цели и приоритети за периода 2014-2020 г.:
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
14
Стратегически цели:
 Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – достигане на средните нива
на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в
икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство;
 Стратегическа цел 2: Социално сближаване – преодоляване на
междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и
ограничаване на риска от социална изолация и бедност;
 Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано,
интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места;
 Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно
предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и
национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и
стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници.
Приоритети:
 ПРИОРИТЕТ 1.1.
Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на знанието,
иновациите и новите технологии
 ПРИОРИТЕТ 2.1.
Изграждане на устойчив и развит пазар на труда
 ПРИОРИТЕТ 3.1.
Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите им
съоръжения
 ПРИОРИТЕТ 4.1.
Околна среда и ресурси – опазване и ефективност
Областна стратегия за развитие на област Русе за периода 2014-2020 г.
Постигнато е съответствие на целите и приоритетите за развитие на община Иваново с
приоритетите на областно ниво, като се отчитат стратегическите насоки за
разработване на общинските планове за развитие, представени в Областната стратегия
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
15
за развитие на област Русе. Това съответствие осигурява допълнителни ефекти и
потенциални ползи, свързани с осигуряване на достъп до финансови схеми и развитие
на териториалното сътрудничество между общини и региони.
Областната стратегия за развитие определя рамката за развитие и устройство на областта и
е стратегически документ, който кореспондира с Регионалния план за развитие и
общинските планове за развитие. Тази тясна взаимовръзка между отделните равнища на
планиране и управление в страната гарантира по-голям синхрон и допълняемост при
стратегическото целеполагане с оглед на регионалното развитие. Основната стратегическа
цел на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2014-2020 г. е „интензивно и
устойчиво икономическо, социално и териториално развитие, създаващо условия за
постигане на стандарт на живот, съпоставим с този на развитите европейски страни.
Утвърждаване на област Русе като притегателен център за България в Дунавския регион и
движеща сила в Северен Централен район на междурегионалното, транснационалното и
трансгранично сътрудничество”.
Споразумение за партньорство на Република България
Споразумението за партньорство 2014-2020 г., заедно с оперативните програми са
стратегически документи, които задават приоритетите и целите за страната през новия
програмен период. Този документ е наследникът на Националната стратегическа
референтна рамка 2007-2013 г., като обаче освен трите структурни фонда (Кохезионен
фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд) то
обхваща и финансирането по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство. Петте фонда
формират Европейски структурни и инвестиционни фондове, които предоставят
стратегически водещи принципи при програмирането, включително и във връзка с
изпълнението на стратегията Европа 2020. В Споразумението за партньорство са
формулирани четири основни приоритета за ЕСИФ през периода 2014-2020 г., както
следва:
 Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж,
който обхваща подприоритетите: Заетост и трудова мобилност, Социално
включване и Образование, учене през целия живот.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
16
 Приоритет 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който обхваща
подприоритетите: Повишаване конкурентоспособността на МСП в ключови
икономически сектори, НИРД и иновации, и достъп до и използване на ИКТ.
 Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който
обхваща подприоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Преминаване към
ниско-въглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност, Климат и
климатични промени и Околна среда и опазване на природното богатство.
 Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги,
който обхваща подприоритетите: Инвестиции в изграждане на институционален
капацитет за добро управление, качествена и независима съдебна система и
Достъп до качествени обществени услуги и ефективно прилагане на
електронното управление с оглед на провеждането на реформи.
Дунавска стратегия на ЕС
Дунавският Регион покрива 8 страни-членки на ЕС (Германия, Австрия, Унгария,
Чехия, Словакия, Словения, България и Румъния) и 6 страни извън ЕС (Хърватска,
Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Украйна и Молдова).
Регионът е изправен пред редица предизвикателства:
 екологични заплахи (замърсяване на водите, наводнения, климатични промени);
 неусвоен плавателен потенциал и липса на пътни и железопътни транспортни
връзки;
 недостатъчни енергийни връзки;
 небалансирано социално-икономическо развитие;
 некоординирани системи за образование, проучване и иновации;
 недостатъци в областта на сигурността.
Българските приоритетни области за стратегията са:
- подобряване на достъпността, по и към Дунав и ефективното използване на
енергийните ресурси;
- подобряване качество на водите, опазване на биоразнообразието, превенция и
управление на риска;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
17
- повишаване на конкурентоспособността, чрез иновации, образование, култура,
туризъм, мултикултурен диалог и съхраняване на регионалната идентичност и богатото
културно наследство;
- укрепване капацитета за управление, координация и партньорство на всички нива,
повишаване на сигурността и интеграция на хората в неравностойно положение.
Чрез прилагането на единен поход и стандарти на планиране и програмиране на
развитието на община Иваново, взаимната обвързаност на Общинския план за развитие
на общината със стратегиите и плановете на различните териториални нива,
използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и
институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за
финансово подпомагане се цели постигането на по-значим ефект и ефикасност за
реализация на целите на местното развитие.
Общинският план за развитие на община Иваново е разработен в изпълнение на
проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор №
13-13-180 от 08.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
18
II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ИВАНОВО
1. Природо-географска характеристика на община Иваново.
Община Иваново се намира в Североизточна Бългаия, в Дунавската равнина, в
административна област Русе (NUTS 3) и в Северен централен район (NUTS 2).
Община Иваново е разположена в Северозападната част на област Русе и заема площ
около 495 454 дка (над 17 % от Област Русe). Тя граничи с р. Дунав на север и
общините Русе, Ветово, Цар Калоян, Две могили и Борово. Транспортно-географското
положение е благоприятно поради пресичането на територията на общината на 2 от
европейските транспортни коридори (№ 7 и № 9), които осигуряват връзката между
районите на Балтийско и Северно море, от една страна и Средиземно и Черно море от
друга. През територията на общината минават важни артерии – ж.п. линия Русе - Горна
Оряховица-София и шосейни пътища Русе - София и Русе - Варна, свързващи
централна Европа с Черноморието и Азия.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
19
Таблица 1. Територия на община Иваново– дка
Източник: Баланс на територията на РБ
Територия на
община Иваново
Обща площ Земедел
ски
територ
ии
Горск
и
терито
рии
Насел
ени
места
и др.
урбан
изира
ни
терито
рии
Водни
течен
ия и
водни
площи
Терит
ории
за
добив
на
полезн
и
изкопа
еми
Територии за
транспорт и
инфраструкт
ура
с. Божичен 15854 13261 1436 571 257 Х 328
с. Иваново 22169 18670 1966 1030 270 Х 233
с. Кошов 29834 22372 6445 529 183 Х 306
с. Красен 30819 26797 2448 907 362 Х 304
с. Мечка 26867 19743 2434 1123 3487 Х 79
с. Нисово 27681 16660 10127 640 152 Х 100
с. Сваленик 58103 40546 15583 1115 459 Х 397
с. Пиргово 54238 46513 4898 1887 370 Х 570
с. Табачка 33966 26081 6745 651 184 Х 325
с. Тръстеник 57326 50084 4227 2528 111 48 329
с. Церовец 13984 9845 3225 802 48 Х 65
с. Червен 38054 31111 5507 1031 224 Х 181
с. Щръклево 86559 69278 10029 2743 419 Х 4090
ОБЩО 495454 390960 75070 15557 6526 48 7307
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
20
Земеделските територии заемат общо 390 960 дка (78,91%) от площта на общината при
средно за страната 57,40%). Горските територии заемат 75 070 дка (15,15 % при средно
за страната 33,50%). Населените места и другите урбанизирани територии заемат 15
557 дка площ ( 31,4% от територията на общината). Водните течения и водни площи са
6 526 дка и имат относителен дял 1,3 % (като средното равнище за страната - около
1,3%). Териториите за добив на полезни изкопаеми и площите за транспорт и
инфраструктура заемат незначителна част от територията на община Иваново.
Таблица 2. Основни данни за община Иваново и съседните общини
Район, област,
община
Територия
кв. км
Население
брой
01.02.2011 г.
Гъстота на
населението
България 111 001.9 7 364 570 66.3
Област Русе 2 803 235 252 83.9
Община Русе 469.2 167 585 357
Община
Борово
252.2 6030 23.9
Община
Ветово
448.7 12382 27.6
Община
Бяла
352.0 13263 37.67
Община
Две Могили
432.3 9259 21.4
Община Сливо
поле
255.0 19752 77.4
Община
Ценово
258.2 5783 22.4
Община
Иваново
495.4 9429 19.0
Източник: Национален статистически институт
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
21
Община Иваново е на първо място по територия спрямо съседните общини в област
Русе. Най-малка по площ е община Борово. По население Иваново е на пето място сред
съседните общини – 9 429 души към 01.02.2011 г. Най-голяма е Русе – 167 585 души, а
най-малка Ценово – 5 783 души. Гъстотата на населението в община Иваново е 19 д/кв.
км, което поставя Община Иваново на последно място по гъстота на населението в
област Русе. Селищната система на общината включва 13 населени места, както следва:
общинският център с. Иваново и още селата: Божичен, Кошов, Красен, Мечка, Нисово,
Пиргово, Табачка, Сваленик, Тръстеник, Церовец, Червен, Щръклево.
Таблица 3. Населени места в община Иваново, площ и категория
Населено място Площ /дка/ Население
към
31.12.2011 г.
Категория
с. Божичен 571 110 VІІ
с. Иваново 1299 850 V
с. Кошов 521 307 VІІ
с. Красен 907 687 VІ
с. Мечка 1121 667 VІ
с. Нисово 640 63 VІІ
с. Пиргово 1956 1550 V
с. Сваленик 1115 940 V
с. Табачка 642 81 VІІ
с. Тръстеник 2547 1647 V
с. Церовец 802 80 VІІ
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
22
с. Червен 1030 234 VІІ
с. Щръклево 2738 2530 V
ЗАБЕЛЕЖКА: Площта е само за урбанизираната територия
Населението е към 31.12.2011 г.
Източник: Национален статистически институт
Шест от селата са 7-ма категория, две са 6-та, и 5 са 5-та категория, съгласно
Методиката за категоризиране на административно-териториалните и териториалните
единици. Административният център на общината е с категория – 5-та категория
четирите критерия, които се взимат предвид: демографски, урбанизационен,
инфраструктура и селищно-административни и културни функции.
Най- големите села след общинския център са Щръщлево /2337/, Пиргово /1649/ и
Тръстеник /1315/. От общо 13 населени места, има шест функциониращи кметства.
Община Иваново е разположена в Дунавската равнина. Административния център на
общината – с.Иваново, е разположен върху равнинен терен с привидно еднообразен
релеф на височина около 270 м над морското равнище. Застрояването му започва с
построяването на ж.п. линията Горна Оряховица - Русе през 1895 г. Намира се на 5 км
от старото селище и река Русенски Лом.
Релефът на общината е преобладаващо низинен и равнинно-хълмист, което
благоприятства земеделието и не създава проблеми при изграждане на техническата
инфраструктура. Заема част от Източната Дунавска равнина. Средната надборска
височиа е от 60 м., като варира от 16,4 м. на брега на р. Дунав северно от с. Пиргово до
276,3 м югоизточно от с. Табачка. Около 65 % от територията на общината е с наклон
над 3 градуса, което благоприятства развитието на селското стопанство е не е пречка за
транспортната дейност. Въпреки малката надморска височина са налице ареали с
полупланински облик и висока пейзажна атрактивност (Поломието).
По отношение на климатичните зони общината попада към умерено-континенталната
климатична област, подобласт Севернобългарска. Лятото е сухо и горещо. Средната
годишна температура е около 12
0
, средната юлска 20-220, а средната януарска – от 0 до
–30. Средногодишното количество на валежите е 550-650 мм.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
23
Зимните валежи са предимно от сняг - 70-90% от общото количество на валежите.
Снежната покривка е устойчива поради ниските температури и обилните снеговалежи.
Пролетта е топла, а лятото изключително горещо поради равнинния характер на
територията. Средните температури през най-горещия месец се движат между 30-38ºС.
Есенните студени дни настъпват към средата на месец октомври. Преобладаващите
ветрове са с посока запад. Най-значим хидроресурск за общината са водите на река
Дунав. Речната мрежа е сравнително гъста. Реките русенски, Бели, Мали и Черни Лом
имат ограничено стопанско използване, което е силно повияно от особеностите на
климата и карстовата основа. Режимът им е дъждовно-снежен. Текат в каньоновидни
долини, тяхното всичане е моделирало различни форми които имат неповторима
атрактивна гледка и представляват съществен туристически ресурс за общината.
Общата дължина на реките е 47 км, а площта на водосборните басейни 16 хил. кв.м.
Заливните тераси на реките имит потенциал от подпочвените води.
Почвите са разнообразни (чернозем – 91 %, сиви, горски, алувиални и алувиално-
ливадни) и подходящи за отглеждане на зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и
др. По терасите на реките те са алувиално-ливадни. Подходящи са за отглеждане на
зеленчуци. Върху черноземите се отглеждат предимно зърнени култури. Растителности
животински свят. Община Иваново попада в Източната Дунавска равнина, в която
преобладава спетната растителна формация. Природните условия са предопределелил
образуването на три вегетационни растителни типа. Върху алувиално-ливадните почви
с високо ниво на подпочвени води и по-влажен микроклимат край р. Дунав са
разпространени влаголюбиви растителни видове – върба, бяла и черна и канадска
топола и др. Основните дървески видове са чер, летен, зимен дъб, акация, липа, орех,
топола, бряст, келев габър и др. Храстите са представени от смладлика, глог, шипка,
трънка, дрян, къпина и др., а от тревистите растеня – житни треви, кувило, коприва,
кокиче, минзухар, синчец, блъшлян и др. Представени са и земеделски култури.
На територията на общината се намират 3 бр. рибарници с местно значение,
предназначени риболов и 1 рибаник на рибно стопанство Стълпище.
На територията на общината се намират и защитени зони – намиращите се в тях
ресурси са ценни за пределите на целия регион. Те играят ролята на пазители на все
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
24
още съхранената природна среда. За да изпълнят тези си функции достъпът и престоя
на туристите в тях имат известни ограничения, поради което материално -
техническата база се създава по тяхната периферия или в близки селища.
Съгласно Директива за опазване на местообитанията 92/43/ЕИО: „о. Батин”
(BG0000232) – на територията на общините Русе и Иваново; „Ломовете” (BG0000608)
– на територията на общините Иваново и Русе.
Съгласно Директива за птиците 409/79: „Рибарници Мечка” (BG0002024) – на
територията на общините Иваново и Борово; „Ломовете” (BG0002025) – на
територията на общините Иваново и Русе.
Природен парк “Русенски лом” е разположен е в красива каньоновидна долина
на последния десен приток на река Дунав - река Русенски Лом, и нейните притоци
Бели, Черни и Малки Лом. Територията е защитена от 1970 година, когато е обявена за
Природен парк. Теренът е оформен преди 120 милиона години, когато през
геологическия период Долна Креда на дъното на Сарматско море са се утаили
варовици.
Преди 40 милиона години, когато от дъното на Сарматско море се издига
Алпийско-хималайската система, част от която е и Стара планина. След последния
ледников период карстовата основа е била покрита с льос. Поради огромния натиск в
хоризонталните пластове са се образували пукнатини. Преди 5-7 милиона години,
когато водата се е оттеглила, по тези пукнатини потекли река Дунав и нейните
притоци. Река Русенски Лом е на осмо място в страната по дължина и на десето по
водосборна площ.
Скалите съдържат много останки от някогашното море - амонити, белемнити,
миди, охлюви и др. Горите в парка са възникнали по естествен начин. По-често
срещани са така наречените издънкови гори. Те се появяват от израстъци на дървета,
които са били отсечени. Три дървета са на възраст над 300 години - круша в
местността Чилингира, дъб до пътя Щръклево - Нисово, и бял бряст в местността
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
25
Одалийка. Тук средиземноморските и южни растения се срещат с много северни и
степни видове. От 800 растителни вида са защитени 35.
По долната тераса на реката са пръснати ливади. Те са обитавани предимно от
бозайници и птици. На границата между реката и ливадите се намира галерийна гора,
съставена от тополи, върби, бряст, мекиш и др. дървета. Дивите животни преминават
по ливадите по специални пътеки. На територията на парка са наблюдавани 192 вида
птици, като 172 от тях са редки или защитени. 110 вида гнездят сред скалите на парка.
Гнезда имат малкият креслив орел, обикновениятмишелов, ястреб, сокол, египетски
лешояд, черният щъркел, горска ушата сова, козодой, гривяк, гълъб хралупар,
кукувица, кълвач, славей, синигер и др. От 67 вида бозайници, 30 са защитени. Могат
да се наблюдават няколко семейства диви котки, прилепи, сърни, елени, диви свине,
вълци, чакали и др. Във водоемите се размножават различни видове земноводни.
Влечугите са представени от шипобедрената и шипоопашатата костенурка, горския
гущер, медянка, пепелянка. Цикади, паяци, карпатски скорпиони, сколопендри, горски
скакалци, охлюви, бръмбари, пеперуди и др. попълват фонда на безгръбначните.
Орнитологична зона “Рибарници Мечка” в с.о. Стълпище при село Мечка се намира
на брега на река Дунав, на 27 км северно от Иваново. Орнитологичната зона обхваща
рибарниците до село Мечка, които са орнитологично важно място. Участъкът е
гнездилище на водоплаващи птици, сред които корморан, пеликан орел-рибар и др.
Орнитологичната зона предлага подходящи условия за развитието на спортен риболов
на брега на река Дунав.
Защитена местност „Вековна церова гора” – с. Церовец–Гора от дъб-цер на 100 и
130 г.
Горският фонд в общината е е представен предимно от чер, летен, зимен дъб, акация,
липа, орех, топола, бряст, келев габър. Срещат се и единични представители на Летен
дъб, Обикновен горун и др. Доминанти са овощните: Орех, Кайсия, Череша, Ябълка,
Синя слива и др.
Животинският свят е представен от :
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
26
Малък креслив орел, обикновениятмишелов, ястреб, сокол, египетски лешояд, черният
щъркел, горска ушата сова, козодой, гривяк, гълъб хралупар, кукувица, кълвач, славей,
синигер и др. Наблюдават се семейства диви котки, прилепи, сърни, елени, диви свине,
вълци, чакали. От дивечовите запаси се наблюдават известни тенденции на намаление:
дива свиня, сърна, див заек, лисица, фазани и яребици като брой са намалели.
Разнообразието от влечуги, характерно за Дунавската равнина не търпи промени.
Разбира се намаляването на горските запаси или като цяло урбанизацията както
навсякъде, така и тук значително влияят върху популациите на дивеча, земноводни,
насекоми, птици и редките видове лечебни растения.
2. Състояние на местната икономика.
2.1. Обща характеристика
Състоянието на икономиката на община Иваново се намира в пряка зависимост от
наличните местни ресурси, историческо развитие, местоположение, транспортни
връзки, макроикономически условия, активност на местното население и
администрация и др. Община Иваново е част от област Русе и Северен централен
район от ниво 2. Това определя средата, в която общината се развива.
Основното предизвикателство пред българските райони, което важи с особена сила за
Северения централен район и е допълнително усложнено от икономическата криза, е
постигането на динамичен растеж. Районът отбелязва ограничен напредък в
икономическия растеж през периода преди икономическата криза и развитието му бе
силно повлияно от негативните и въздействия, като реализира най-висок икономически
спад спрямо останалите райони от ниво 2. Налице е сериозен проблем по отношение на
възрастовата структура и възпроизводството на трудоспособното население.
Населението на СЦР се отличава с относително висока миграционна подвижност, което
се дължи на неблагоприятната икономическа ситуация на територията му. Ниската
раждаемост, високата смъртност, миграционните потоци са причина за поддържането
на високи стойности на отрицателен естествен прираст. Застаряването на населението е
с дълбоки последици за пазара на труда и пенсионната система, икономиката и
финансите. Спецификата и дълбочината на проблемите, както и изключително
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
27
сериозните дефицити по отношение на различните сектори от социално-
икономическото развитие изискват бърза реакция чрез осигуряването на целенасочена
подкрепа с цел ограничаване на последиците от негативните тенденции в развитието на
района и създаване на условия за постигането на напредък по отношение смекчаването
на различията с останалата част от страната.
Брутната добавена стойност на областта през 2011 г. нараства. Разпределението на
брутната добавена стойност по икономически сектори следва характерното за страната
съотношение, като най-голям дял има сферата на услугите, следвана от индустрията и
аграрния сектор.
Фигура 1. БВП на човек от населението в област Русе за периода 2009-2011 г., хил. лв.
Източник: Национален статистически институт
Ниският потенциал за растеж, продължаващата рецесия, ниската производителност и
конкурентоспособност на регионалната икономика, особено на МСП, и възможността й
да създава нови работни места продължава да бъде основен проблем за област Русе.
Допълнителни фактори, които блокират развитието на областта, са влошеното
демографско развитие и негативните процеси на пазара на труда.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
28
Таблица 4. Данни относно средната работна заплата, коефициента на възрастова
зависимост и гъстотата на населението
Населено
място
Средна годишна
работна заплата в
лева
Коефициент на
възрастова
зависимост
Гъстота на
населението
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
България 7309 7777 8230 45.1 46.0 47.5 68.2 67.7 66.1
Област
Русе
6112 6354 6783 44.1 45.2 48.5 88.9 88.0 83.4
Община
Иваново
5774 5913 6031 72.6 75.0 74.9 24.3 23.5 22.1
Определящи фактори за развитие на икономиката на община Иваново са:
 наличните природни ресурси, които са предпоставка за развитието на туризъм и
земеделиет;
 екологичната чистота на района;
 близостта до Русе и до Дунав мост което осигурява възможности за пазар на
произведената селскостопанска и промишлена продукция и възможности за
развитие на туризма.
Икономиката на община Иваново се характеризира с преобладаващ дял на селското
стопанство. Развито е растениевъдството, животновъдството, пчеларството,
рибовъдството и производството на фуражни култури, като царевица, ечемик, ръж и
др.. Основните отрасли, които се развиват на територията на общината и определят
икономическия и профил са: селското стопанство и услуги.
2.2. Селско стопанство
Развитието на селското стопанство в община Иваново е резултат от използване на
следните сравнителни предимства: оптимални природни условия и ресурси,
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
29
сравнително добре развита транспортна инфраструктура, традиции и квалификация на
работната сила, осигуряване на външно финансиране.
Селскостопанският земеделски фонд на територията на общината е 390 960дка.
Основни форми на обработка на земеделската земя са земеделски кооперации. С всяка
следваща година все повече се утвърждават и арендаторите като успешна форма за
обработка на земя. Сключваните от кооперациите и арендаторите арендни договори им
дават предимство при тегленето на кредити и ползването на субсидии от фондовете на
ЕС.
Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Равнинният
релеф и умерено-континентален климат благоприятстват развитието на
селскостопански култури. Застъпено е производството на зърнени и технически
култури. Най-голям дял на територията на общината от всички селскостопански
насаждения заемат площите със земеделски кулури – 272 039 дка, следвани от тези с
лозята – 5266 дка.
Таблица 5. Селскостопански насаждения, животновъдни ферми и язовири на
територията на община Иваново
О
б
щ
о
с.
Б
о
ж
и
ч
е
н
с
.
И
в
а
н
о
в
о
с.
К
о
ш
о
в
с.
К
р
а
се
н
с.
М
еч
к
а
с.
Н
и
с
о
в
о
с.
П
и
р
г
о
в
о
с.
С
в
а
л
ен
и
к
с.
Т
а
б
а
ч
к
а
с.
Т
р
ъ
ст
ен
и
к
с.
Ц
ер
о
в
ц
с.
Ч
ер
в
ен
с.
Щ
р
ъ
к
л
ев
о
Овощни
градини
Дка. 1616 х х
Лозя Дка. 5266 х х х
Зеленчуков
и култури
Дка. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Земеделски
култури
Дка. 27203
9
10
39
0
13877 17090 19713 8705 5832 27552 28617 17497 32719 7140 15143 58897
Оранжерии Дка. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крави
Бр.
1616
Овце
Бр.
11220
Птици Бр. 70120 70120
Други
животни
Бр. 6872
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
30
Пчеларство Бр. 5840
Рибарници Бр. 5 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Язовири Бр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Напоителни
канали
Бр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селскостоп
ански
летища
Бр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сметища Бр. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Източник: Общински служби по земеделие
Животновъдството в общината се развива главно в личното стопанство, причина за
което е високата безработица в региона и установените традиции. В община Иваново се
11 220 овце и 1616 крави.
Подробна инфоирмация за развиите на селскто стопанство – сектор живодновъдство в
община Иваново 2007 – 2013 г. (към 1 януари)

по
ред
ВИДОВЕ
ЖИВОТНИ
БРОЙ ПО ГОДИНИ Стопанс
тва
(брой)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Едри преживни/ в
т.ч. крави
1494 1502 1477 1613 1616 1442 1342
2. Овце 7110 7817 6879 5901 11220 11261 6316
3. Кози 2988 2814 2677 2195 2441 2567 3811
4. Свине 3060 2922 4393 3443 3107 1798 2650
5. Коне 508 502 479 316 314 302 284
6. Магарета 301 306 230 272 248 283 255
7. Птици - кокошки 30550 28000 40300 51750 70120 59600 91290
8.
Птици -
водоплаващи
1080 1000 1100 950 1010 1100 1210
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
31
9. Пчелни семейства 2200 2230 2990 4777 6160 5840 4990 405
10. Други, в т.ч.
екзотични
животни
10.1 Биволи 4
(100 броя
животни)
10.2 Рибарници 8
10.3 Калифорнийски
червей
23
10.4 Щрауси 2
10.5 Паун 1
10.6 Пътпъдък 1
Източник: Общинска земеделска служба.
Високите производствени разходи и ниските изкупни цени на животинската продукция
са причина за отлив от този отрасъл на земеделските кооперации и преминаването му
към частни стопани и по-малки семейни ферми или фирми, занимаващи се с угояване и
търговия на животни. Това извежда на преден план като перспективи създаването на
елитни животни за подобряване породния състав, механизиране процесите на
отглеждане. Основен проблем е осигуряването на пазар селскокстопанските
производители.
2.3. Промишленост
В община Иваново, като селскостопански район, се се развива и гъбопроизводство,
дървопреработка, производство на товарни ремаркета, ремонт на автомобили.
Броят на нефинансовите предприятията, действащи на територията на община
Иваново през 2012 г. е 229 , през 2011 г. 227бр.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
32
Фигура 2. Брой предприятия на територията на община Иваново за периода 2010-
2012 г.
Източник: Национален статистически институт
Бизнесът в общината се е разгърнал предимно в микро предприятия, което е характерна
тенденция в цялата страна – 85,4% от всички регистрирани предприятия през 2012 г. са
със заети лица под 9 души. 13% са предприятията са със заети лица между 10 и 49
души. На територията на община Иваново тази тенденция се запазва. ПРез 2012 г.
89.5% от всички предприятия са в категорията „микро“.
Таблица 6. Структура на предприятията от нефинансовия сектор в община Иваново
по размер на заетия персонал през периода 2010-2012 г.
Община
Иваново
2010 2011 2012
Брой Относителен
дял - %
Брой Относителен
дял - %
Брой Относителен
дял - %
239 100 227 100 229 100
Микро
до 9
223 93.3 208 91.6 205 89.5
Малки
от 10
.. .. .. .. .. ..
Средни
от 50
.. .. .. .. .. ..
Големи
над 250
.. .. .. .. .. ..
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
33
Източник: Национален статистически институт
/Показателят е изчислен по методика на Структурна бизнес статистика/
Обемът на произведената продукция от предприятията на територията на община Русе
си увеличава през последните години, като обемът на продуктицята през 2012 г. се
увеличил с около 10% в сравнение с 2011 г.
Таблица 7. Динамика на основните икономически показатели на нефинансовите
предприятия в община Иваново през периода 2010-2012 г.
Община Иваново 2010 2011 2012
Произведена продукция – хил. лв. 37644 48979 52310
Приходи от дейността – хил. лв. 51918 65540 76972
Нетни приходи от продажби –
хил. лв.
42852 49122 58332
Разходи за придобиване на ДМА
– хил. лв.
9993 11943 14732
Източник: Национален статистически институт
Същата е тенденцията и при показателите приходи от дейността на нефинансовите
предприятия и нетни приходи от продажби. Приходите от дейността на
предприятията за периода 2010-2012 г., както и нетните приходи от продажби се
увеличават.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
34
Фигура 3. Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия на
територията община Иваново за периода 2010-2012 г. (хил. лв.)
Източник: Национален статистически институт
Разходите за придобиване на ДМА, извършвани от предприятията в община Иваново,
през 2009 г. са 9993 хил. лв., като 2011 и 2012 г. бележат ръст и достигат 14732 хил. лв.
2.4. Туризъм
Туризмът е един от приоритетните отрасли за развитие на а на община Иваново. На
територията на общината се намират редица природни и историко – археологически
забележителности.
Антропогенни ресурси - през източната половина на Дунавската равнина протича река
Русенски Лом, която заедно с притоците си образува дълбоко врязана долина със стръмни,
скалисти брегове и много извивки. На мекия климат, плодородната земя и удобните места за
заселване в долината, които открай време са привличали вниманието на човека, се дължи
голямото струпване там на селища и култови центрове от различни епохи.
Историко-археологически ресурси – разкопки, крепости, кули, замъци, бойни места, паметни
места, родни места
Средновековните скални църкви са разположени в скалите край старото село Иваново,
сред живописната долина на река Русенски Лом. Те притежават статут на
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
35
археологически резерват, а храмът от ХІV век, известен като Църквата, е под закрилата
на ЮНЕСКО. Според Професор Милко Бичев, началото на комплекса вероятно е
поставено през ХІІ век, когато търновският патриарх Йоаким І изсякъл тук църква в
скалите. Цар Иван Асен ІІ посетил високопоставения отшелник и може би финансирал
основаването на голям манастир, който носел името на св. Архангел Михаил. Не е
известно колко време е просъществувал манастирът. В своя апогей той е наброявал 41
скални храма и общо около 102 помещения. Редица артефакти свидетелстват, че
манастирът е бил под покровителството на българските царе. Нещо повече -
съществуващ надпис в едно от помещенията посочва, че там се намира гроба на "цар
Георги". Предполага се, че става въпрос за цар Георги Тертер (1280-1292). В притвора
на Църквата от ХІV век е запазен дарителски портрет на цар Иван Александър (1331-
1371). Скалните църкви край Иваново съхраняват духа на едни от най-интересните
епохи от развитието на православното изкуство. Изящният стил на живописта от
времето на Македонската династия е представено в малкото оцелели фрески в така
наречената Съборена църква. В църквата в Господев дол е представен по-късен стил,
вероятно от времето на Юстиниановия ренесанс. Ивановските скални църкви се
отличават с редица уникални решения, които им отреждат важно място в световната
култура. В това отношение е показателна живописта в така наречената Църква. Тя се
отличава с оригинална иконография. За разлика от традиционните православни
храмове, всички стени на храма са покрити с фрески, подобно на килим. Усеща се
влечение към принципите на изписване на скалните църкви в Кападокия от зората на
християнството. Иконографията на фреските в Църквата намекват за влияние на
исихазма, който през ХІV век е официализиран във Византия и в България.
Изключителният познавач на византийската живопис - професор Андрей Грабар,
открива неповторими елементи в константинополската иконография на Църквата,
които имат аналог единствено в изработения около 985 година Менологий на
византийския император Василий ІІ, който се съхранява в Библиотека Ватикана в Рим.
Археологически резерват "Средновековен град Червен" - Намира се на 30 км. от Русе,
сред скалистите меандри на река Черни Лом.
Първи траките заселват мястото през ХІІ-VІ пр. Р. Хр. Мощната крепост вероятно е
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
36
била издигната по времето на византийския император Юстиниан, през VІ век. По-
късно градът е завладян от прабългарите. Червен е бил една от най-значимите крепости
в историята на Второто българско царство. Той има всички белези на големите
укрепени градове - вътрешният град е бил пазен от висока крепостна стена, подсилена с
бойни кули и бастиони. Външният град заемал подножието на скалистия рид. На най-
високото място се издигал феодален замък. В Червен са разкрити съоръжения за
преработка на желязна руда. Открити са изключително добре запазени два изкуствени
тунела, по който защитниците на крепостта са ползвали вода от реката по време на
обсада. Червенската крепостна стражница е единствената запазена средновековна кула
в България. По неин образец е възстановена Балдуиновата кула във Велико Търново.
За високото ниво на развитие на града говори факта, че той е бил център на епископия.
В Бориловия синодик червенските митрополити се споменават след преславските и
преди тези на Средец, Ловеч, Дръстър и Овеч. Разкрити са основите на 11 църкви, сред
които и болярска, които по своята архитектура напомнят несебърските храмове от ХІІІ-
ХІV век.
В околностите на Червен са се намирали три големи манастира - Голям Рай манастир,
Малък Рай манастир и манастир Кошута. От тях са оцелели отделни скални църкви. В
някои от които са оцелели уникални средновековни фрески. Най-ценните се намират в
скален храм в местността Москов дол. Червен е завладян при османското нашествие
през 1388 година, но продължил да бъде център на административната система, която
османската администрация наследила от Второто българско царство.
Качеството и характеристиките на туристическите ресурси играят ролята на първични
подбудители и причинители за възникването на конкретна туристическа дистанция,
затова те са първични фактори.
Исторически обект "Римски кастел"- през I век от н.е., по времето на император
Веспасиан, се поставя началото на римската укрепителна гранична система
"Данубиуслимес". По това време е построен и римския кастел "Урсу"/Мечка, като
около него възниква селището "Тримамиум". През 7 век аварите и славяните го
разрушават. Останки от калето има и до днес западно от местността Стълпище и е
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
37
запазен стария римски път. Според преданието името Мечка произлиза от знамето на
калето, на което имало меча глава и разпъната меча кожа.
Антична крепост „Тримамиум”, с. Мечка - намира се на Дунавския бряг, на 3 км от
с. Мечка (с.о. Стълпище). Площа й е около 24 дка. Археологическите проучвания
разкриват сложна картина на интензивно обитаване, обхващащо ІІ-ХІV в. (с възможно
прекъсване през VІІ-ІХ в.). От римския и късноримския период (ІІ-ІV в.) са разкрити
няколко сгради, една от които е с хипокаустно отопление. От късноантичния (V-VІ в.)
и средновековния период (Х-ХІV в.) са регистрирани септични ями, жилищни сгради с
отоплителни съоръжения, апсида на средновековен храм. Разкрити са и малки
участъци на укрепителна система – три различни по хронология крепостни стени с
приблизително еднаква ориентация.
Природни ресурси - Силно залесен бряг, уникален ландшафт с възможности за
разнообразен атрактивен отдих - разходка с лодка, гребане, риболов, плаж и водни
спортове – река дунав при с. Пиргово и с. Мечка. При с. Пиргово – Старото
пристанище със старата кеьова стена – възможности за яхтено пристанище. При
селищно образувание Стълпище – нисък бряг, удобен за плаж и риболов и риболовни
състезания.
с.Мечка - Природен обект/защитена местност "Декилиташ"- на 30 - 40 м от р.
Дунав в местността Стълпище, представлява два големи каменни стълба (2,5 и 12 м),
датиращи още от мезозойската ера, името му се свързва с турското название-
декилиташ (побит камък). Предполага се, че са използвани в римско време за
наблюдение. Легендите разказват за Крали Марко, който повдигнал скалата на малкия
си пръст.
Влажна зона - сравнително добре запазена с над 198 вида птици, от тях 60 вида
фигурират в "Червената книга" на Република България. Орнитологичната зона е
разположена на територията на бивше голямо крайдунавско блато, заемащо площ от
4450 дка и включва два от прилежащите острови /Батин и Безимен/.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
38
Природна забележителност "Бялата стена"- намира се на около 2 км от с. Сваленик,
на територията парка, уникален природен феномен, изправен до нея усещаш колко
могъща е природата.
с. Табачка - Пещерите: "Водна", "Тъмна", "Драганка", "Църквата". Убежища на
колонии на прилепи. с. Нисово - Дивечовъден резерват "Батаклията":
Архитектурно - етнографски – музеи, с. Щръклево.Музейна сбирка
“Светлоструй”, с. Щръклево
Наречена е на името на първия и единствен селски литературен вестник "Светлоструй",
редактиран от Димитър Добрев. Създадена е като етнографска сбирка, а от 1981 г. като
литературна сбирка. Експозицията отразява културно-просветителските традиции на
селото, дейността на читалището и на в-к "Светлоструй" и дейността на Съюза на
писателите от провинцията.
Музейна сбирка „Тръстенишки бунт 1900 г.” с. Тръстеник
Експонирана в сграда паметник на културата от местно значение, място, поставило
началото на селските бунтове срещу данък „десятък”, тогавашно кметство - (предстои
ремонт).
Етнографски музейни сбирки в читалищните сгради в селата на общината– с.
Сваленик, с. Нисово, с. Табачка, с. Иваново.
Разполагат с богат етнографски материал от бита и труда на местното население.
Религиозни ресурси
Църквата “Свети Николай” в с. Щръклево е построена по време на турското
робство върху руините на първата църква в селото – “Свети Георги”, опожарена още
при първите набези по време на робството. През 1927 г. църквата отново е съборена и
на нейно място е издигнат храмът в сегашния си вид, отново носещ името на Свети
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
39
Николай. Църквата е масивна трикорабна базилика, строена като умален модел на
храма Александър Невски в София, с висока камбанария и три камбани.
Църквата "Успение Пресветия Богородици" в с. Табачка. Строена през 1862 г.,
притежава 82 икони. Към нея функционира музей с богослужебни книги, дарени от
Руското царско семейство.В двора на църквата се издигат паметници на загиналите в
Руско-турската война от 1877/78 г. и на загиналите в Балканската, Междусъюзническа
и Първа световни войни, жители на селото. Църквите в останалите селища са
паметници на културата от местно значение. Храмовите празници са сборовете на
селата.
Църквата „Св. Иван Рилски” с. Божичен, „Св. Архангел Михаил” с. Кошов, „Св.
Троица” с. Красен – късно средновековна църква. Построена е в средата на ХVІІ в.
Църквата е най-старият, изцяло запазен селищен православен храм в Русенско. Тя е
полувкопана, като външното лице на стените й е покрито с надписи-графити, свързани
със събития от живота на селото. Сред надписите се чете името на Никола Поплазаров,
известен с направения от него през 1811 г. надпис на „История славянобългарска” от
Паисий Хилендарски. Тя е еднокорабна засводена постройка без притвор, градена в
средата на ХVІІ в. Там се съхранява и плоча с голям ктиторски надпис от началото на
ХІХ в., когато след земетресение църквата е основно ремонтирана. В църковния двор се
формира некропол, който е разширяван до началото на ХХ в. От новата църква, която
се е саморазрушила е останала само камбанарията.
На територията на община Иваново се намират още църквите: „Св. св. Апостол Петър
и Павел” с. Мечка, „Св. Архангел Михаил” с. Нисово, „Св. Богоявление” с. Пиргово,
„Св. Параскева” с. Сваленик – обновена през 2008 г., „Св. Параскева” с. Тръстеник,
„Св. Архангел Михаил” с. Церовец – обновена през 2008 г., „Св. Димитрий Солунски”
с. Червен, „Св. Параскева” с. Иваново.
Селската църква на старо Иваново се намира в сервитута на АР „Скални църкви“ при
Иваново и „Св. Георги Победоносец” – нова църква в центърът на сегашното село
Иваново.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
40
Също така има и джамии - две джамии в с. Тръстеник – построени за татари и турци,
днес използвани съвместно, джамия в с. Щръклево и Джамия в с. Сваленик.
Културно-познавателни ресурси
с. Пиргово – пет археологически паметника и един архитектурно-строителен
паметник.
Пристанище Пиргово- влажна зона с плаж и множество вили. Пристанището
не функционира, но за сметка на това всеки може да се полюбува на дунавското
крайбрежие, да се повози на лодка или да лови риба. Едно приказно и тихо
място на брега на р.Дунав. Предвижда се да бъде разработено като туристическа
атракция.
Старата изба- навътре под земен скат, там където се е съхранявало огромно
количество вино, традиционно производство на местните хора. Старата слава на
селото-производство на грозде и вина от дунавския бряг, която постепенно се
възражда.
с. Сваленик– един археологически паметник; шест архитектурно-строителни
паметника;
Пещерата "Йовдината дупка"- с праисторически останки, намира се в
местността "Боаза";
Тракийска крепост с некропол- на около 2 км югозападно от рибарника;
Тракийска крепост - на около 1,5 км югозападно в местността "Малко бърдо";
Тракийска и средновековна крепост XIII-XIV век - в местността " Долап
боаз";
Средновековни църкви и скални жилища - ползвани са от монаси отшелници
в местностите" Куклите, Боаза, Петрова дупка и Брешнел";
Средновековен скален манастир - на около 7 км северозападно в местността
"Мъртвицата".
с. Кошов – пет археологически паметника и дванадесет архитектурно-строителни
паметника;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
41
Тракийско късносредновековно селище и некропол в местността " Бодурци";
Късноантично и средновековно селище "Селището";
Останки от строежи "Светилище" в местността "Смесиците";
Скален манастирски комплекс "Грамовец";
Скален манастирски комплекс "Чиплийско";
Скална килия;
Паметна плоча от времето на император Траян с посвещение на богинята на
лова Диана;
Църква от V-VI век от византийската раннохристиянска епоха до местността
"Смесиците".
с. Нисово – девет археологически паметника и шест архитектурно-строителни
паметника;
Скалната обител "Голям Нисовски манастир";
Старото гробище, известно като „Конското гробище”с паметни плочи с
послания и свастики на средновековни майстори.
с. Божичен – два архитектурно-строителни паметника;
с. Иваново- четири археологически паметника и петнадесет архитектурно-строителни
паметника;
с. Червен – девет археологически паметника и шестнадесет архитектурно-строителни
паметника;
с. Табачка– един археологически паметник и шест архитектурно-строителни
паметника;
с. Щръклево – четири археологически паметници;
с. Мечка – три архитектурно-строителни паметника;
с. Тръстеник– един архитектурно-строителни паметника;
с. Красен – единадесет археологически паметника;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
42
Изводи:
 Развитието на туризма в община Иваново може да се разглежда като една от
възможностите за разнообразяване на селскостопанския облик на общината.
Потенциал за развитие имат алтернативни форми на туризъм като селски,
културен, рекреативен, риболовен и др.
 Насоките за развитие на икономиката в община Иваново следва да се
фокусират преди всичко към използване на местните ресурси и тясното
обвързване на производството на суровини с преработката им. Има много
добра обезпеченост от местни суровини в преработвателната промишленост
на зърнени култури, зеленчуци, плодове и грозде.
 Необходимо е да се използват допълнителни мерки за подпомагане
дейността на земеделските стопани и арендатори в общината, своевременно
осигуряване на субсидиите и постепенен преход към налагане на биологично
аграрно стопанство.
 Развива се растениевъдството – увеличени са площите на техническите
култури, създадени са лозови масиви и овощни градини, развива се
пчеларството.
 В общината преобладава частната и кооперативна собственост. Поради
протичащите процеси на пазарната икономика все още частните малки и
средни фирми не могат да прогресират и да преуспяват. Това предполага
усилия от всички структури за развитие на сектора на малките и средни
предприятия, стимулиране на местното предприемачество, укрепване на
частния сектор с повишаване информираността, уменията и квалификацията
на работещите в този сектор.
 Следва да се насочат усилия и ресурси за създаване на условия за
максимално преработване на земеделската продукция на територията на
общината.
 Перспективите за развитието на хранително-вкусовата и преработващата
промишленост са свързани с навлизане на нови инвестиции за технологично
обновление и подобряване качеството на произвежданата продукция,
професионален маркетинг, изграждане на борси за регулиране на цените и
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
43
качеството на изходните суровини. Липсва приемственост на
квалифицираните кадри, поради високата миграция на младите специалисти
от общината.
 За да се възползва общината от транспортното си географско положение, е
необходимо подобряване на транспортната инфраструктура и съответно на
транспортната достъпност на населените места. Засилването на връзките с
Русе и със съседна Румъния ще осигури пазар за местната продукция.
3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси.
3.1. Демографска характеристика на населението
Демографската ситуация в община Иваново е резултат от въздействието на различни
фактори и влияния, специфични за територията на общината и обусловени от нейното
историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие.
Населението на община Иваново към 31.12.2012 г. наброява 9 211души, което
съставлява 3,9 % от населението на област Русе (231 580души). Община Иваново е една
от малките по брой население сред общините в област Русе.
Таблица 8. Население към 31.12.2012 г. по общини и пол в област Русе
Област/ Общини Общо
всичко мъже жени
област Русе 231580 112921 118659
община Борово 5936 2895 3041
община Бяла 13066 6474 6592
община Ветово 12210 6037 6173
община Две могили 9053 4474 4579
община Иваново 9211 4553 4658
община Русе 165884 80467 85417
Община Сливо поле 10554 5176 5378
община Ценово 5666 2845 2821
Източник: Национален статистически институт
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
44
За периода 2010 - 2012 г., следвайки общата тенденция на намаляване, характерна за
област Русе, както и за цялата страна, броят на населението в община Иванво
непрекъснато намалява – с около 9% за разглеждания период.
Таблица 9. Брой и гъстота на населението през периода 2010-2012 г.
Години Община
Иваново
Население/Площ
(кв. км)
Гъстота на
населението в
община Иваново
2010 10001/ 495.4 20.1
2011 9746/495.4 19.6
2012 9211/495.4 18.6
Източник: Национален статистически институт
Населението на общината е разпределено в 13 населени места. На територията на
общината няма град. По данни от преброяването на населението от 2011 година,
общинският център с. Иваново на пето място по брой на население в общината –
наброява 818 жители (към 01.02.2011 г.) и 806 жители към 31.12.2012 г. Като по-големи
населени места в общината се открояват селата Щъклево, Пиргово и Тръстеник.
Гъстотата на населението се променя, пред вид данните от 01.02.2011 и 31.12.2012 г.
относно броя на населението на територията на общината.
Таблица 10. Население на община Иваново по населени места към 01.02.2011 г.
Населено място Брой
население
Възрастови групи
0-14 15-49 50+
Община Иваново 9429 795 2966 5668
с. Божичен 178 11 46 121
с. Иваново 818 112 306 400
с. Кошов 316 10 71 235
с. Красен 719 47 222 450
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
45
с. Мечка 630 26 173 431
с. Нисово 108 3 17 88
с. Пиргово 1649 94 528 1027
с. Сваленик 923 89 236 598
с. Табачка 100 5 14 81
с. Тръстеник 1315 96 406 813
с. Церовец 109 5 21 83
с. Червен 227 2 37 188
с. Щръклево 2337 295 889 1153
Източник: Национален статистически институт
Възрастовата структура на населението на община Иваново представлява
съотношението между отделните възрастови групи от населението. Възрастовата
структура е определяща, както за количеството и качеството на човешките ресурси в
общината, така и за демографския й потенциал и не на последно място – за
натовареността на социалната система на общината. Тя е с определящо значение и за
естественото възпроизводство на населението. Влияние върху възрастовата структура
на населението на общината оказват промените в раждаемостта и смъртността,
продължителността на живота и жизненият стандарт на населението.
Прегледът на населението в община Иваново, разпределено по възрастови групи (към
01.02.2011 г.), показва, че броят на населението на 50 и повече години значително
превишава броя на населението във възрастовата група 0-14 години. 60,1% от
населението на общината е на възраст над 50 г., 31,4% - на възраст 15-49 г. и 8,4% - на
възраст под 15 г. Наблюдава се натрупване на население във възрастовата група 50 и
повече години, което говори за процес на застаряване на населението в общината. Това,
от една страна, ограничава възможностите за естествено възпроизводство на
населението, а от друга – ограничава трудовия контингент. Състоянието на
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
46
възрастовата структура на населението оказва решаваща роля за неговата полова
структура. При по-млада възрастова структура до голяма степен е налице и по-
благоприятна полова структура на населението. Освен това, влияние върху половата
структура на населението оказва и неговата миграционна подвижност. Мъжете
обикновено са по-мобилната част от населението, което се свързва с тяхната
психологическа нагласа по отношение на условията на труд. На територията на община
Иваново се наблюдава тенденцията, характерна за цялата страна – превес на броя на
жените над броя на мъжете – 4 658 жени и 4 553 мъже.
Изменението във възрастовия състав на населението е от решаващо значение за
формирането на трудоспособен контингент.
Таблица 11. Население на област Русе и община Иваново под-, в и над- трудоспособна
възраст през периода 2010-2012 г.
Години Общо В т.ч. по възрастови групи
област Русе под трудоспособна
възраст
в
трудоспособна
възраст
над
трудоспособна
възраст
2010 246 670 32241
154604
59825
2011 233 767 29969
142308
61490
2012 231 580 29796
141546
60238
община
Иваново
под трудоспособна
възраст
в
трудоспособна
възраст
над
трудоспособна
възраст
2010
10001 931 4873 4197
2011
9417 848 4597 3972
2012
9211 818 4524 3869
Източник: Национален статистически институт
Населението в трудоспособна възраст в област Русе към края на 2012 г. наброява 141
546 души (табл. 2), или 61.1% от общия брой. Относителният му дял е 3.1% от
трудоспособното население на страната. В сравнение с 2011 г. броят на
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
47
трудоспособното население намалява с 0.5%, а в сравнение с 2000 и 2002 г.
намалението е с около 10%. Над трудоспособна възраст са 60 238 лица (26.0%), а под
трудоспособна възраст - 29 796 лица (12.9%). Населението в трудоспособна възраст в
Община Иваново към края на 2012 г. наброява 4525, което е 49% от общия броя. В
сравнение с 2011 г., броят на трудоспособното население намалява. Над
трудоспособната възраст са около 42% от населението, което показва трайна тенденция
към застаряване на населението на община Иваново.
Фигура 4. Дял на населението в трудоспособна възраст в община Иваново и област
Русе за периода 2010-2012 г.
Източник: Национален статистически институт
Сред основните и най-важни характеристики на населението е етническият му
състав. Той оказва влияние върху възпроизводството на населението, както и върху
общественото поведение и трудовата активност на лицата. През последните години не
се наблюдава съществено изменение на етническата структура на населението в
община Иваново, поради факта, че демографските тенденции, характерни за общината,
се отразяват върху броя на всички етнически групи.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
48
Таблица 12. Население по етническа принадлежност към 01.02.2011 г.
Етническа група
Лица,
отговорил
и на
въпроса за
етническа
принадлеж
ност
българска турска ромска друга Не се
самоопределят
България 6 680 980 5 664 624 588 318 325 343 49 304 53 391
РУСЕ 216612 176413 28658 8615 1869 1057
ИВАНОВО 9031 7153 1577 203 72 26
С.БОЖИЧЕН 175 173 - - .. ..
С.ИВАНОВО 743 675 - 66 .. ..
С.КОШОВ 313 310 .. - .. -
С.КРАСЕН 710 705 3 - .. ..
С.МЕЧКА 573 572 - - .. ..
С.НИСОВО 107 107 - - - -
С.ПИРГОВО 1595 1591 - - .. ..
С.СВАЛЕНИК 906 362 533 - 6 5
С.ТАБАЧКА 100 99 .. - .. -
С.ТРЪСТЕНИК 1288 750 466 17 55 -
С.ЦЕРОВЕЦ 108 108 - - - -
С.ЧЕРВЕН 206 202 .. - - -
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
49
С.ЩРЪКЛЕВО 2207 1499 569 120 3 16
Източник: Национален статистически институт
По отношение на етническата си структура населението на община Иваново се
характеризира с висока степен на еднородност. 79,21% от населението на общината се
самоопределя от българска етническа група, 17,46% - от турска етническа група и
2,25% - от ромска етническа група. На територията на община Иваново живее по-голям
процент население от турска етническа група в сравнение със средното за област Русе,
и със средното за страната (8,8%). Делът на населението от ромска етническа група в
община Иваново е по-нисък от средния за област Русе и от средния за страната (4,9%).
В област Русе като цяло 81,44% от населението е от българска етническа група, 13,23%
- от турска и 3,98% - от ромска етническа група.
В населените места на територията на общината, където делът на населението от
турската и от ромската етническа група е по-голям, е необходимо да се обърне
сериозно внимание на мерките за тяхното ефективно включване в обществените
процеси, осигуряване на адекватен достъп до образование и др., чрез които да се
създадат условия за ефективно решаване на социално-икономическите проблеми,
породени от маргинализирането на тези етнически общности.
Таблица 13. Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено
образование, брой и % към 01.02.2011 г.
Образование
Общо Висше Средно Основно Начално и
незавършено
начално
Никога не
посещавали
училище
Общо за
страната
брой/дял
6 891
177
1 348 650
19,6
2 990 424
43,4
1 591 348
23,1
865 489
7,8
80 963
1,2
Област Русе
брой/дял
221721 39469
17,8
100487
25,0
55599
20,0
24428
1362
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
50
ОБЩИНА
ИВАНОВО
брой/дял 9075
668
7,3
3393
37,9
3644
40,1 6 -
С.БОЖИЧЕН
173 32 79 50 133 9
С.ИВАНОВО
770 51 284 288 34 -
С.КОШОВ
312 15 107 156 45 -
С.КРАСЕН
699 58 314 282 64 ..
С.МЕЧКА
618 39 264 249 15 -
С.НИСОВО
107 18 42 32 117 ..
С.ПИРГОВО
1605 142 739 603 178 18
С.СВАЛЕНИК
880 22 194 466 .. 3
С.ТАБАЧКА
100 10 34 49 159 21
С.ТРЪСТЕНИК
1265 73 429 581 17 ..
С.ЦЕРОВЕЦ
106 8 32 47 31 -
С.ЧЕРВЕН
226 12 55 127 470 18
С.ЩРЪКЛЕВО
226 12 55 127 31 -
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
51
Източник: Национален статистически институт
По отношение на образователната структура на населението, прави впечатление, че
делът на хората с висше образование в общината (7,3%) е значителнво под средните
показатели за страната и област Русе (17,80%) и за страната (19,6%). Относителният
дял на хората със средно образование (37,9%) е по-нисък от показателите за страната
(43,4%) и областта. Делът на хората със завършено основно, начално или незавършено
образование съответно е по-висок на населението н община Иваново. Статистиката
показва не много добро образовтебно равнище на населението на община Иваново, тъй
като 40,1% от населението е с основно образование. Делът на лицата, никога не
посещавали училище (0,08%) е малко по-висок от средния за област Русе (0,06%) и за
страната (1,2%)
Фигура 5. Образователна структура на населението община Иваноаво към 01.02.2011
г. по населени места
Източник: Национален статистически институт
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
52
Възпроизводството на населението на дадена територия се изразява в постоянното
му възобновяване или чрез смяната на едни поколения с други. Количествената му
страна обхваща естественото движение на населението. От своя страна, то се
характеризира с раждаемостта и смъртността. До голяма степен раждаемостта зависи
от възрастовата структура на населението, от броя на сключените бракове и броя на
разводите.
Таблица 14. Възпроизводствен процес на населението на област Русе и община Иванво
през периода 2010-2012 г.
2010 2011 2012
област Русе
Живородени деца - брой 2178 1855 1891
Коефициент на раждаемост - ‰ 8.8 7.9 8.1
Умирания - брой 3777 3758 3780
Коефициент на смъртност – ‰ 15.2 16.0 16.2
Сключени бракове - брой 848 717 702
Коефициент на брачност – ‰ 3.4 3.1 3.0
Естествен прираст на
населението - брой
-1599 -1903 -1889
Коефициент на естествен
прираст на населението – ‰
-6.4 -8.1 -8.1
община Иваново
Живородени деца - брой 52 43 51
Коефициент на раждаемост - ‰ 5.1 4.6 5.5
Умирания - брой 273 249 232
Коефициент на смъртност – ‰ 26.8 26.4 24.9
Сключени бракове – брой 25 16 17
Коефициент на брачност – ‰ 2.5 1.7 1.8
Естествен прираст на
населението - брой
-221 -206 -181
Коефициент на естествен
прираст на населението - ‰
-21.7 -21.8 -19.4
Източник: Национален статистически институт
През периода 2010-2012 г. се наблюдава незначително увеличение на броя на
живородените деца и намаление на броя на умиранията. Естественият прираст в
общината през периода 2010-2012 г. се запазва с отрицателни стойности и с нарастващ
темп. За област Русе средно броят на живородените намалява, а коефициентът на
естествен прираст през 2012 г. спрямо предходната се увеличава (с 0,5%).
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
53
Поддържането на тези стойности е резултат от застаряването на населението и
промените в репродуктивните нагласи, които до голяма степен се дължат на ниския
жизнен стандарт. Броят на сключените бракове намалява като естествено следствие на
влошаване на възрастовата структура, процесите на миграция и на обезлюдяване.
Фигура 6. Коефициент на естествен прираст на населението в област Русе и община
Иванво в % за периода 2010-2012 г.
Източник: Национален статистически институт
Поради ограничените възможности за професионална реализация на територията на
община Иваново, част от населението в трудоспособна възраст се изселва извън града
към по-големи населени места (Русе, София и др.) и извън страната в търсене на
работа. Изселванията на млади хора от общината води до влошаване на структурата на
населението. Налице е и ежедневна миграция – пътуване на населението извън
границите на общината към някои други съседни общински центрове и областния
център. Това механично движение е породено от по-добрите възможности за трудова
реализация и по-високите доходи в тези места. То не се отразява трайно върху броя на
населението в общината, като близостта до областния център има и благоприятен ефект
върху запазването на една част от постоянно живеещото на територията на общината
население, като му осигурява доходи без необходимост от промяна на местоживеенето.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
54
Таблица 15. Механично движение на населението в община Иваново за периода 2010-
2012 г.
2010 2011 2012
област Русе
Средногодишно
население
247907 234622 232674
Заселени 4827 3231 2830
Изселени 5702 3038 3128
Механичен прираст -875 193 -298
община Иваново
Средногодишно
население
10170 9437 9314
Заселени 209 285 113
Изселени 326 118 138
Механичен прираст -117 167 -25
Източник: Национален статистически институт
3.2. Заетост и безработица
Икономически активните лица в община Иваново възлизат на 1 970 лица и
представляват 1,8% от икономически активните лица в област Русеи около 0,05% от
икономически активните в България. Делът на безработните лица възлиза на 18,9% от
всички икономически активни лица и е по-нисък от дела на безработните лица от
всички икономически активни за област Русе средно (19,1%) и по-висок от тези средно
за страната (14,9%).
Таблица 16. Население на 15 и повече навършени години по икономическа активност
към 01.02.2011 г.
Области
Общини
Населени места
Общо Икономически активни Икономически
неактивни
общо заети безработни
България 6 389 298 3 329 683 2 834 834 494 849 3 059 615
РУСЕ 207101 104360 90584 13776 102741
ИВАНОВО 8634 2935 2449 486 5699
С.БОЖИЧЕН 167 55 48 7 112
С.ИВАНОВО 706 272 201 71 434
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
55
С.КОШОВ 306 67 60 7 239
С.КРАСЕН 672 248 221 27 424
С.МЕЧКА 604 160 144 16 444
С.НИСОВО 105 26 .. .. 79
С.ПИРГОВО 1555 589 528 61 966
С.СВАЛЕНИК 834 279 198 81 555
С.ТАБАЧКА 95 14 .. .. 81
С.ТРЪСТЕНИК 1219 404 371 33 815
С.ЦЕРОВЕЦ 104 24 20 4 80
С.ЧЕРВЕН 225 39 28 11 186
С.ЩРЪКЛЕВО 2042 758 593 165 1284
Източник: Национален статистически институт
Таблица 1717. Среден списъчен брой на наетите по трудово и служебно
правоотношение в община Иваново през периода 2010-2012 г.
ГОДИНА
ОБЩО
СЕКТОРИ
Аграрен Индустрия Услуги
2010
988 305 175 508
2011
956 384 137 435
2012 1050 405 309 336
Източник: Национален статистически институт
Средната годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в
община Иваново през периода 2009-2012 г. непрекъснато нараства – за целия период с
21,6% и достига 6 658 лв. през 2012 г. Средно за област Русе заплащането е по-ниско (6
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
56
308 лв. за 2011 г.) Заплащането в частния сектор в община Иваново(6 727 лв. за 2012 г.)
е по-високо в сравнение с обществения сектор (6 546 лв. за 2012 г.)
3.3. Здравеопазване.
Към 31.12.2012 г. здравните грижи за населението се осигурява от 6 лекарски
практики. Във населените места има изградени и функционират лекарски кабинети. В
община Иваново няма болнични заведения, което е един от основните проблеми, тъй
като населението е предимно от възрастни хора и се срещат трудности с
придвижването им до областния град Русе, за да ползват специализирана медицинска
помощ.
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Медицински персонал 14 14 14 14
в т.ч. болнични заведения 0 0 0 0
Извън болнични заведения 10 10 10 10
Други здравни заведения 4 4 4 4
Лекарски практики 6 6 6 6
В община Иваново има както практикуваши лекари, така и зъболекари, както следва:
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
57
СЕЛО ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР СТОМАТОЛОГ
с. Иваново 1 1
с. Красен 1 1
с. Щръклево 2 2
с. Пиргово 1 1
с. Мечка 1 1
с. Сваленик 1 1
с. Кошов 1 1
с. Тръстеник 1 1
3.4. Социални услуги.
Предоставянето на социални услуги на територията на Община Иваново се извършва
предимно от общинската администрация и Дирекция „Социално подпомагане”. На
територията на общината няма разкрити услуги, предоставяни от специализирани
институции.
3.5.Образование.
На територията на община Иваново функционират следните училища:
С. Щръклево – ОУ „Христо Ботев“; с. Иваново – ОУ „Н. Вапцаровв“, с. Тръстеник ОУ
„В. Левски“, с. Сваленик – ОУ „Кирил и Методий“
Преобладаваща част от учениците от ромски произход успяват да завършат осми клас,
но не продължават своето образование поради ниския социален и образователен статус
на голяма част от семействата.
Все по-трудна става издръжката на детските заведения в малките населени места на
общината, поради малкия брой деца, които се отглеждат в детските градини, което
значително повишава средния веществен разход за издръжка.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
58
На територията на общината има една детска градина – в с. Иваново и 5 филиала, по
един в селата Красен, Щръклево, Пиргово, Тръстеник и Сваленик.
Таблица 18. Показатели за образователната инфраструктура в община Иваново за
периода 2010-2012 г.
ОБРАЗОВАНИЕ 2010 2011 2012 2013
Брой детски
градини/филиали
6 6 6 5
Педагогически персонал в
детските градини - брой
20 18 17 17
Деца - брой 240 197 183 168
Общообразователни
училища/основни училища
- брой
4 4 4 4
Професионални гимназии -
брой
0 0 0 0
Преподаватели в
общообразователните
училища - брой
41 40.5 37.5 37.5
Преподаватели в
професионалните гимназии
- брой
0 0 0 0
Учащи - брой 389 338 319 313
Източник: Национален статистически институт
3.6.Култура.
Община Иваново има силно развитие културни традиции. Налице са исторически
паметници, провеждат се редица културни прояви с национално и местно значение.
На територията на общината функционират следните читалища:
с. Щръклево - Читалище “Възраждане 1906”– основано е официално през
1906 г., макар че съществува още от 1897 г. Читалището разполага с библиотечен фонд
от 18 200 библиотечни единици - книги, плочи, диапозитиви, албуми, картини.
Самодейни състави – женска фолклорна група; мъжка певческа група, коледарска
група; младежка коледарска група; младежки танцов състав; модерна формация
„РИТЪМ”; група за стари градски песни; група „лазарки”; състав за художествено
слово.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
59
Читалището е организатор и домакин на традиционен Национален литературен
конкурс за млади творци от провинцията „Светлоструй”. Литературният конкурс е
посветен на издавания, от 1928 до 1941 г., единствен в България селски литературен
вестник.
с. Тръстеник - Читалище "Христо Ботев 1925"–Има собствена сграда, в която
се помещават и работят: Библиотеката с 15 960 книги, клубове по интереси, самодейни
групи и състави - смесен хор, женска певческа група за автентичен фолклор; театрален
състав; мъжка коледарска група. На терен се възпроизвеждат традиционни местни
обичаи и празници,като коледари и лазарки обхождат селото. Читалището е център на
съвместни пролетни празници с участието на местните етноси – татари и турци и на
традиционния селски събор и байрямите. Читалището разполага с богат краеведски
материал и богата етнографска сбирка с над сто годишни експонати.
с. Мечка - Читалище "Отец Паисий1927" -развива всестранна дейност.
Създадени са и функционират женска и мъжка фолклорна група, театрална група,
състав за художествено слово. Работи „Дамски клуб”. Качеството на самодейните
състави е изключително високо. Разполага с 11737 тома книги и други библиотечни
материали.
с. Сваленик - Читалище "Светлина 1929". Развива изключително богата
дейност. Библиотеката към него разполага с разнообразна по тематика и съдържание
литература, състояща се от 8580 единици. Читалището работи с деца, приобщавайки ги
към изкуството и местните запазени традиции чрез клуб „Да отворим раклата на баба”.
Функционират група за автентичен фолклор; група за народни обичаи; коледарска
група; група „Малки лазарки”. Автентичността и прецизността е запазена марка. На
терен се възпроизвеждат обичаите „Къпане на царя” на Ивановден; Великтенските
изложби и Георгьвското хоро на мегдана са желани и очаквани събития. Храмовият
празник „Свети дух” събира жители и гости на селото на празнична литургия и на
курбан за здраве. Към читалището функционира постоянно действаща музейна сбирка
от изключително ценни експонати.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
60
с. Кошов - Читалище "Просвета1928" – Разполага с 10700 библиотечни
документа.Създадени са и функционират женска фолклорна група от 12 жени и мъжки
самодеен състав от 20 мъже. Без съмнение най-атрактивно е пресъздаването на
старинен ритуал, наречен "Джамал", който е създаден в този му вид още от 1934
година. като в своята дейност е награждаван нееднократно на национални събори на
народното творчество.Обичаят е обявен за „Жив човешки ресурс”. Той е атракция на
всички общински и области празници.
с. Червен - Читалище "Просвета 1928"- открито е през 1928 г., като новата му
сграда е построена през 1958 г. развива всестранна дейност и към него има постоянно
действаща етнографска изложба и библиотека, разполагаща с 6170 тома
книги. Читалището пресъздава на терен обичаите: „Зарезан”, с избирането на царя на
лозята; „Лазаровден”, с малките лазарки от града, гостуващи на баба и дядо;
„Коледуване” с песните и благословиите на коледарите.
с. Нисово - Читалище "Гео Милев 1915" - Библиотечния фонд наброява 4830
библиотечни единици. Работи с деца от града гостуващи на баби и дядовци. Чрез
младежките самодейни групи на терен се възпроизвеждат обичаите „Сурвакане”,
„Лазаруване”, „Посрещане на баба Марта”. Бабин ден е весел и атрактивен празник за
възрастните жители на селото.
с. Церовец - Читалище "Георги Бенковски 2005" - разполага с библиотека с
фонд от 2580 единици. Инициатор и организатор на празника на селото с курбан за
здраве на Спасовден.
с. Табачка - Читалище "Просвета 1927" - Работи библиотека с 5043 броя
библиотечен фонд. Разполага с богата етнографска музейна сбирка. Функционира
певческа група „Ален божур” и клуб по ръкоделие. През лятото работи детска лятна
занималня за деца, гостуващи на баби и дядовци. На терен се реализират обичаите
„Сурвакане”; „Посрещане на баба Марта”; „Палене и прескачане огън” на
„Благовещене”; „Кумичене” край реката на Връбница; „Гергьовска люлка” на мегдана;
„Еньовден” на ливадата.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
61
с. Иваново - Читалище „Христо Ботев” - Чрез работещите клубове по
интереси и самодейни групи продължава традициите от миналото. Ежегодно
възпроизвежда традиционните местни празници и обичаи. Разполага с богата
краеведска документация (в т.ч. фото и видео материали). Предлага туристически
атракции свързани с местния бит и култура, в т.ч. местни ястия. Поддържа богата
музейна сбирка. Развива дейностите си в „Сграда за изкуство и култура”, където се
намират: Библиотека с 14 664 тома книги; Обучителен център; Посетителски център;
Конферентна зала с 200 места; Туристически информационен център Иваново.
с. Красен - Читалище „Просвета 1919”, създадено през 1919 г. От 1976 г.
развива дейността си в нова сграда. В читалището работят самодейни групи за деца и
възрастни, представящи местните традиции и фолклор (Коледари и Лазарки), както на
сцена, така и на терен. Разполага с 11087 тома литература.
с. Пиргво - Читалище "Кирил и Методий 1922" – разполага с 16 930 тома
библиотечен фонд. Целогодишно работят: Смесен народен хор; Група за автентичен
фолклор; Мъжка коледарска група; Група за стари градски песни; Детска театрална
група; Група „Дойли”. Традиционно Коледари обикалят селото. Възпроизвежда се
обичая „Къпане на бабата” на Бабинден. Зарезан е традиция за селото на лозарите и
винопроизводителите.
с. Божичен - Читалище "П.Р. Славейков 1927" – развива всестранна
културно-просветна дейност.
Всички читалища са регистрирани по Закона за народните читалища. Към тях са
сформирани и библиотеки, певчески и танцови самодейни състави. Клубовете на
пенсионера развиват активна дейност.
3.7. Спорт.
Спортните съоръжения във всички селища – стадиони, са строени през 60-те години, не
са поддържани и не отговарят на съвременните изисквания. Общината има ограничени
възможности за отдих. Има възможности за лов, във всички селища има ловно-
рибарски дружинки.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
62
3.8. Жилищна осигуреност.
По данни на НСИ за 2010 г. броят на жилищата в община Иваново е 4 347, докато броят
сгради е 4 347. Броят им намалява през 2011 г. до съответно 4 138 и 4 206. През 2012 г.
няма съществена промяна спрямо 2011 г. Преобладаващата част от жилищните сгради
са тухлени постройки (79% от всички жилищни сгради през 2012 г.), незначителна част
са стоманено-бетонни и панели (0,4%). Това е обусловено от факта, че строителството е
предимно нискоетажно, а териториалното разпределение на жилищните ресурси е
благоприятно.
Преобладават тристайните (40,2%) и четиристайни жилища (24,9%), следвани от
двустайните.
Таблица 1918. Жилищна осигуреност в община Иваново през периода 2010-2012 г.
Показатели
Мерна
единица
2010 2011 2012
Жилищен фонд
Жилищни сгради Брой 4463 4206 4209
По материал на външните стени на сградата
стомано-бетонни и
панелни
Брой 19 20 20
тухлени Брой 3334 3326 3328
други Брой 1110 860 861
Жилища Брой 4347 4138 4141
По брой на стаите
едностайни Брой 135 43 43
двустайни Брой 962 807 807
тристайни Брой 1594 1662 1663
четиристайни Брой 1062 1031 1033
петстайни Брой 392 386 386
с шест и повече стаи Брой 202 209 209
Полезна площ кв. м 290048 304630 304810
жилищна кв. м 192600 231233 231366
спомагателна кв. м 45515 39029 39055
площ на кухни кв. м 51933 34368 34389
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
Сгради Брой - - 3
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
63
Жилища Брой - - 3
Полезна площ кв. м - - 180
в т.ч. жилищна кв. м - - 133
Източник: Национален статистически институт
Жилищната задоволеност се характеризира с показателя брой жилища на 1 000 души
население. На 1000 души има 520 жилища, като в сравнение със страната (471/1000),
общината е с по-висока стойност по отношение на количеството жилища. Този
показател косвено показва степента на обезлюдяване в общината.
Таблица 20. Жилищен фонд в община Иваново – 01.02.2011 г.
Населено място
Жилища
брой
Жилищни
помещения
брой
Стаи
брой
Полезна площ
кв. м.
Жилищна площ
кв. м.
Община Иваново
7248 30429 26105 513782 380043
с. Божичен
281 1147 997 17734 13429
с. Иваново
494 2058 1644 35576 25211
с. Кошов
380 1641 1437 23015 19216
с. Красен
489 2335 2015 49050 37415
с. Мечка
460 2063 1752 33681 25002
с. Нисово
265 1068 858 20189 13942
с. Пиргово
1165 4976 4249 73901 51739
с. Сваленик
590 2292 2043 36084 27758
с. Табачка
359 1145 984 27208 17282
с. Тръстеник
864 3831 3106 60777 43418
с. Церовец
181 705 640 9645 7382
с. Червен
369 1560 1468 22483 18434
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
64
с. Щръклево
1351 5608 4912 104439 79815
Изводи:
 Община Иваново е една от малките по брой население сред общините в област
Русе. От това следва, че общината е с ограничен човешки капитал, което ще
бъде ограничаващ и задържащ фактор върху развитието й през следващите
години.
 Населението на община Иваново бележи трайна тенденция на застаряване.
Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в общината през
последните години намалява. Естественият прираст е отрицателен, като бележи
тенденция на увеличение. Структурата на населението по възрастови групи е
по-неблагоприятна от средните стойности на показателя за страната и за област
Русе. Застаряването на населението има своето пряко следствие за създаване на
предпоставки за повишен риск от социална изключеност в определена
възрастова група (най-възрастните), която с годините се разраства като
относителен дял в общата численост на населението. Делът на хората с висше
образование в общината е под средните показатели за страната и областта,
висок е делът на лицата с основно и по-ниско образование. Това ще доведе до
задържане на икономическото развитие и повишаване конкурентоспособността
на общинската икономика.
 Продължава нарастването на териториалните неравенства между населените
места по темп на намаление на населението.
 За намаляване равнището на безработица в общината е необходимо да се
предприемат действия за увеличаване на заетостта, повишаване
пригодността за заетост и интегриране на неравнопоставените групи на
пазара на труда. Действията по отношение на намаляване на безработицата
следва да се реализират в две основни направления - превантивни (обучение
на безработни и заети) и защитни – мерки, насърчаващи работодателите да
наемат на работа лица в неравностойно положение. От голямо значение са
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
65
превантивните действия, които целят хората, останали без работа, да не
изпаднат в състояние на трайна безработица и оттам - до необходимостта от
социално подпомагане. Важно условие за подобряване на качеството на
упражнявания труд е повишаването на пригодността на работната сила за
заетост чрез усъвършенстване на нейната квалификация и привеждането й в
съответствие с изменящите се изисквания на местния пазар на труда. Това
ще доведе до повишаване на потенциала й и ще създаде трайни предпоставки
за устойчив икономически растеж. Прилагането на превантивни и активни
мерки на пазара на труда трябва да обхване всички социални групи с особена
подкрепа за най-рисковите групи - дълготрайно безработните, младежите без
трудов опит или без образование и професия, безработните с ниско или без
образование и без квалификация, хората с увреждания.
 Процеса на демографско стареене в общината и влошената възрастова
структура пораждат множество социални и здравни проблеми. Възрастните
хора са носители на повече от едно хронично заболяване, това променя вида
на здравните и социални потребности. Независимо от заявените принципи на
достъпност и равнопоставеност на здравноосигурените лица при получаване
на медицинска помощ, населението на отдалечените населени места в
общината среща сериозни трудности при нейното осигуряване. Необходимо
е създаване на звено за спешна помощ, както и осигуряване на кадрова
обезпеченост с общо практикуващи лекари по селата в общината.
 През последните години се наблюдава тенденция на намаляване броя на
учениците в училищата поради отрицателния демографски прираст.
Проследявайки раждаемостта за по-дълъг период се очертава тенденция на
намаляване на броя на учениците и стесняване на училищната мрежа.
 По отношение на предоставяните социални услуги за деца:
Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които да оказват подкрепа
на родители и деца, които да подпомагат отглеждането и възпитанието на
децата, като училище за родители, училищна подкрепа, информиране на
децата за техните права и отговорности, услуги за свободното време на деца.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
66
Услугите за превенция на рискови групи (млади майки с риск да изоставят
децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет;
подкрепа на осиновители, родители на деца с отклоняващо се поведение) не
са развити в община Иваново.
По отношение на рисковите групи деца развитите социални услуги
подкрепят преди всичко децата с увреждания и деца лишени от родителски
грижи.
 По отношение предоставянето на социални услуги за възрастни и стари хора:
Услугите за възрастни и стари хора се предоставят в общността.
На територията на община Иваново услуги в общността дейност „Личен
асистент, „Домашен помощник“ и „Социален патронаж“, подкрепа от от
АХУ.
Домашният социален патронаж е най-достъпната услуга в общността за
стари хора, която може да бъде подобрена по отношение на дейностите,
включени в услугата. Желанията на потребителите е да бъдат посещавани не
само от социални работници, но и от медицинско лице.
 Читалищата имат изключително значение за съществуващото културно
многообразие и заедно с учебните заведения са решаващ фактор за
интелигентния растеж, преследван от ЕС, чрез инвестиции в образованието,
творчеството и иновациите. Важно условие за развитие на читалищните
дейности е материално - техническата база. Сградите са в задоволително
състояние, с остаряло техническо оборудване и почти всички се нуждаят от
ремонт и възстановяване, за да отговарят на новите потребности на
гражданите. Проблемите в областта на културата произтичат от недостига на
финансови средства. Ограничените възможности на бизнеса в общината не
стимулират интереса му да инвестира в култура. Необходимо е да
продължава партньорството между общината и читалищата, насочено към
развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на
работещите в културната институция.
 Насоките за развитие на спорта в общината трябва да бъдат насочени в
следните направления: възстановяване и модернизация на спортните бази;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
67
осигуряване на достъп на хората с увреждания до спортните бази;
организиране на акции за спонсориране и съпътстващи инвестиции в
спортни съоръжения; устойчивост и развитие на спортните клубове.
 В общината няма недостиг на жилища, населението обитава предимно
собствени жилища. Същевременно голям брой жилища в селата са
необитаеми и свободни, намират се в райони с неподдържана пътна мрежа,
без отходни канали и са неблагоустроени, изоставени и полусъборени.
Свободният жилищен фонд е база за развитие на туризма като отрасъл.
Множеството необитавани сгради могат да се реновират и адаптират за
семейни хотели, леглова база за отдих. Съществуващата база може да се
употреби и като се развият микропредприятия за производство и преработка
на суровини, еко и биопродукция и бутикови стоки в малки серии. Подобни
мерки ще подпомогнат и развитието на селското стопанство и
животновъдството, както и развитието на селата, които в момента имат
нужда от възраждане.
4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията.
Всички населени места на територията на общината са водоснабдени и
електроснабдени, обезпечени са с телефонни и транспортни връзки, които осигуряват
добра комуникация и обслужване. Съществуват амортизирани участъци, а други се
нуждаят от реконструкция и доизграждане.
4.1. Транспортна инфраструктура.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
68
Община Иваново е разположена в северозападната част на Русенска област и
отстои от областния център на 22 км. На север граничи с р. Дунав от км 507 до км 521,
а съседните общини са Русе, Цар Калоян, Ветово, Две могили и Борово.
Физикогеографското разположение на общината предопределя повишената опасност от
ПТП, поради снегонавявания и заледяване на пътищата през зимния сезон. Релефът е
преобладаващо равнинен и хълмисто-равнинен, като особено опасни от гледна точка на
безопасността на движението са пътищата, преминаващи през населените места,
намиращи се в района на Поломието източно от път /Табачка, Червен, Сваленик,
Нисово, Кошов, Божичен/, поради силно пресечения терен и големите наклони. През
територията на общината преминават 5 бр. пътища от републиканската пътна мрежа с
обща дължина 86,9 км, като най-натоварени и с концентрация на ПТП са
първокласните Е-70 и Е-85. Същите се поддържат от Областно пътно управление-Русе.
В структурен аспект дължината на пътната мрежа в Община Иваново е както
следва:
Пътища от общинската пътна мрежа (бивши четвъртокласни) на територията на
община Иваново (обща дължина – 92. 4 км или 48,48% от общо пътищата,
преминаващи през територията на общината):
o Път RSE2100/І-2, Русе-Разград/-Щръклево/ІІІ-202 – Иваново–4. 0 км.
o Път RSE1101/ІІІ-202, Русе-Щръклево/-Красен/-ІІІ501 - 8,8 км.
o Път RSE1102/ІІІ-202, Щръклево-Нисово/-аерогара Русе - 0,7 км.
o Път RSE2104/ІІІ-202, Щръклево-Кацелово/Нисово-Сваленик/TGV1100/–
13км.
o Път RSE1103/ІІІ-202, Нисово-Кацелово/-Червен/-RSE1110/ - 5. 0 км.
o Път TGV1100/ІІІ-202, Горско Абланово-Опака/Крепча-Гърчиново-
граница община (Опака-Иваново)-Сваленик-граница община (Иваново-
Ветово)-/І-2/ - 14. 0 км.
o Път RAZ2161/ІІІ-202, Цар Калоян-Захари Стояново /Костанденец-
граница община Цар Калоян-Иваново/-Сваленик/TGV1100/ - 1,7 км.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
69
o Път RSE1105/І-5, Русе-п. к. Две могили/-Тръстеник/І-5 -5,5 км.
o Път RSE3106/ІІІ-501, Русе-Иваново/-Божичен–2. 6 км.
o Път RSE2107/І-5, Русе-Велико Търново/-Иваново–3. 8 км.
o Път RSE1108/ІІІ-501, Русе-Две могили/-Ивановски скални църкви –5. 0
км.
o Път RSE3109/ІІІ-501, Русе-Две могили/-Кошов–2. 6 км.
o Път RSE1110/ІІІ-501, Иваново-Две могили/-Червен-Средновековен град
Червен -9,1 км.
o Път RSE3111/ RSE3110, Иваново-Червен/-Табачка–4. 4 км.
o Път RSE2107/ІІ-52, Пиргово-Мечка/-Иваново/ІІІ-501/ –5. 3 км.
o Път RSE3112/ ІІ-52, Пиргово-Мечка/-Мечка -Тръстеник/RSE1105/–6. 9
км.
Местни общински пътища (обща дължина – 11. 3 км или 5,93% от общо
пътищата, преминаващи през територията на общината):
o Път RSE3114/ ІІІ-202, Щръклево Нисово/- м. Обретенка–2. 3 км.
o Път ІІІ-202/Русе-Щръклево-Нисово/ - местен общински път за ВП с.
Щръклево – 0. 3 км.
o Път RSE3113/ ІІ-52, Русе-Мечка/Пиргово –пристанище Пиргово–2. 0 км.
o Път RSE3115/ ІІІ-202, Щръклево-Нисово/-Сваленик/TGV1100/–6. 7 км.
Пътища от републиканската пътна мрежа, преминаващи през територията на
Община Иваново (обща дължина – 86. 9 км или 45,59% от общо пътищата,
преминаващи през територията на общината):
o Първокласен път І-2 /Е-70 Русе-Разград-Варна/, с дължина 11. 8 км.
o Първокласен път І-5 /Е-85 Русе-Велико Търново-Маказа/, с дължина 17. 1
км.
o Второкласен път ІІ-52 /Русе-Пиргово-Мечка-Свищов/, с дължина 13,1 км.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
70
o Третокласен път ІІІ-202 /Русе-Щръклево-Нисово-Попово/, с дължина 28.
0 км.
o Третокласен път ІІІ-501 /Русе-Иваново-Две могили-Бяла/, с дължина 16. 9
км.
Общата дължина на пътната мрежа в Община Иваново е 190,6 км като тя се
разпределя както следва:
Първокласни пътища – 28,9 км
Второкласни пътища – 13,1 км
Третокласни пътища – 44,9 км
Четвъртокласни пътища – 92,4 км
Местни общински пътища – 11,3 км
Процентното разпределение на различните класове пътища в рамките на
общината е както следва:
Източник: Община Иваново
По отношение на републиканската пътна мрежа най-поддържани на територията
на общината са първокласните пътища. Това се дължи най-вече на важното им
транспортно значение, обусловено от високата им натовареност. Пътищата, по които се
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
71
осъществява придвижването между селищата обаче, са от II-ри и III-ти клас и за тях се
отделят сравнително по-малко средства. Те са собственост на държавата и се
поддържат от Областно пътно управление – Русе, поради което Община Иваново не
разполага с функцията да ги управлява.
4.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура.
И в 13-те селища на общината населението е осигурено с водоснабдяване с
питейна вода на 100%, без селищните образувания: Стълпище, Пристанище Пиргово и
Помпена станция. Водоснабдителната мрежа във всички населени места е
амортизирана, като загубите в някои от селищата достигат до 50-60%. Голям процент
от уличните водопроводи са изградени от етернитови тръби. Водоснабдяването на
населените места от Община Иваново се осъществява от експлоатационно дружество
„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе. Водоснабдяването на населените
места се осъществява от 26 броя водоизточници, в т. ч. 6 бр. каптажи, 17 бр. тръбни
кладенци и 3 бр. шахтови кладенци.
Водоизточници в Община Иваново
Населено място Наименование на водоизточника Вид Състояние
Пиргово Пейдиц Д
ПС "Пиргово"
Дунав 1 К
Дунав 3 К
ТК 1
ТК 2
Мечка ПС "Мечка" ТК 1 консервиран
ТК 2
Кояджика К
Божичен ПС "Божичен"
ШК консервиран
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
72
ТК 1
ТК 2
ТК 3 консервиран
ТК 4 консервиран
Щръклево "Никулчов кладенец" Д
Тръстеник ПС "Тръстеник" ТК 1
ТК 2
ТК 3 консервиран
Червен ПС "Червен"
Селската чешма К
Бей чифлик К
Нисово ПС "Нисово"
Габрова стена К
Красен ПС "Красен"
Чавров кладенец ШК консервиран
Миньов кладенец ШК консервиран
ТК 1
ТК 2
ТК 3
ТК 4 консервиран
ТК 5 консервиран
ТК 6
Източник: Община Иваново
Общата дължина на водопроводната мрежа е 322,2 км, в т. ч. вътрешна водопроводна
мрежа 192,8 км, външна водопроводна мрежа 129,4 км и 5822 бр. водопроводни
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
73
отклонения. Основната част от водопроводната мрежа е изградена от азбестоциментови
тръби.
Общото водопотребление на Община Иваново за 2011 г. е 173,70 л/ж/ден, като с най-
високо водопотребление са: с. Нисово – 704,39 л/ж/ден, с. Божичен – 624,17 л/ж/ден, с.
Табачка – 439,14 л/ж/ден, с. Красен – 327,54 л/ж/ден. Най-ниско е водопотреблението в
с. Щръклево 127,03 л/ж/ден.
Общото водопотребление за промишлени нужди в общината е 32,84 л/ж/ден, като най-
високо е то в с. Красен – 158,05 л/ж/ден.
В Община Иваново няма изградена канализационна мрежа, с изключение на една улица
в село Иваново. На територията на населените места от община Иваново не са
изградени и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). В населените места от
общината се използват септични ями и попивни кладенци. Като цяло ВиК системата е
морално и физически остаряла, съпроводена с чести аварии, поради което са
необходими значителни инвестиции за реконструкция на водопроводната мрежа
(цялостна подмяна на водопреносната мрежа), изграждане канализационна мрежа и
пречиствателни станции за битово-фекалните отпадъчни води за всяко от населените
места на територията на общината.
През 2011 г. на територията на общината са изградени следните нови обекти:
Водопровод Ф 140 ПЕВП с дължина 60 м в с. Тръстеник;
Водомерна шахта НР 500 м3 с. Пиргово;
Шахта с регулатор за налягане с. Пиргово;
Бетонова шахта с. Червен;
Изграждане на водомерна шахта на ПС Красен III-ти подем;
Водопровод Ф 80 мм АЦ с ПЕВП Ф 75 мм с L= 247 м от ОК8, ОК 70 до ОК 6,
с. Нисово.
Извършени са следните ремонти и реконструкции:
Подмяна на водопровод Ф200 с ПЕВП Ф 225 мм с. Пиргово, L= 108 м;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
74
Подмяна на водопровод Ф150 с ПЕВП Ф 125 мм от каптаж „Дунав 3“ до
събирателната шахта ПС Пиргово, L= 595 м;
Подмяна на водопровод Ф 159 с ПЕВП Ф 110 мм с. Пиргово, L = 50 м;
Подмяна на водопровод Ф 80 с ПЕВП Ф 63 мм по ул. „Баба Тонка“, с.
Червен;
Ремонт на водопровод от ПС Нисово към НР с L= 300 м, Ф 160 мм ПЕВП;
Ремонт на гравитачен водопровод от НР Щръклево към населеното място Ф
250 мм ПЕВП, с дължина 530 м;
Ремонт на водопровод Ф 80 мм АЦ с ПЕВП Ф 90 мм с L= 135 м и Ф 80 мм
стомана с L= 40 м от ОК 132, ОК 149 и ОК 134, с. Нисово.
4.3. Енергийна инфраструктура.
Енергийната система на Община Иваново е добре развита. Всички селища и райони са
електрифицирани. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро. Във
всички населени места в Община Иваново електрическата мрежа е подменена и
отговаря на съвременните изисквания. Всички обекти с по-голямо значение за
поддържане на нормалната обстановка в общината - пощи, фурни, мелници и др. са
снабдени със собствени източници на електрическа енергия, гарантираща
функционирането им при отпадане на централното захранване. Електрическата.мрежа
на общината включва 90 трафопоста, разпределени в 13 – те населени места.
Трансформаторната мощност на общината е в състояние да задоволява потребностите
на населението и бизнеса.
По отношение използването на ВЕИ на територията на общината съществува
потенциал за използване на слънчевата енергия и оползотворяване на енергията от
биомаса. Селското стопанство е неизчерпаема база от суровинни източници за добив на
енергия.
Общинската политика за енергийна ефективност трябва да бъде насочена не само към
намаляване на разходите за енергия на общинските обекти, а да съдейства за
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
75
намаляване на разходите за енергия на крайните потребители - обществените сгради,
домакинствата, предприятията, транспорта, селското стопанство и др.
Основен приоритет на Община Иваново в сферата на енергийната ефективност е
внедряването на енергоспестяващи технологии, които да допринесат за намаляване на
разходите на общинските сгради за отопление, като едновременно с това подобрят
комфорта на обитателите на сградите. Друга важен приоритет е понижаване на
консумацията на електрическа енергия от общинското улично осветление. ПРедвижда
се изграждане на соларно осветление на неосветни участъци и улици на територията на
общината с интензивно движение.
Извършена е рехабилитация на уличното осветление в рамките дейности по
ехабилитация на улично осветление в 13 /тринадесет/ населени места. Дейността е
еализрана със средства от общинския бюджет.
4.4. Газоснабдяване.
През територията на общината преминава газопровод. Към момента не е изпълнена
газификация на промишлени и битови абонати.
4.5. Телекомуникации.
Община Иваново разполага със сравнително добре развита телекомуникационна
инфраструктура. Междуселищни и международни връзки могат да се осъществяват по
телефон, факс и чрез Интернет. Общината има добро покритие на мрежата на
мобилните оператори МОБИЛТЕЛ, ГЛОБУЛ и ВИВАКОМ, така че постепенно отпадат
и проблемите с телефонизацията на зоните, където липсва техническа възможност за
осигуряване на стационарни телефонни съобщения. Опериращите интернет
доставчици предоставят относително бърз и надежден достъп на граждани и бизнеса на
територията на общината. Пощенската система на територията на общината е добре
развита. Всички населени места в общината са телефонизирани и радиофицирани.
Връзката с автоматичната телефонна централа в гр. Русе осигурява възможност за
директно избиране на телефонни постове в страната и чужбина. По кабелната
радиомрежа се разпространява сигнала на нацоналното радио. В по-голямата част от
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
76
населените места са изградени кабелни телевизионни мрежи. Обхватът на мобилните
оператори е почти 100 %.
Изводи:
 Като цяло общината има сравнително добре изградена пътна мрежа, която
позволява относително бърз достъп от населените места до общинския
център, но поради лошото си състояние създава съществени проблеми -
особено в зимни условия. Транспортните връзки на селата с центъра на
общината, не са достатъчно добре развити. Установено е, че има
пръстеновидна форма на пътищата на територията на общината, което
затруднява връзката с общинския център. Наложително е бърза
реконструкция, основен и среден ремонт на общинската пътна мрежа, която
е в лошо състояние, както и проектирането и изграждането на земеделски и
горски пътища. В системата на железопътните връзки общината също е
добре обезпечена.
 Всички населени места в община Иваново са централно водоснабдени, с
изключение на селищните образувания: Стълпище, Пристанище Пиргово и
Помпена станция – Пиргово. Водоснабдителна мрежа е амортизирана, като
са високи загубите на вода. Има частично изградена канализация за битови
отпадни води в центранта част на с. Щръщклево и с. Иваново. Наличен е
технически проект за канлизацинна система и пречиствателна стнация в с.
Щръклево.
 Всички населени места от общината са електрифицирани и нуждите на
населението от електрическа енергия са задоволени.
 На територията на общината съществува потенциал за използване на
слънчевата енергия и оползотворяване на енергията от биомаса.
 Очакваният дългосрочен ефект от газификацията на населените места ще се
внесе нов елемент в инфраструктурното развитие на общината; ще ускори
развитието и модернизацията на всички отрасли в икономиката и ще доведе
до повишаване на енергийната ефективност; ще повиши интереса на наши и
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
77
чужди инвеститори, което ще доведе до съживяване на икономиката и
развитие на нови пазари.
5. Екологично състояние и рискове.
Община Иваново е екологично чист район. Факторите, влияещи върху екологичните
качества на околната среда са: производствена дейност, транспорт, обществено–битови
отоплителни източници.
Община Иваново е член на Регионалното сдружение за управление на
отпадъците – „РУСЕ”, което е създадено в съответствие с изискванията на чл. 19 от
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
По отношение на екологията и опазването на околната среда в Община Иваново
са разработени технически проекти за закриване на 13 броя селски сметища за битови
отпадъци на територията на общината. Към момента тези проекти не са реализирани
поради липса на финансиране.
Иваново е сред общините, включени в проекта „Подготовка на работни проекти,
тръжна документация и изпълнение на строителен надзор за дейности по закриване на
18 общински сметища, разположени на територията на 5 региона Монтана, Русе,
Севлиево, Силистра и Созопол”. С реализирането на проекта на практика ще бъдат
приложени изискванията на европейските директиви по отношение на депонирането на
отпадъци. По програма ИСПА общината е включена за закриване на сметището в с.
Пиргово.
5.1. Атмосферен въздух.
Община Иваново не спада към зоните, в които са превишени нормите за КАВ. На
територията на общината няма разположен пункт за мониторинг на показателите за
КАВ. Най-близкия измервателен пункт за КАВ е в с. Русе. РИОСВ-Русе котролира
територията на община Иваново.
За контролираните обекти на територията на община Иваново за периода 2009-2013 г.
не са констатирани нарушения на изискванията на екологичното законодателство по
компонент „въздух”. На територията на общината няма големи горивни инсталации по
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
78
смисъла на Директива 2001/80/ЕС и наредба №10. Няма обекти на територията на
община Иваново с издадени разрешителни за търговия с квоти за емисиите на
парникови газове.
От функциониращата промишленост замърсяването на въздуха на община Иваново е
незначително. В приземния слой на атмосферата, реално се отделят вредни емисии от
транспортните средства. Значително замърсяване от жп транспорта не може да има, тъй
като влаковете, които преминават през територията на общината са предимно с
електрически локомотиви, а и в последните години трафикът им е значително намален.
В населените места преобладават еднофамилни жилищни сгради, които не оказват
съществено значение върху чистотата на атмосферния въздух, с изключение на зимните
месеци, когато основната форма на битово отопление е твърдо гориво.
5.2. Води.
Територията на община Иваново, е във водосбора на р. Русенски лом.
От производствените дейности на територията на общината, не се формират отпадни
води.Водоснабдяването в общината се осъществява, чрез водохващания, предимно от
шахтови и тръбни кладенци. Качеството на тези води отговаря на хигиенните норми и
изисквания на Наредба №9 на МЗ. Основен фактор, оказващ влияние върху качеството
на питейната вода, е състоянието на водопреносната мрежа. Това влияние се изразява
най-вече от материала, от който са изработени тръбите и от тяхната амортизация, което
създава предпоставки за постъпване на замърсители от обкръжаващата среда, при
намалено налягане и спиране на водата.
Мониторингът на качеството на питейната вода е функция на МЗ, чрез РИОКОЗ, които
вземат проби, правят анализи и определят какви действия трябва да се предприемат.
МЗ обобщава тези анализи в годишни доклади. Докладите за качеството на питейната
вода не са публично достъпни. В общинаИваново, не са постъпвали доклади за проби,
които не отговарят на изискванията.
5.3. Земи и почви.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
79
Почвите в землищата на общината, общо взето са средно повлияни от ветровата и слабо
от водната ерозия. Преовлажнени, засолени и вкислени земи в землището на общината
не са регистрирани.
Унищожените от селскостопански дейности земи са тези включени в жилищната и
промишлена територии на с. Иваново.
За периода 2007-2013 г. РИОСВ-Русе не е констатирала нарушения за замърсяване на
почвите над максимално допустимите концентрации съгласно нормите.
5.4. Отпадъци.
На територията на община Иваново се формират различни видове отпадъци: битови,
строителни, производствени, а в това число и опасни. Нарастването им или пък намаляване
е зависимо от няколко фактора:
- разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване;
- брой на населението в тях;
- дейността на населението като източник на образуването;
- икономическото положение в сравнение с това в страната.
Към момента на територията на общината няма депо за отпадъци, което да отговаря на
нормативните екологични изисквания. От 2006 г. общината използва за депониране на
битовите и строителни отпадъци, образувани на нейна територия „Регионално депо за
отпадъци” за общините Русе, Сливо поле, Иваново, Тутракан и Ветово.
Организирана система за събиране и извозване има изградена във всички населени
места в общината. Обслужва се 100% от живущото в общината население.
Община Иваново има сключен договор с „АСТОН СЕРВИЗ” ООД с предмет:
„Сметосъбиране, сметоизвозване, машинно метене и миене на улици, тротоари,
площади и други обществени обекти, както и зимно поддържане на вътрешната улична
мрежа на населените места в община Иваново”, на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП.
Работи се за осъществяване на разделно събиране на битовите отпадъци на територията
на общината. На основание чл. 2 от договора е разработена Програма за разделно
събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община
Иваново. В съответствие с програмата, мерките, които се предприемат за решаване на
проблемите по „незаконни” сметища са:
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
80
провеждане на разяснителни кампании за запознаване на населението по
населени места с Наредба № 8 на община Иваново за управление на отпадъците,
с цел предотвратяване създаването на незаконни сметища;
обявяване и провеждане на дни за хигиенизиране на населените места;
осигуряване на допълнителни съдове за смет /контейнери тип „Бобър”/ в
замърсените зони, както и оптимизиране броя на съществуващите /по място,
домове и количество/;
оптимизиране графика, относно периодичността на събиране на съдовете за
събиране на отпадъците от обслужващата фирма;
недопускане смесване на отпадъците;
поставяне на съдове за разделно сметосъбиране /стъкло и пластмаса/ и в
другите населени места на територията на общината;
периодично /на всеки три месеца, или по график/ почистване на отпадъците
на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, а при констатиране на
значително замърсяване – незабавно;
поставяне на предупредителни, указателни и забранителни табели за
изхвърлянето на отпадъци;
изготвяне на съобщение /на хартиен носител/ и разпространяването му сред
домакинствата в населените места, относно реда за събиране, съхраняване и
предаване на битовите отпадъци;
изработване на график и осъществяване на периодичен контрол от звено
„Екология”, кмет/кметски наместник на съответното място;
при незадоволителен резултат от предприетите мерки и действия,
организиране на охрана на съответните територии;
осъществяване, 2 пъти в месеца контрол, относно оптимизацията на съдовете
за битови отпадъци;
налагане на санкции на нарушителите.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
81
Не са установени сметища, на чиито територии има съмнения, че има опасни за
живота и здравето на хората, отпадъци.
Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората, количеството и
съставът им зависят от мястото на образуване, от стандарта на живот на населението и
неговата култура, степента на благоустроеност, начина на отопление и много други
фактори. Специфична особеност за страната е количеството на отпадъците генерирани
през годината през второто полугодие да надвишава с 5 до 10% количеството от първо
полугодие, което се дължи на традицията през есенния период да се консервират при
домашни условия хранителни продукти. През този период се извършва масово
почистване на градинските площи и домовете от едрогабаритните отпадъци, извършват
се строителни ремонти на жилищата и стопанските постройки. Това е характерно и за
община Иваново- около 90% от населението в общината се занимава с тази дейност и
приблизително 80% от населението се занимава и с допълнителна специфична дейност
- отглеждане на домашни животни в личните стопанства и дворни места.
Информацията за генерирани производствени отпадъци е изключително недостатъчна и
несистематизирана. В действащата Наредба за управление на дейностите по отпадъците
на територията на община Иваново се забранява депонирането на производствени
отпадъци на общинските сметища без разрешение от Кмета на общината. Но тъй като
сметищата са разградени и неохраняеми трудно може да се контролира депонирането
на производствени отпадъци.
До този момент на територията на община Иваново не са определяни площадки за
временно съхранение на излезли от употреба МПС и няма действащи автоморги. Не са
определени места за събиране на луминисцентни и други лампи съдържащи живак.
Типични и характерни за района отпадъци, формирани от голяма част от населението,
са отпадъците от земеделска и животновъдна дейност. Отпадъците са предимно груби
фуражи, торова маса, растителна маса и други, отпаднали при отглеждане на животни и
земеделски култури. Твърде малък процент от населението се възползва от
възможността за компостиране на селскостопанските отпадъци, тъй като няма изграден
навик за отделяне, преработване и използване за подхранване на земеделските земи.
5.5. Шум и радиация.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
82
Факторът шум не е от основните екологични проблеми за община Иваново, въпреки че
на територията на общината не се извършва мониторинг на акустичното състояние.
Шумовата характеристика на общината се определя от транспортен шум. Най-
значителен източник на транспортен шум е автомобилният транспорт. Интензивността
на движението в общината не е голяма. Други източници на транспортен шум са:
преминаващата през територията на общината жп линия. ЖП линията преминава през
селата Божичен, Иваново, Кошов и Табчка имайки предвид това, както и намаления
трафик на жп композиции през последните години, може да обобщим, че шумът от жп
транспорта не създава екологични и здравни проблеми на жителите, дори и на тези от
най-близките сгради.
Изводи:
 Качеството на атмосферния въздух в общината е много добро, поради липса
на основни замърсители; автомобилният поток на територията на общината
не е голям, но пък е автомобилният парк е изключително стар. Многобройни
са източниците на замърсяване от битово отопление през зимния сезон.
 Степента на изграденост на водопроводната мрежа е висока и качеството на
питейната вода е добро, но загубите на вода и степента на амортизация на
водопроводните мрежи са високи; няма преки зауствания на отпадни води
във водоемите на територията на общината; канализационна мрежа не е
изградена в селата;
 В последните години значително е намаляло използването на минерални
торове и препарати за растителна защита, което е повлияло положително за
естественото възстановяване на почвите; липсват ерозионни процеси на
територията на общината; няма земи, замърсени с тежки метали. Замърсени
почви с битови отпадъци съществуват около населените места и пътните
артерии.
 Населението, обслужено от система за организирано сметосъбиране, е 100%;
липсва разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства, на отпадъци
от МПС, на отработени масла и луминисцентни лампи.
 На територията на общината няма източници на силен шум.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
83
6. Административен капацитет.
При изпълнение на своята дейност, общинска администрация в община Иваново се
ръководи от следните принципи:
отговорност към проблемите на общината и нейните граждани;
спазване на закона и зачитане на морала;
максимална ефективност на провежданите действия и проекти;
диалог с гражданите;
прозрачност при управлението и разпореждането с общинско имущество
и средства;
ефективно административно обслужване на гражданите, физическите и
юридически лица.
Общината цели да повиши качеството на административното и информационно
обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност, ефективност,
коректност и повишаване приходите на общината.
Структурата на общинската администрация в община Иваново е следната:
Администрация в общината
Кмет на Община
Заместник - кмет на община
Секретар на община
Главен архитект
Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности”
1. Звено „Финансово-счетоводни дейности”;
2. Звено ”Приходи по ЗМДТ и принудително събиране”;
3. Звено „Техническо обезпечаване, обслужване и поддръжка”.
Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и хуманитарни
дейности”
1. Звено „Устройство на територията”;
2. Звено „Общинска собственост”;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
84
3. Звено „Общинска собственост, екология и води”;
4. Звено „Земеделски земи и гори”;
5. Звено „Образование, борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, транспорт, социални дейности, спорт и туризъм”;
6. Звено „Култура, интеграция, вероизповедания, здравеопазване, младежки дейности
и търговия”;
7. Звено „ОМП и сигурност на информацията”.
Дирекция „Правно и нормативно обслужване и оперативни програми”
1. Звено „Правно и нормативно обслужване”;
2. Звено „Оперативни програми и проекти”;
3. Звено „Гражданска регистрация, административно обслужване и деловодство”;
4. Звено „Човешки ресурси”.
Администрация в кметствата
Кметове на кметства – 6 бр.
Кметски наместници – 6 бр.
Звено „Административно и техническо обслужване”;
Звено „Финансово-счетоводни дейности”.
В община Иваново Иваново се стимулира професионалното и служебно развитие и
израстване в кариерата чрез осигуряване на възможности за включване в разнообразни
форми на обучение. През периода 2007-2013 г. са проведени различни обучения
служителите, като най-често товаа са обучения, орагнизирани от Института по
публична администрация. Обученията са насочени към повишаване административния
капацитет в общината, въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса, разработване на планови
документи, управление на общината – структура и управление на човешките ресурси,
управление на проекти, финансирани със средства от ЕС, компетентност и правомощия
на данъчната администрация, подобряване на общинския капацитет за предоставяне на
публични услуги и др.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
85
Организацията, дейността, функционалните задължения и числеността на
административните звена в общинска администрация на община Иваново се определят
с Устройствения правилник на общинска администрация. Общинската администрация
осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на
Общинския съвет – Иваново, подпомага кмета на общината при осъществяване на
правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по
административно и правно обслужване на гражданите и юридическите лица.
Взаимодействието на общинска администрация Иваново с Общински съвет – Иваново
се осъществява съгласно Правилник за организацията и дейността на ОС – Иваново.
В община Иваново функционира подобрен интернет сайт на общината
(http://www.ivanovo.bg). Чрез уеб-сайта ръководството на общината успешно реализира
елементи от политиката си на отвореност и достъпност за гражданите на общината и
прави усилия за достойно представяне пред света на даденостите и предимствата на
общината. По този начин се подобрява на публичния образ на община Иваново и
утвърждава сътрудничеството между местната власт и гражданския сектор.
7. SWOT анализ
SWOT анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието
на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор
на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. Този анализ осъществява
връзката между аналитичната част и стратегическата част на Плана за развитие на
община Иваново и е използван в процеса на вземане на решения за приоритизиране на
действията за постигане на устойчиво развитие
На базата на извършения социално-икономически анализ са идентифицирани
актуалните силни и слаби страни на община Иваново (вътрешни фактори и условия на
развитието), като са очертани и благоприятните възможности и потенциалните заплахи,
породени от въздействието на външната среда.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
86
СИЛНИ СТРАНИ
• Наличие на богато културно-
историческо наследство,
включително паметници от
световно значение;
• Добро транспортно-географско
разположение, осигуряващо
условия за сътрудничество със
съседните териториални общности
• Наличие на комплекс от
забележителни местни природни
дадености (разнообразен релеф,
речно-брегови, горски, полски,
скални и други природни
територии);
• Наличие на туристически обекти,
достъпни за туристите;
• Наличие на местна дребно-
мащабна база за настаняване и
обслужване на посетители;
• Чиста околна среда;
• Благоприятни климатични и
почвени условия за развитие на
различни видове растениевъдство
• Близост до големи населени места
(потенциални пазари за продукти и
услуги, достъп до квалифицирана
работна ръка);
• Близост до международен воден
път чрез р. Дунав;
• Благоприятни условия за развитие
на рентабилно разстениевъдство и
животновъдство (екологично чист
район, развита фуражна база);
• Относително висок дял на горски
масиви в общината;
• Запазени културни традиции и
жива култура (активен културен
календар);
• Наличие на изградена транспортна
инфраструктура (пътища, жп).
СЛАБИ СТРАНИ
• Влошена демографска ситуация -
застаряващо и намаляващо
население, понижаване на нивата
на образование и квалификацията;
• Ограничена и с бавен темп
диверсификация на стопанските
дейности, ниска инвестиционна
активност в общината;
• Морално и физически
амортизирана инфраструктура
(градска среда, ВиК, пътища,
сграден фонд);
• Ограничени възможности за
заетост и доходи от
преобладаващите местни бизнеси
(интензивно земеделие, МСП в
производството и търговията);
• Малък обем и затруднения при
услугите за транспорт, образование
и здравеопазване;
• Недостатъчно изградена
техническа и обслужваща
инфраструктура за развитие на
туризма (за достъп, информация,
настаняване, хигиена и хранене);
• Ограничен местен човешки
капитал;
• Нестабилни стопански структури в
селското стопанство;
• Висока степен на безработица и
ниска покупателна способност на
населението.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
87
ВЪЗМОЖНОСТИ
• По-широко използване на
възможностите на европейските
фондове;
• Привличане на външни, вкл.
чуждестранни, инвестиции;
• Подкрепа за приоритетно развитие
на местното предприемачество (с
акцент върху туризма, творческите
индустрии, леката промишленост и
услугите);
• Създаване на по-благоприятни
условия за развитие на бизнес и
навлизане на инвеститори в
общината (подобряване на
административно-
информационното обслужване,
про-активна общинска политика по
търсене, привличане и
стимулиране на инвеститори);
• Развитие на селскостопанския
сектор в общината;
• Развитие на екологично и
биологично земеделие
• Развитие на междуобщинското и
регионално сътрудничество (вкл.
ТГС), за предлагане на
интегрирани местни туристически
продукти;
• Активно и устойчиво управление
на горските масиви в общината
(дърводобив и компенсиращо
залесяване, добавяне на стойност
към горските масиви - мебелно
производство, добив и обработка
на горски плодове и гъби, развитие
на посетителски центрове и еко-
пътеки, интродуциране на
атрактивни видове и други);
• Развитие на алтернативни форми
на туризъм - селски, еко, културен,
риболовен и др.
• Развитие на връзките с областния
център Русе;
• Подкрепа за развитие на
ЗАПЛАХИ
• Недостатъчно подпомагане за
местното развитие от страна на
обществените фондове (държавен
бюджет, европейски програми);
• Недостиг на местни обществени и
стопански иницативи за развитие;
• Недостатъчни инвестиции за
условия в туризма и местния
бизнес;
• Деградация на природното и
културно-историческото
наследство поради липса на
финансови средства и местни
дейности за поддръжка;
• Миграция вън от общината на
млади и образовани хора;
• Трайно влошаване на
демографските показатели
• Продължаващо влошаване на
качеството на техническата и
социалната инфраструктура и
услуги;
• Природни рискове – пожари,
наводнения и др.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
88
алтернативни земеделски дейности
с по-голям принос за местните
доходи и заетост: растениевъдство
(оранжерии, зеленчуци,
екопроизводства, билки, нови
сортове) и животновъдство
(рибовъдство, биволовъдство,
дребен добитък, птици, зайци,
пчеларство, бубарство, конна езда,
щрауси и други);
• Повишаване дела на местните
потребности от енергия,
задоволявани чрез местни ВЕИ,
вкл. на основата на местна
биомаса.
III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
Глобалната икономическа криза прекъсна положителните тенденции в почти всички
сфери на човешката дейност. Този факт поражда необходимост от преоценка и
осмисляне на големите и реални предизвикателства, които за икономически
изостаналите и периферни за ЕС държави като България, са и заплахи – от
глобализацията, от демографския упадък, от климатичните промени, от енергийната
зависимост, от възможната загуба на биоразнообразие и природно и културно
наследство.
Независимо от новите реалности, предизвикателства и заплахи през последните години
на криза, общата представа за желаното бъдещо развитие на община Иваново
продължава да носи основните черти на позитивни идеи за: „благоприятни услонвия за
бизнес”, „квалифицирани човешки ресурси”, „добра транспорта и информационна
свързаност”, „съвременна среда да зотмора и дотоен живот”. Потвърждение за
оптимизма са позитивните факти, силни страни и възможности, установени в
изготвения социално-икономически анализ на общината. Поводите за промени в
стратегическата част на новия ОПР се коренят в необходимостта да се постигне
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
89
съответствие с новата европейска и национална стратегическа рамка
2
. Нови акценти са
местните ресурси, интегрираното развитие, енергийната ефективност, партньорствата.
1. Резултати и препоръки от междинната оценка на Общинския план за развитие
на община Иваново за периода 2007-2013 г.
Съгласно разпоредбите на чл.33 от ЗРР за реализацията на Общинския план за развитие
на община Иваново е извършена междинна оценка. Междинната оценка дава
становище върху изпълнението на формулираните цели и приоритети и техния принос
за постигане на устойчиво развитие на общината, като очертава необходимостта от
промени и действия във връзка с ефективното и ефикасното изпълнение на целите за
развитие. Това е от особено значение за разработването на настоящия Общински план
за развитие, тъй като осигурява приемственост между документите и взема предвид
добрите практики и постигнати резултати до момента, както и евентуални допуснати
пропуски в изготвянето и изпълнението на стратегическия документ.
Основни изводи и препоръки, направени в Междинната оценка на ОПР на
община Иваново за периода 2007 – 2010 г.:
1. Да се засили процеса на междуобщинско сътрудничество с цел споделяне на
финансовите, административните и техническите, респективно логистичните
ангажименти между повече партньори с оглед решаване на общи проблеми и постигане
на общи цели.
2. Да се дефинират алтернативни източници на финансиране на релевантни публични
инвестиции, в т.ч. да се постигне ефективен микс от финансови инструменти като
средства от фондовете на Европейския съюз,
национален бюджет, собствени приходи, публично-частни партньорства и др.
2
Европа 2020, Териториален дневен ред на ЕС 2020, Национална програма за реформи, Национална
стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено развитие 2013-
2025, Национална програма „България 2020”, новият пакет оперативни програми;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
90
3. Да се разработи гъвкав и адекватен на настоящата икономическа ситуация модел за
съчетаване на публични и частни ресурси с оглед реализацията на стратегически
проекти за постигане на устойчиви социално и икономически ефекти
4. Да се предприемат активни действия в посока на привличане на ключови за
общината инвеститори в областта на туризма и придружаващите го услуги, селското
стопанство и леката промишленост чрез инструментите на териториалния маркетинг.
5. При управление на местното икономическо развитие и в частност насърчаването на
туризма да се постави акцент върху процесите на изграждане и реализация на
интегриран туристически продукт, в който да бъдат отчетени преимуществата на
общината като елемент на туристическия потенциал на региона.
6. Да се разработи система от устойчиви, обективно измерими индикатори за оценка на
изпълнението на поставените приоритети, като се структурира база данни в общината с
цел информационно осигуряване на мониторинга на напредъка.
7. Да се активизира участието на общината по програми, мерки и проекти,
финансирани от Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, като по
този начин се осигурят заетост и качествени социални услуги за представителите на
маргинализираните групи както и намаляване на социалното напрежение в общността.
8. Устойчиво управление на общинската собственост и оптимизиране на приходите от
нейното стопанисване при прилагане на пазарния подход.
9. Да се насърчи провеждането на активен диалог между местната власт,
представителите на стратегическите инвеститори и структурите на гражданското
общество в община Иваново с цел постигане на легитимност и репрезентативност на
по-широк кръг от обществени интереси в политическия дневен ред на общината.
10. Да се приоритизират мерките за енергийна ефективност в публичните и
обществените сгради на територията на общината, както и да се създадат предпоставки
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
91
за повишаване на дела на произведената енергия от възобновяеми енергийни
източници.
11. Да се създадат предпоставки за повишаване на добавената стойност на
произведената земеделска продукция чрез въвеждане на земеделски стандарти,
повишаване на информираността за високоефективни земеделски практики и
насърчаване на екологосъобразни селскостопански практики. Да се положат
целенасочени усилия в посока създаването и популяризирането на местни продукти,
носещи регионален бранд „Поломие - произведено в Иваново” на регионално,
национално и наднационално равнище
12. Да се осигури достъпна среда за хората с увреждания до публичния сграден фонд и
да се създадат възможности за равнопоставено участие в социалния и икономически
живот в общината.
13. Да се насърчат дейностите на структурите на гражданското общество за решаване
на проблеми от местно значение в като се отдели особено внимание на важни проблеми
като насърчаване на младежкото предприемачество, насърчаване на туризма,
осигуряване на социални услуги и други важни
14. Да се валоризира капацитета на неправителствения сектор в сферата на
предоставяне на социални услуги в общността, в т.ч. чрез прилагане на аутсорсинг от
публичния към неправителствения сектор на равнище социална интеграция на хора в
неравностойно положение.
15. Предприемане на дейности за запазване на културно-историческото наследство и
съхраняване на мултикултурния профил на местната общност чрез стимулиране на
читалищната самодейност и обогатяване на културния календар на общината.
16. Да се работи в посока на създаване на устойчиво партньорство с община Букшани
за идентифициране на потребностите и приоритетите в посока на трансгранично
сътрудничество с оглед готовността на общината за кандидатстване с проектни
предложения в следващия програмен период.
17. Да се осигури проектна готовност с технически проекти за ключовите
инфраструктурни обекти на общината с оглед кандидатстване с проектни предложения
в следващия програмен период.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
92
18. Да се идентифицират нишовите сегменти за оптимално интегриране и
имплементиране на публичния дневен ред на община Иваново в конкретни проекти,
допринасящи за реализацията на Стратегия на ЕС за Дунавския регион
Общо заключение
Общинският план за развитие на община Иваново 2007-2013 г., към момента на
неговата оценка е в съответствие с изискванията на Методическите указания на МРР за
разработване, приемане и изпълнение на този тип документи за регионалното развитие.
Като цяло, резултатът от направената междинна оценка е положителен, констатираните
слабости на ОПР могат да бъдат отчитани и преодолявани с оперативни мерки.
2. Стратегически насоки за разработване на Общинския план за развитие на
община Иваново, заложени в Областната стратегия за развитие на област Русе
(2014-2020 г.)
Община Иваново е една от най-малките по население в областта. Нейният център е с.
Иваново. През територията на общината преминава ЖП линията София-Русе,
първокласният път София – Русе и Русе- Варна.
По отношение на своята икономика, общината е слабо развита. Водещите отрасли са
селско и туризъм. Демографските тенденции също са тревожни, показвайки много
висок коефициент на възрастова зависимост и изключително бърз темп на свиване на
населението, дължащ се предимно на силно негативния естествен прираст през
последните години.
Насоки
Посочените характеристики дават основание за дефиниране на следните ключови
приоритетни области, върху които да се фокусира ОПР на община Иваново:
 да се фокусират усилията върху развитие на туризма в общината;
 да се фокусират усилия за привличане на инвестиции в преработващата
селскостопанска продукция промишленост;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
93
 да се развият професионалното образование в областта на земеделието и
свързаните отрасли;
 да се осигури рехабилитация на водоснабдителните мрежи за ограничаване
загубите на вода;
3. Принципен подход на разработване на стратегията за развитие на община
Иваново.
В новата политика на сближаване на ЕС, акцент се поставя върху т. нар. принцип на
„четирите К”, а именно: концентрация, координация, коопериране и кохезия. Това са и
основните общи принципи, в рамките на които e разработен планa за развитие на
общинa Иваново:
 ОПР е фокусиран върху ограничен брой цели и приоритетни области на
интервенции, с оглед концентрацията на ресурс за пълноценното използване на
силните страни и потенциалите на общината, ограничаване на слабите страни и
неутрализиране на заплахите за нейното развитие. Едновременно с това планът
гарантира концентрацията по тези приоритети на ресурси от различно естество
(финансови, административни) и с различен източник (кохезионна политика на ЕС,
национални програми, общински бюджет, финансови инструменти, частни
инвестиции). За успешното изпълнение на стратегията е необходимо да бъде осигурена
и пространствената концентрация на ресурсите в територии с много висок потенциал
и/или сериозни проблеми;
 ОПР осигурява едновременно координация на политиките между отделните
населени места в общината и вътрешна за цялата община междусекторна координация;
 ОПР поставя акцент върху кооперирането едновременно на община Иваново с
други общини и между общината и частния и неправителствения сектори при
реализацията на заложените в плана проекти;
 ОПР е разработени, така че неговата основна цел да е постигането на
териториална, социална и икономическа кохезия, между отделните части на общината,
между съставните за област Русе общини и допринася за сближаването на областта,
като цяло, с другите териториални единици от същото ниво в България и ЕС.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
94
При разработване на визията, целите и приоритетите на ОПР на община Иваново
2014-2020 са следвани следните принципи:
 Отчитане целите на европейската кохезионна политика и приоритетите за
развитие на регионите на ЕС, определени със Стратегията „Европа 2020” и с
други общоевропейски документи на политиката за сближаване като
Стратегическите насоки за развитие на Общността и стратегиите от Лисабон
и Гьотеборг;
 Съгласуваност с мерките и дейностите, които ще се финансират от
Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони,
Програмата за морско дело и рибарство и Програмите за трансгранично
сътрудничество за периода 2014-2020 г.;
 Тясно взаимовръзка с националните цели и приоритети на основополагащите
стратегически документи за развитие на страната през програмния период
2014-2020 г., като: Националната програма за развитие „България 2020”,
Националната програма за реформи 2011-2015 г., Националната стратегия за
регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.,
Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025
г., както и различни секторни стратегии и политики;
 Отчитане на целите и приоритетите, дефинирани в стратегическите
документи от по-високо ниво - Областната стратегия за развитие на област
Русе за периода 2014-2020 г.
 Съобразяване с потенциала на община Иваново и фокусиране върху значими
за развитието на общината цели;
 Базира се върху изготвения социално-икономически анализ и SWOT-анализ,
където са синтезирани основните проблеми, текущото състояние,
тенденциите и бъдещия потенциал и възможности за развитие на община
Иваново;
 Стратегическата рамка е с отворен и динамичен характер, което гарантира
адекватен отговор на промените в средата за развитие, в която се реализира
плана;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
95
Визията за развитие на община Иваново до 2020 г., стратегическите цели и приоритети,
които следва да бъдат достигнати през периода на изпълнение на стратегическия
документ синтезират, от една страна, представата за желаното и възможното състояние
на общината, а от друга, са максимално съобразени с потенциала и конкретната
специфика на територията и общинската икономика.
Стратегическата част на Общинския план за развитие е базирана основно на очакваното
въздействие на система от условия и фактори, които ще имат положително, позитивно
въздействие върху комплексното развитие на общината.
В това отношение е акцентирано на отчитането на стратегическите измерения на
факторите със стимулиращо влияние, засягащи:
 Развитие на селското стопанство, чрез използване на разполагаемите в общината
богати и плодородни земеделски земи и развитие на лека и преработвателна
промишленост;
 Балансираност и всеобхватност на функции в общината и в административния й
център, които увеличават икономическия, административния и обслужващия им
потенциал.
Развитието на община Иваново ще изпитва и съпътстващото влияние на фактори със
задържащ характер.
Такива са:
 Липсата на човешки ресурс с необходимото качество като образование и
професионални умения и административен капацитет;
 Липсата на изградена устойчива бизнес и инвестиционна среда в общината;
 Наличието на диспропорция между потребността от публични инвестиции и
очакваните възможности за бюджетно осигуряване на средства.
Данните от анализа на текущото състояние показват, че община Иваново се нуждае от
ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за преодоляване на
демографските проблеми, генериране на растеж, заетост и устойчиво развитие на
селското стопанство, като водещ отрасъл на местната икономика.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
96
Общината следва да мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и
инвестиционен) и така да насочи развитието си, че в максимална степен да оползотвори
възможностите за финансиране - национални и европейски.
Необходимо е и прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Това
означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху
икономическия, природно-културния, инфраструктурния и човешкия потенциал.
Същевременно трябва да се отчете факта, че идентифицираните в социално-
икономическия анализ множество проблеми и нужди на територията на община
Иваново няма да могат да бъдат решени в рамките на програмния период до 2020 г.
Финансовите ресурси и възможности следва да бъдат обвързани и насочени към
решаването на най-приоритетните потребности на общината, така че да доведат до
значителен социално-икономически ефект.
4. Визия за развитие на община Иваново.
Визията отразява бъдещата представа на община Ивановоза достигане на определено
ниво на развитие за конкретния планов период 2014 – 2020 г., използвайки местните
природни, социални и икономически потенциали, чрез формулиране на политическа и
стратегическа рамка с цел устойчиво усвояване на тези потенциали и оползотворяване
на предимствата на общината.
Старата визия за развитие на община Ивавово, заложена в Общинския план за развитие
на община Иваново за периода 2011-2013 г. гласи:
Община Иваново –просперитет, прецизност и стабилитет от Поломието до Дунав.
Новата визия отразява потенциала за развитие на общината като място със съхранена
природа и включва „формулата” за балансирано, устойчиво и динамично развитие,
водещо до стабилен икономически ръст и развит селскостопански сектор и до висок
стандарт на живот в краткосрочен и средносрочен план.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
97
ВИЗИЯ
Община Иваново - успешно интегрирана в регионалното стопанство, чрез по-
добра транспортна и информационна свързаност, благоприятни условия за бизнес,
квалифицирани човешки ресурси, и съвременна среда за отмора и достоен живот.
Желаният резултат, формулиран във визията на ОПР на Иваново ще спомогне за
постигане на визиите за развитие на област Русе СЦР, които най-общо целят
сближаване – икономическо, социално, териториално и екологично.
Постигането на желаната визия следва да се осъществи чрез определените
стратегически цели, подкрепени от адекватни приоритети и мерки.
5. Стратегически цели.
Стратегическа цел 1: Комплексно подобряване на базисната инфраструктура,
информационните и транспортни услуги.
Стратегическа цел 1 е ориентирана към постигане на териториално сближаване чрез
устойчиво и интегрирано териториално развитие. Устойчивото териториално развитие
в общината ще се постига чрез подобряване на транспортната и комуникационна
свързаност, което ще улеснява достъпа до публични услуги от по-висока степен в
синхрон с опазване на околната среда.
Стратегическа цел 2. Подобряване на средата за бизнес и заетост, чрез подкрепа на
бизнеса и предприемачеството.
Стратегическа цел 2 е насочена към подобряване на административното обслужване на
бизнеса, предоставяне на стимули за навлизащи бизнеси, професионални обучения за
безработни и заети, обучения за предприемачи, подкрепа за местни туристически
дейности, и за алтернативно селско стопанство с по-голям принос върху местната
заетост и добавена стойност, други мерки за създаване и стимулиране на заетост и
предприемачество.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
98
Стратегическа цел 3. Подобряване на условия за живот, социалната интеграция и
партньорствата в местната общност.
Стратегическа цел 3 е насочена към т.нар. "твърда, базисна инфраструктура": градска
среда; енергийна инфраструктура; "мека инфраструктура и услуги": социални услуги и
местен живот - здраве, училища, читалища, др. местни средища; социална интеграция,
условия за партньорство с групи от местната общност, грижи за младите хора;
културно наследство и обичаи - поддържане, развитие, популяризиране).
Стратегическа цел 4. Подобряване на капацитета за местно развитие и
сътрудничество.
Стратегическа цел 4 е насочена към повишаване за местно развитие и на служителите
на общината, вкл. наемане и задържане на квалифицирани общински служители.
Комплексът от приоритети, мерки и дейности за реализацията на стратегическите цели
ще бъде насочен в няколко основни области на въздействие, както следва:
 Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж –
привличане на инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт.
 Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със
специална грижа към младите хора – ограничаване дела на рано напусналите
училище, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането
им за живот и работа в общината.
 Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между
населените места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни услуги,
запазване и утвърждаване на природното богатство и културно-историческото
наследство.
Реализирането на стратегическите цели следва да стане в условията на тясно
взаимодействие и партньорство между държавните и местните власти, бизнеса и НПО.
Това ще се осъществи на базата на широко подкрепени и адекватни приоритети и
мерки. Ефективното използване на местния потенциал и максималното
оползотворяване на шансовете по европейските фондове и програми ще бъдат ключови
фактори за успех.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
99
6. Приоритети за развитие на община Иваново.
Базирайки се на стратегическите цели, са формулирани приоритетите в развитието на
общината, които отговарят на следните основни изисквания:
 Всяка една от приоритетните области предлага специфични интервенции,
насочени към изпълнение на поставените стратегически цели на ОПР;
 Приоритетните области не са групирани по принадлежност към дадена
стратегическа цел, всеки приоритет съдържа интервенции, насочени към
изпълнението на една или повече стратегически цели. Едновременно с това,
стратегическите цели са подкрепени от интервенции, заложени в най-малко
два приоритета, което осигурява пълна обвързаност и кохерентност на
стратегията и предотвратява възможността за секторно ограничаване на
стратегическата рамка;
 Ще се търси интегритет и синергия и между действията по приоритетите -
намесите в сферите на икономиката, техническата и социална
инфраструктури, екологията, човешките ресурси, административния
капацитет и партньорствата, ще „работят” координирано и съвместно за
постигане на балансирано и устойчиво развитие на общината;
 Приоритетите са фокусирани, с ясна и конкретна формулировка;
 Приоритетите осигуряват възможност за дефинирането на ясни и конкретни
мерки и проекти с видими и измерими резултати;
 Приоритетите следват логиката и последователността на процесите, свързани
с регионалното и местно развитие;
 Предложената структура и обвързаност между приоритетите са достатъчно
гъвкави и предлагат добри възможности за бъдеща тяхна оптимизация.
Отчитайки факта, че основната роля на новия ОПР е да определи стратегията за
развитие на община Иваново за следващия седемгодишен програмен период 2014-2020
г., като същевременно служи като стратегически документ за координация на
дейностите по прилагане на секторните политики на територията на общината,
Общинският план следва да служи и за основа за идентифициране на проекти по
бъдещите Оперативни програми, които отговарят на конкретните нужди на общината и
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
100
биха допринесли за по-ефективно използване на нейния потенциал. Успоредното
изработване на Общинския план и на Оперативните програми предполага динамични
промени в паралел, защото структурата и приоритетите на последните са в процес на
уточняване. Предвид постигнатата координация на националните и регионални
приоритети за развитие в различни области в Националната програма за развитие
„България 2020” и постигнатото съответствие с нея на Националната стратегия за
регионално развитие 2012-2022 г., и на проекта на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г. би могло да се приеме, че стратегическите цели и приоритетите на
ОПР на община Иваново могат да се считат за относително стабилни. Възможните
промени в бъдеще ще касаят най-ниското стратегическо ниво на този план –
съответните мерки и действия.
Приоритет 1: Подобряване на местната базисна инфраструктура.
Приоритет 1 е насочен към преодоляване на негативните демографски тенденции, пред
които е изправена община Иваново – безработица, високи нива на бедност и негативни
миграционни потоци към столицата и чужбина. Приоритетът включва мерки за
възстановяване и развитие на ефективен селскостопански сектор, който е водещ сектор
в добавената стойност, която община Иваново създава. Приоритетът предвижда и
подкрепа на местния бизнес, повишаване на предприемаческата активност на местно
ниво, както и реализиране на дейности, свързани с привличането на нови външни
инвестиции.
Специфична цел 1.1.: Поддържане и развитие на местната пътна/транспортна
инфраструктура
Мярка 1.1.1. Обновяване, рехабилитация и текущ ремонт на общинските пътища - ежегодно
по 15 км.
Мярката предвижда ремонт, рехабилитация и поддържане на общинската пътна мрежа,
с цел подобряване на транспортния достъп до обектите, предоставящи основни
публични услуги.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
101
Мярка 1.1.2. Реконструкция, модернизация и поддържане на съпътстващите елементи на
общинската пътната мрежа: отводнителни и укрепителни съоръжения; маркировки; банкети и
т.н. и привеждането им към европейските стандарти – ежегодно до 5 км.
В най-широк смисъл мярката предвижда поддръжка на съпътстващите елементи на на
общинската мрежа, за на териоториянат на общината, за да се подобри състоянието на
местната пътна инфраструктура.
Мярка 1.1.3. Създаване на работеща система за безопасност на движението, в т.ч. знаково
стопанство.
Целта на мярката е повишаване на безопасността на движението на територията на общината и
предотвъртяване и/или намаляване на възможните рискове от ПТП.
Мярка 1.1.4. Модернизиране ж.п. прелез с. Иваново (км 30+640 между Долапите и Иваново)
Чрез настоящата мярка се цели модернизиране на ж.п. прелеза и обезопасяването, с цел
гарантирането на здравето и живота на хората .
Мярка 1.1.5. Обновяване, рехабилитация и ремонт на уличната мрежа – ежегодно по 10 км.
Мярката е насочена към подоряване на пътната инфраструктура.
Мярка 1.1.6 Обновяване, рехабилитация и ремонт на пешеходни мостови съоръжения в
населените места – ежегодно по 2 броя.
Мярка 1.1.7 Ремонт и укрепване на мостовете и мостовите съоръжения в селата
Мярка 1.1.8 Рехабилитация и доизграждане на площадни и тротоарни настилки – ежегодно по
2км
Мярка 1.1.9 Рехабилитация, обновяване и поддържане на автобусните спирки
Мярка 1.1.10 Обособяване в селищата на общината места за паркиране с цел опазване
тротоарите от разрушаване и предпазване от ПТП
Мярка 1.1.11 Оптимизиране и модернизиране на транспортните връзки между общинския
център и останалите населени места на общината
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
102
Мерките от 1.1.5 до 1.1.11 са насочени към подобряван на местната пътна и траспортна
инфастуктура, както и оптимизиранена транспортите връзки между общинския център
и населените места в общината, за да се осигури по-добр достъп на населението на
общината до общинския център. Мярката предвижда ремонт и поддържане на
общинската пътна мрежа, изграждане на нови пътни участъци, реконструкция на
мостове и свързващи съоръжения, подобряване на транспортния достъп до обектите,
предоставящи основни публични услуги. Подкрепа ще получат дейности, свързани с
рехабилитация и изграждане на улична мрежа във всички населени места в общината и
на тротоарите, с оглед предлагането на по-достъпна и комфортна среда.
Специфична цел 1.2.: Поддържане и развитие на местната инфраструктура и
услуги за водоснабдяване, канализация и управление на отпадъците.
Мярка 1.2.1 Реконструкция , рехабилитация, модернизация и разширяване на
водоснабдителната мрежа в обшина Иваново.
Мярка 1.2.2 Изграждане и ремонт на местни естествени водоизточници
Мярка 1.2.3 Изграждане система за водоснабдяване на селищните образувания
Мярка 1.2.4 Подобряване качеството на водата в селищата на общината
Мярка 1.2.5 Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения в
селата на общината
Мярка 1.2.6 Почистване, продълбочаване и поддържане на откритите канали
преминаващи през населените места на общината.
Мерките от 1.2.1 до 1.2.6 са в подкрепа на дейности за рехабилитация на
водоснабдителните мрежи в общината за ограничаване загубите на вода и за
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
103
подобряване и запазване качествата на питейната вода, въвеждане на модерни системи
за пестеливо използване на водата.
Предвижда се рехабилитация и доизграждане на канализационна мрежа и
преиствателни съоръжения в населените места в общината.
Мярка 1.2.7 Рекултивиране терените на закритите селски сметища
Предвижда се рекултивиране на закитите общински депа в с. Иваново и с. Щръклево.
Мярка 1.2.8. Разработване на механизми за недопускане създаване на инцидентно
възникващи сметища
Предвижда се разработване на пакет от мерки за стимулиране на нарушителити и също
така разделно събиране на отпадъци.
Мярка 1.2.9 Ефективно управление на отпадъците
Мярката ще подкрепя дейности, насочени към подобряване на съществуващите
практики и условия за събиране, транспортиране, депониране, обезвреждане и
рециклиране на битови и промишлени отпадъци и рекултивация на замърсени
територии; ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината; информационна
кампания във всички населени места за подобряване екологичната култура на
населението; проектиране и изграждане на система за компостиране на биоразгардими
отпадъци.
Мярка 1.2.10 Изграждане площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци.
Чрез реализирането на дейностите по тази мярка се цели да се осигури проектирането и
изграждането но площадка за временно съхранение на строителни отпадъци.
Приоритет 2: Подобряване на средата за бизнес и заетост.
Заетостта и доходите на населението са в основата на жизнения стандарт във всяка една
общност. Това са основните фактори, иницииращи миграции или способстващи
задържането или привличането на население. Така формулиран, приоритетът включва
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
104
мерки за подобряване пазара на труда и интеграция на социалните групи в общината,
както и привличане на външни инвеститори.
Специфична цел 2.1. Общински дейности за по-добра бизнес среда.
Мярка 2.1.1. Създаване маркетингов профил на общината и подпомагане малкия и среден
бизнес
Мярката предвижда провеждане на маркетингови проучвания на възможностите за
бизнес в общината, дефиниране на потенциални инвеститори, а също и подходяща
реклама за извоюване и утвърждаване на имидж на общината като добро място за
успешен бизнес.
Ще се подкрепя организирането и участието в бизнес-срещи и форуми за промотиране
предимствата и качествата на продуктите/услугите на местния бизнес в общината.
Мярка 2.1.2. Разработване на план за местно икономическо развитие на общината
Мярката предвижда организиране и провеждане на анализи и оценка на възможностите
за развитие на алтернативни отрасли в общинат, стимулиране на съхранението и
поддържането местни занаяти и др.
Мярка 2.1.3. Развитие на местния бизнес
В най-широк аспект мярката предвижда стимулиране за МСП - намаляване на
административните бариери, лицензионни и разрешителни режими в общината за
развитие на бизнеса. Създаване на условия за формиране на производствено-складова
база,стимулиране на гъбопроизводството и др.
Ще се подкрепят фирми-производители от общината за участие в регионални,
национални и международни изложения и панаири.
Мярка 2.1.4. Привличане на външни инвестиции
Ще се подкрепя организирането и участието в бизнес-срещи и форуми за промотиране
предимствата и качествата на продуктите/услугите на местния бизнес в общината,
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
105
разработването на специализирана информация за условията за бизнес в общината,
насочена към потенциалните инвеститори и др.
Специфична цел 2.2. Развитие на условия за местни туристически дейности, и
алтернативно селско стопанство с по-голям принос върху местната заетост и
добавена стойност.
Мярка 2.2.1. Туристическа дейност – поминък за местното население
Мярката ще подкрепи мониторинга и актуалиизрането на Стратегията за развитие на
туризма в община Иваново. Ще се насърчава организирането на културни събития във
връзка с местни обичаи и традиции.
Предвиждат се дейности за съхраняване, опазване и подобряване на качествата на
туристическите ресурси - ремонт и/ли модернизация на съществуващи туристически
обекти, създаване на зони за краткотраен отдих, подобряване на транспортния достъп
до туристическите обекти, вкл. за хора с увреждания.
Мярка 2.2.2. Оползотворяване възможностите на културното наследство и природни
дадености за развитието на туризма
Ще се подкрепя развитието на алтернативни форми на туризъм – културен, природен,
рекреативен, еко, селски, и др., вкл. чрез проучване на възможностите за включване на
общината в интегрирани туристически маршрути, както и чрез формиране на местен
туристически продукт, осигуряващ „разпознаваемост” на общината на туристическия
пазар.
Ще се прилагат маркетингови и рекламни дейности с цел привличане на потенциални
туристи извън общината и областта.
Мярка 2.2.3. Използване на природните ресурси и стимулиране развитието на селското
стопанство
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
106
Предвижда се увеличаване и възстановяване на площите с трайни насаждения (лозя,
овощни градини); подкрепа за увеличение на площите и продукцията на зърнени
куртури.
Ще се насърчава, вкл. чрез прилагане на финансови стимули, създаването на нови
продукти за пазара, произведени от биологични, екологично чисти селскостопански
суровини, добити от местни производители, както и създаването на нови трайни
насаждения. Съчетаването на биоземеделие с природни дадености е ресурс за
екотуризъм и база за устойчива местна икономика.
Мярка 2.2.4. Модернизация на селското стопанство и развитие на горското стопанство
Мяркат е насочена към подкрепа за създаване, модернизация и разширяване на
животновъдните обекти, както и внедряване на стандарти за качество и изисквания за
хуманно отглеждане на животните; изграждане и модернизиране на
хидромелиоративна инфраструктура и др. Мярка предвижда подкрепа за въвеждане на
иновации в селското стопанство за производство на продукти с висока добавена
стойност. Мярката е насочена и към затваряне на цикъла „селско стопанство –
преработвателна промишленост” за повишаване на добавената стойност на
селскостопанската продукция на местни стопани.
Приоритет 3. Осигуряване на среда и условия за достоен живот.
Констатирано е лошо състояние на комуналната инфраструктура в общината (лошо
състояние на пътната мрежа, амортизирана водоснабдителна инфраструктура,
недоизградена канализационна инфраструктура). Приоритет 3 е насочен към
подобряване на качеството на инфраструктурните системи в общината,
благоустрояване на средата в населените места, както и подобряване на
вътрешнообщинските връзки и свързаността на общината със съседните територии и
останалата част от страната. Подобряването на инфраструктурата следва да се
осъществява в унисон с околната среда. Част от мерките в приоритета са с акцент върху
подобряване на компонентите на околната среда и защита на природното наследство.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
107
Специфична цел 3.1. Поддържане и развитие на средата за живот.
Мярка 3.1.1 Грижа за децата и младежите
Мярката е насочена към подобряване нусловията за учене в учлищата и детските
градини градини в община Иваново, чрез подмяна на аморитизарано оборудване и
обзавеждане, осигуряване на охрана, разширяване на детскто и ученическото
здравеопазнае, ограмотяване на родителите, работа в клубове по интереси, кръжоци и
др.
Мярка 3.1.2 Грижа за възрастни и хора в неравностойно положение
Участие в програми и проекти в областта на предоставяне на услеги за възрастни хора и хора в
неравностойно положение. Предлагане на пакет от социални услуги, чрез общината и с
подкрепата на АСП. Мярката е насочена към развитие на различни форми на социални
услуги на нуждаещи се и уязвими групи хора, предоставяни в обичайна среда,
разширяване на обхвата и обема на предоставяните услуги, както и достъпа до тях от
всички населени места в общината.
Мярка 3.1.3 Условия за запазване и подобряване здравето на жителите на общината –
здравно обслужване
Мярката е насочена към ремот и обновяване на здравните служби в някои от
населените место, разработване и въвеждане програма „Профилактика на здравето”,
дискусионни форуми свързани с профилактиката и др.
Мярка 3.1.4 Обновяване и поддържане на читалищата –културните институти на селата
на общината
Мярката е насочена към ремонти и боновяване на читалищата на територията на
общината, обновяване на книжния фонд, подобряване на комуникациите, вт.ч. и
създаване на интернет зали .
Мярка 3.1.5 Поддържане и запазване автентичността на религиозните храмове в
населените места на общината.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
108
Мярката е насочена към извършавено на ремонтни дейности на църквите, с цел
запазване на култулното и истрическо наследство и зпазване на автентичността на
храмовете.
Мярка 3.1.6 Поддържане и развитие на урбанизираната среда
Мярката е насочена към благоустрояване средата на живот в населените места в
общината - ремонт на осветителната, парковата и друга селищна инфраструктура,
изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи, изграждане на
велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, зони за отдих и др. Ще се симулират
дейности, свързани с подобряване състоянието на озеленените пространства.
Мярка 3.1.7 Опазване и поддържане на околната среда, защитените територии и
биоразнообраздието
Мярка е насочена към з алесяване на общински пустеещи земи с дървесни видове от
района. Разработване и прилагане на програма за прочистване речните корита на
реките, протичащи през територията на общината. Мярката предвижда дейности за
опазване а територията на общината, както и поощряване на граждански инициативи за
опазване на природата.
Специфична цел 3.2. Дейности за сплотяване на местната общност.
Мярка 3.2.1 Социална интеграция
Мярка е насочена към предотвъряване на социалното изключване на определени групи
хора, чрез различни форми на обучение на дребните и средни земеделски
производители за създаване на екологично земеделие; Включване на трайно
безработни в програми свързани със социалното подпомагане и обслужване на хора с
увреждания и др. Мярката включва социално подпомагане на лицата в риск и на
определена категория лица с висока степен на бедност, насърчаване достъпа на
уязвимите групи (заплашени от социално изключване и инвалиди) до образование,
включване в местни събития и инициативи, подобряване достъпа на хора с увреждания
до обществени места, изграждане на публични механизми за общностно
взаимодействие.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
109
Мярка 3.2.2 Условия за партньорство с групи от местната общност
Чрез реализирането на дейностите по настоящата мярка се цели създаване на условия и
подпомагане сдружаването на местни групи по интереси и създаване на алтернативни
услуги; Обединяване усилията на общината за сдружаване със съседни общини за
усвояване на финансови средства за реализиране на малки проекти, подобряващи
средата за живот и интеграцията на хората от общността; Подпомагане
институционалното изграждане на клуб на НПО с цел привличане гражданското
общество.
Специфична цел 3.3. Подкрепа за запазване на местното културно наследство и
обичаи.
Мярка 3.3.1 Изграждане стратегия за оползотворяване наличния потенциал на
културно-историческото наследство на територията на община Иваново.
Мярката е насочена към и зграждане стратегия за оползотворяване наличния потенциал
на културно-историческото наследство на територията на община Иваново; Нови
форми за стопанисване на паметниците на културата със световно и национално
значение, намиращи се на територията на общината и др.
Мярка 3.3.2 Превръщане на живото културно наследство в успешна туристическа
атракция
Мярката е насочена към разнообразяването на туристическите атракции и продукти и
развите на културния турзъм в община Иваново.
Мярка 3.3.3 Афиширане културната идентичност на общината и превръщането и в
запазена марка
Чрез тази мярка се цели да се разшири и обогати на местния празнично-обреден
календар.
Мярка 3.3.4 Подпомагане местните културни институти – читалищата и превръщането
им в модерни културни центрове
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
110
Предвидени са дейности във връзка с разнообразянето и развитието наклубовете по
интереси, съхраняване и обогатяване на библиотечната дейност и др., с цел
подпомагане на местните културни институции.
Мярка 3.3.5 Създаване нов облик на музейните сбирки и техните експонати
Мярката е насочена към създаване връзка между историческите събития и местните
традиции.
Мярка 3.3.6 Осъществяване мост между културните традиции и настоящето.
Мярката е насочена към реализирането на различни общински, национални и
международни културни прояви, с цел популяризине на културните традиции.
Приоритет 4: Подобряване на административния капацитет за местно развитие.
Приритет е насочен към към повишаването на институционалния капацитет и
ефективността от действията на общинската администрация на община Иваново за
развитие на уменията за управление на проекти и усвояване на средства от
структурните фондове, както и за подобряване на предоставяните от общината услуги и
за успешна работа с широко гражданско участие. Важен елемент в тази насока е
постигането на междуобщинско сътрудничество и партньорство за решаване на общите
проблеми.
Специфична цел 4.1.: Подобряване на административния капацитет на
общинските служители и административни звена.
Мярка 4.1.1 Подобряване на административния капацитет на общинските служители и
административни звена – материална база и структура
Административното обслужване, неговото качество и организация са в основата на
инвестиционната атрактивност на дадена териториална единица и са важен елемент от
жизнената и социална среда. Мярката е насочена към осигуряване на по-качествено
обслужване на гражданите и бизнеса, оптимизиране структурата на общинската
администрация с оглед нуждите на гражданите и осигуряване качествени общински дейности;
Внедряване система за контрол на достъпа в административната сграда на общината с цел
спазване работното време от служителите и организиране качественото обслужване на
гражданите.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
111
Мярка 4.1.2 Подобряване на административния капацитет на общинските служители и
административни звена – квалификация
Тази мярка е пряко насочена към общинската администрация на община Иваново и
включва дейности, свързани с провеждане на обучения и осигуряване на консултации с
цел изграждане на капацитет и умения на местната администрация за участие в
плановия процес и усвояването на средствата от ЕСФ, както и организиране и участия в
регионални, национални и международни форуми за обмяна на опит и коопериране,
разработване на подобрени организационни правила и др.
Мярка 4.1.3 Подобряване на административния капацитет на общината за управление
на проекти и програми
Създаване на Създаване център за подпомагане разработването на проекти за местния сектор
– НПО. Мярката ще подкрепя и осъществяване на общински инициативи и практики за
партньорство с местната общност (вкл. редовни събития и други подходи за широко
местно информиране, организиране на редовни срещи за обсъждане на местното
състояние и на възможностите и инициативите за неговото подобряване), ефективното
функциониране на местна инициативна група и др. Ще продължат да се използват
възможностите на изграждане на съвременни модели на трансгранично
сътрудничество.
IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
Оценката на изпълнението на ОПР става на базата на качествени критерии и
количествени индикатори, които следва да са определени по такъв начин, че да
оценяват различните аспекти на плана. Оценката на изпълнението на ОПР на община
Иваново следва да разглежда три основни елемента на документа и тяхното прилагане,
а именно:
Оценка на изпълнението на Общинския план;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
112
Оценка на релевантността на ОПР в зависимост от промените в законодателната,
стратегическата и социално-икономическата рамки;
Оценка на наличния и ангажиран капацитет за координацията на ОПР.
В зависимост от етапа на оценката на ОПР, тя следва да се фокусира върху различни
оценъчни въпроси. При междинната и текущата оценки следва да се постави акцент
върху приложимостта, ефективността и ефективността на прилагането на плана,
постигането на неговите цели и координацията му, докато при последващата оценка
фокусът освен върху ефективността и ефикасността основно е поставен върху оценка
на въздействието от ОПР.
Оценката на изпълнението на Общинския план за развитие на община Иваново ще се
базира на следните качествени критерии:
- Доколко е налице нужда от подобряване съответствието с политиката за
регионално развитие на по-високи нива на планиране;
- Доколко планът е реалистичен и приложим по отношение състоянието и
очакваните промени в социално-икономическия профил на общината;
- Доколко ефективен е планът за постигането на желаните резултати и
въздействие;
- Доколко ефикасно са използвани финансовите ресурси за постигане на целите и
изпълнение на приоритетите на плана;
- Доколко постановките на плана осигуряват устойчивост на резултатите от
неговото изпълнение;
- Доколко е мобилизиран и оползотворен собствения потенциал на общината (за
постигане на икономическо сближаване);
- Доколко е подобрен жизнения стандарт в общината (за постигане на социално
сближаване);
- Доколко ефективно е сътрудничеството с останалите общини и региони за
развитие на транспортна, екологична и бизнес инфраструктура (за постигане на
пространствено сближаване);
- Доколко адекватен е институционалния капацитет за провеждане на политика за
развитие;
- Интегриране на глобалните екологични цели в процеса на планиране;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
113
Така формулираните критерии са свързани с разработване на система от количествени
критерии – индикатори. Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Иваново цели отчитане на напредъка и
степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически
и финансови характеристики, както и въздействието на Плана върху местната общност.
Проследяването на индикаторите дава информация за промените в социално-
икономическото състояние на общината, както и за промените в развитието на
общината по основни приоритети и мерки, в т.ч. за реализираните проекти.
За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки
индикатор е изготвена матрица на индикаторите. Посочени са мерните единици, в
които ще се измерва съответния индикатор, източниците на информация,
периодичността на събирането на информация, базовата стойност за отчитане
изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да
бъде достигната до края на периода на действие на Общинския план за развитие (по
експертна оценка).
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка
на изпълнението на Общинския план за развитие на община Иваново са взети предвид
общите индикатори в областта на регионалната политика за постигане на растеж и
заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г., както и
индикаторите, с които се отчита приносът на България към Стратегия „Европа 2020” на
ЕС.
Изборът на индикаторите е съобразен със следните общи изисквания:
- конкретни и ясни за разбиране индикатори, лесни за обобщаване на специфична
информация;
- измерими индикатори, за които съществуват методи и инструменти за измерване на
стойностите им;
- достъпни индикатори, за които има информационно осигуряване от надеждни
източници;
- адекватни индикатори, обосновани и подходящи по отношение на целите и
приоритетите за развитие на района;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
114
- обвързани с времето индикатори на базата на периодична информация, позволяваща
сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на оценка на
постигането на целите на плана.
За целите на наблюдение изпълнението на плана се използват два вида индикатори:
- индикатори за резултат;
- индикатори за въздействие.
Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за
устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период на общината.
Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на
определените приоритети и мерки за развитие на общината.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
115
Таблица 19. Индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Иваново
(индикатори за въздействие)
Стратегическа цел Индикатор Мярка Източник на
информация
Период на
отчитане
Базова стойност Целева стойност
Стратегическа
цел 1: Комплексно
подобряване на
базисната
инфраструктура,
информационните
и транспортни
услуги.
Увеличаване на
населението с
подобрен
транспортен
достъп
% НСИ
Община Иваново
Годишно n/a 35
Население,
свързано с
обществена
канализация
% НСИ
Община Иваново
Годишно 0 40
Увеличаване на
дела на
домакинствата с
достъп до
интернет
% НСИ Годишно n/a 20
Стратегическа
цел 2. Подобряване
на средата за
бизнес и заетост,
чрез подкрепа на
бизнеса и
Нарастване броя
на предприятията
в общината
Бр. НСИ Годишно 229 245
Коефициент на
безработица
% НСИ Годишно 16 13
Дял на
населението на 7 и
% НСИ Годишно 49,5 52,5
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
116
предприемачество
то.
повече години със
средно и по-
високо
образование
Относителен дял
на населението в
трудоспособна
възраст
% НСИ Годишно 49 54
Нарастване ан
годишната работна
заплата
% НСИ Годишно 2 9%
Стратегическа
цел 3. Подобряване
на условия за
живот,
социалната
интеграция и
партньорствата в
местната
общност.
Публичните сгради,
достъпни за хора с
увреждания
% Община Иваново Годишно n/a 20
Сгради на социални
институции -
ремонтирани
% Община Иваново Годишно n/a 30
Стратегическа
цел 4. Подобряване
на капацитета за
местно развитие и
сътрудничество.
Увеличаване на
общински
служител
преминали
обучение по
ключови
компетенции
% Община Иваново Годишно 10 100
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
117
Увеличаване на
броя на
създадените
сътрудничества с
други организации
бр Община Иваново Годишно 1 3
Таблица 20. Индикатори за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на община Иваново
(индикатори за резултат)
Приоритет Индикатор Мярка Източник на
информация
Период на
отчитане
Базова
стойност
Целева
стойност
Приоритет 1:
Подобряване на
местната базисна
инфраструктура.
Обновени, рехабилитарни и
текущи ремонти на общински
пътища
км община
Иваново
Годишно n/a 105
Реконструирани,
модернизирани и поддържани
съпътстващи елементи на
общинската пътна мрежа
км община
Иваново
Годишно n/a 35
Обновена и рехабилитирана
улична мрежа
км община
Иваново
Годишно n/a 70
Обновени и рехабилитирани
пешеходни мостови съоръжения
Бр. община
Иваново
Годишно n/a 14
Приоритет 2:
Подобряване на
средата за бизнес
Разработване на план за местно
икономическо развитие на
община
бр. община
Иваново
Годишно n/a 1
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
118
и заетост.
Разработване на маркетингова
стратегия на общината
бр. община
Иваново
Годишно n/a 1
Създадена производствено-
складова зона в с. Иваново
бр. община
Иваново
Годишно n/a 1
Изградена индустриална зона до
летище с. Щръклево
бр. община
Иваново
Годишно 0 1
Изграждане на информационен
център в с.о. Стълпище
бр. община
Иваново
Годишно 0 1
Проектиране и създаване на
информационен център с
експозиция „Конското гробище с.
Нисово”
бр. община
Иваново
Годишно 0 1
Приоритет 3.
Осигуряване на
среда и условия за
достоен живот.
Създаване на система и картотека
за проследяване и обхващане на
подлежащите на задължително
обучение деца от етнически
семейства
Бр. община
Иваново,
Годишно 0 1
Въвеждане на видеонаблюдение в
детските градини и училищата
бр. община
Иваново
Годишно 0 40%
Подмяна на амортизираното
обзавеждане и оборудване в две
детски градини
бр. община
Иваново
Годишно 0 2
Подмяна на амортизираното
обзавеждане и оборудване в две
училища
бр. община
Иваново
Годишно n/a 2
Разработени проекти по
Трансгранично сътрудничество в
разработване и обмен на
бр. община
Иваново,
Годишно n/a 1
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
119
иновационни програми,
методологии и учебни материали и
споделяне на добри практики
ИСУН
Брой ремонтирани сгради Бр. Община
Иваново
Годишно 0 7
Приоритет 4:
Подобряване на
административния
капацитет за
местно развитие.
Реализирани проекти/сключени
договори по Оперативните
програми, съфинасирани от
ЕСФ на ЕС
бр. ИСУН, ОПДУ, Годишно 6 2
Служители, преминали
обучение за развитие на
уменията за управление на
проекти, ключови и/или
професионални компетенции
бр. община
Иваново
Годишно 30 60
Реализирани проекти за
осигуряване на
административното обслужване
на гражданите и бизнеса по
електронен път
бр. община
Иваново
Годишно 1 2
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
120
V. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Разработената индикативна финансова таблица обобщава ориентировъчните финансови
ресурси, необходими за реализацията на Общинския план за развитие на община
Иваново през периода 2014-2020 г. и представлява финансовата рамка на поетите
ангажименти по изпълнението на Плана от страна на всички партньори в местното
развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от
общинската администрация. Финансовата рамка представлява разпределение на
предвидените средства по отделните приоритетни области от стратегията на ОПР за
периода 2014-2020 г., както и приложените разнообразни финансови източници и
техния относителен дял в общата сума на финансовите ангажименти за реализация на
Плана. Индикативната финансова таблица обединява прогнозната стойност на всички
проекти от Списъка с проекти за реализация на ОПР на община Иваново през периода
2014-2020 г.
Експертната оценка на общия обем на финансовите ангажименти за реализацията на
плана е разработена на базата на:
- макроикономическите показатели за страната и региона (на нива NUTS 2 и 3) и
тенденциите в социално-икономическото развитие на общината през периода до 2020
г.;
- определените в рамките на фокус групи проекти за реализация на приоритетите на
ОПР на общината;
- средносрочните прогнози при съставянето и изпълнението на общинския бюджет по
отношение на приходите, разходите и субсидиите в общинския бюджет;
- възможностите за използване на средствата от фондовете на ЕС.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
121
Период 2014-2020
Общински
бюджет
Местни
публични
фондове
Общ дял % Централен
бюджет
Общ дял % Фондове на
ЕС
Общ дял % Други
източници
Общ дял
%
Фондове,
фирми
Общ дял
%
Стойност
ОБЩО ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ОПР
- община Иваново:
1877935 0 2% 6183768 4% 121681932 87% 688959 1 6390306 6 139120600
ПРИОРИТЕТ 1: Подобряване на местната
базисна инфраструктура
1280080 0 2% 4864840 5% 83006360 90% 2553000 3% 222720 91 927 000
1. Поддържане и резвитие на местната
пътна/транспортна инфраструктура
589060 0 1,0% 4864840 15% 23710100 76% 2553000 8 0 0 31717000
2. Поддържане и развитие на местната
инфрастуктура и услуги за водоснабдяване,
канализацияи управление на отпадъци
691020 0 1% 0 0% 59296260 98% 0 0 222720 1 60210000
ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване на средата за
бизнес и заетост
101720 0 0% 0 0% 32475280 83% 282600 0 6083400 16 38953000
1. Общински дейности за по-добра бизнес среда 94020 0 0% 0 0% 19574780 77% 0 0% 5817200 23% 25 486 000
2. Развитие на условия за местни туристически
дейности и алтернативно селско стопанство с
по-голям принос върху местната заетост и
добавена стойност
7700 0 0% 0 0% 12900500 96% 282600 2% 266200 2% 13 457 000
ПРИОРИТЕТ 3: Осигуряване на среда и условия
за достоен живот
463695 0 6% 1318928 16% 6160992 75% 151059 2% 83926 0% 8 178 600
1. Поддържане и развитие на средата за живот 393255 5 0% 1237088 16% 5887012 77% 95319 1 83926 0 7696600
2. Дейности за сплотяване на местната общност
7920 9% 0 0 73040 83% 7040 8% 0 0 88000
3. Подкрепа за запазване на местното културно
наследство и обичаи
62520 16% 81840 21% 200940 51% 48700 12 0 0 394000
ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване на
административния капацитет за местно
развитие
22440 0 36% 0% 39300 63% 0 0 260 0 62000
1. Подобряване на административния капацитет на
общинските служители и административни звена –
материална база и структура
13500 0 30% 0 0% 31500 70% 0 0 0 0 45000
2. Подобряване на административния капацитет на
общинските служители и административни звена –
квалификация
4000 0 100% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 4000
3. Подобряване на административния капацитет на
общината за управление на проекти и програми
4940 0 38% 0 0% 7800 60% 0 0% 260 2% 13 000
Местно публично финансиране Външно публично финансиране Частно
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА - ОПР ОБЩИНА ИВАНОВО 2014-2020
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
122
VI. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАВИТИЕ
1. Наблюдение на Плана.
Целите, елементите и механизмите на системата за наблюдение и оценка на
изпълнението на общинските планове за развитие са конкретно и подробно дефинирани
в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му. Наблюдението и
оценката на ОПР на община Иваново се извършва с оглед постигането на ефективност
и ефикасност на изпълнение на плана, както и за оптимизиране и подобряване на
стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване
на регионалното развитие.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план
за развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и
методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и мерките за
осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана.
В цялостния процес на наблюдение и при спазване на принципа за партньорство следва
да участва кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници,
представители на общинската администрация, представители на Общинския съвет,
социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и
представители на гражданското общество.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, наблюдението,
оценката и актуализацията на ОПР на община Иваново следва да се позовава на
следните принципи:
- единен подход за планиране и програмиране;
- концентрация на ресурсите;
- допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно
финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови
институции;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
123
- междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на
планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и
оценката;
- съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на
международно, национално, регионално и местно равнище;
- партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
1.1. Система за наблюдение и оценка.
Системата за наблюдение и оценка осигурява ефективното изпълнение на Общинския
план, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и
ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. В
системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Плана влиза и Програмата за
неговата реализация, която включва списък с дефинираните проекти и тяхната
принадлежност и принос към целите, приоритетите и мерките, времеви график и
финансови източници за реализация.
Системата за наблюдение и оценка обхваща източниците, начините и периодичността
за събиране, обработка и анализиране на информация; индикаторите за наблюдение и
оценка; органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на
информация
Данните, въз основа на които се извършва наблюдението и оценката, съгласно чл. 79 от
ППЗРР се събират от Националния статистически институт, от Агенцията по заетостта,
както и от други надеждни регионални и местни източници на информация. Данните се
събират, обработват и анализират ежегодно с цел да послужат за разработването на
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план (чл. 91, ал.2 от
ППЗРР).
Индикатори за наблюдение и оценка
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
124
Индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие съгласно чл.80,
ал.1 от ППЗРР отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие,
определени в него, въз основа на данните за физическото и финансовото им
изпълнение. Те отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от
изпълнението на целите и приоритетите за развитие.
Използват се основни и специфични индикатори въз основа на следните критерии:
- Обоснованост /целесъобразност/ - да съответстват на целите и приоритети;
- Информационно осигуряване - да са информационно осигурени, т.е. при
изпълнение на плана да е налице постоянен източник на статистическа
информация за община Иваново;
- Възможност за представянето им в количествено изражение;
- Простота /разбираемост/ - да са лесни за формулиране, разбиране и агрегиране;
- Информативност /аналитичност - да носят достатъчно информация за извеждане
на изводи и вземане на решения;
- Независимост - индикаторите от едно и също ниво да са независими един от
друг;
- Да подлежат на йерархична обвързаност с комплексни индикатори от по-високо
ниво.
Органи за наблюдение на Плана, организация и методи на тяхната работа
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на община Иваново съгласно
чл.89 от ППЗРР е Общинският съвет на община Иваново. В процеса на наблюдение на
изпълнението на ОПР, Общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните
органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за
партньорство, публичност и прозрачност.
Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план развитие
съгласно чл.81 от ППЗРР включват:
1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за
наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно
развитие;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
125
2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи
на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически
лица на основата на принципа за партньорство;
3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в
областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки,
опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното
включване;
4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за
развитие;
5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури,
участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие на съответния
район от ниво 2 (Северозападен) и на Общинския план за развитие;
6. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на
процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски;
7. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност
относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност
при изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и
местното развитие.
Система на докладване и осигуряване на информация и публичност
Резултатите от наблюдението и оценката на Общинския план за развитие на община
Иваново, съгласно чл. 82 от ППЗРР се отчитат при изпълнението на Областната
стратегия за развитие на област Русеи на Националната стратегия за регионално
развитие.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на
Общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината.
1.2. Екип, извършващ наблюдението на изпълнението.
Кметът на община Иваново организира наблюдението на изпълнението на Общинския
план за развитие. За целта той определя Оперативна Група за наблюдение и оценка на
изпълнението на ОПР. Кметът определя конкретния състав на Групата със своя
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
126
заповед, като представителите на Общинския съвет в групата се определят на заседание
на Съвета.
Групата е в състав:
- секретар на община Иваново;
- двама общински специалисти;
- двама общински съветника;
- един представител на НПО;
-един представител на бизнеса и/или на браншови организации.
Към Групата за наблюдение на изпълнението на ОПР могат да се привличат експерти
по регионално или местно развитие.
Експертите, участващи в извършването на оценки на документите за стратегическо
планиране на регионалното и местното развитие трябва да отговарят на редица
изисквания, посочени в чл.83 от ППЗРР. При възлагане на оценки органите за
управление на регионалното развитие изискват писмени доказателства за установяване
на съответствието с изискванията на ал. 1 и за липсата на конфликт на интереси от
кандидатите.
Основните функции на Групата за наблюдение и оценка са:
• Разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение на изпълнението на
плана;
• Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на
Плана;
• Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане
на целите;
• Разглеждане на резултатите от междинната оценка;
• Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по заложените
мерки;
Изказване на предложения за изменение на Плана с цел неговото подобряване.
1.3. График за наблюдение и реализация на Плана.
Оперативната група за наблюдение извършва следните дейности:
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
127
1. Ежегодни наблюдения - за изпълнението и напредъка по реализацията на Плана. За
резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя Годишен доклад в
съответствие с чл.91. ал.8 от ППЗРР.
2. Наблюдения при необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при задание от
Общинския съвет и други, Групата изготвя документ, съгласно поставената задача.
3. Наблюдения в края на периода - групата изготвя доклад за цялостното изпълнение на
Общинския план за развитие, с оценка на постиженията и въздействието от
реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите, анализ на изпълнението,
изводи и препоръки за новия ОПР и др. Препоръчва се включването на външни
експерти.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие
на община Иваново се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от
Общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие
се изготвя и внася за обсъждане и одобрение от Общинския съвет до 31 март на всяка
следваща година.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие
осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на
Общинския план за развитие.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Иваново се изпраща на председателя на Областния съвет за
развитие на област Русев 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
Съдържание на годишния доклад за наблюдение
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие,
според чл.91, ал.8 от ППЗРР съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
128
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и
ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на Общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за развитие
със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
2. Оценка на Плана.
Оценката обхваща всеки стадий от жизнения цикъл на Плана – предварителна,
междинна и последваща.
Предварителната оценка се разработва от независим оценител успоредно с
подготовката на проекта на Общинския план за развитие. Тя съдържа прогнозна оценка
за въздействието на Плана върху процесите на социално-икономическото развитие на
общината (чл. 32 от ЗРР). Екологичният компонент в оценката оценява доколко
стратегията за развитие на общината, определена с плана, съответства на стратегията за
опазване на околната среда и критериите за ефективност на политиката за опазване на
околната среда.
Междинната оценка, съгласно чл. 33 от ЗРР, се извършва не по-късно от 4 години от
началото на периода на действие на ОПР, който е 7 години, т.е. до края на 2017 г.
Междинната оценка включва:
• оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
• оценка на степента на постигане на съответните цели;
• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
• изводи и препоръки за актуализация на Плана.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
129
Междинната оценка на изпълнението на ОПР дава информация за провежданите
политики и подпомага общината да подобри прозрачността на планираните дейности и
използването на съществуващите ресурси. На база резултатите и препоръките от
оценката се решава необходимостта от актуализация на ОПР, за да се направят
необходимите корекции в документа и да се предприемат мерки, за да се осигури
реализиране на заложените цели и приоритети, като се отговори на актуалните нужди
на общината.
Последващата оценка дава представа за степента на цялостното изпълнение на Плана.
Целта на този вид оценка е да се анализира доколко, след предприетите мерки в
резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са изпълнени и е
достигнато очакваното развитие. Последващата оценка на Общинския план за развитие
на община Иваново, съгласно чл.34 от ЗРР, следва да се извърши не по-късно от 1
година след изтичането на периода на неговото действие, т.е. до края на 2021 г.
Последващата оценка включва:
• оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
• оценка на общото въздействие;
• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
• изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Резултатите от извършваната оценка на Общинския план за развитие на община
Иваново се отчитат при оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие
на област Русе и на Националната стратегия за регионално развитие и следва да се
вземат предвид при разработването на Плана за следващия период на планиране.
Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет доклади за
резултатите от междинната и последваща оценка на изпълнението на ОПР.
Общинският съвет осигурява дейностите по публичност и разпространение на
резултатите от оценките.
Таблица 21. Видове оценки на Общинския план за развитие
Предварителна Междинна Последваща
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
130
Основание Основание: чл. 32 ал. 1 от
Закона за регионално
развитие
Основание: чл. 33
ал. 1 от Закона за
регионално
развитие
Основание: чл. 34
ал. 1 от Закона за
регионално
развитие
Период за
изпълнение
Успоредно с ОПР Не по-късно от 4
години от началото
на периода на
действието на
Плана
Не по-късно от
една година след
изтичането на
периода на
действието на
Плана.
Съдържание Прогнозна оценка за
въздействието на плана върху
процесите върху социално-
икономическо развитие на
общината и екологична
оценка. Екологичният
компонент в оценката оценява
доколко стратегията за
развитие на общината,
определена с плана,
съответства на стратегията за
опазване на околната среда и
критериите за ефективност на
политиката за опазване на
околната среда.
1. Оценка на
първоначалните
резултати от
изпълнението;
2. Оценка на
степента на
постигане на
съответните цели;
3. Оценка на
ефективността и
ефикасността на
използваните
ресурси;
4. Изводи и
препоръки за
актуализация на
ОПР.
1. Оценка на
степента на
постигане целите
и устойчивост на
резултатите;
2. Оценка на
общото
въздействие;
3. Оценка на
ефективността и
ефикасността на
използваните
ресурси;
4. Изводи и
препоръки
относно
провеждане на
политиката за
регионално и
местно развитие.
Отговорни
лица
Приема се от Общинския
съвет по предложение на
кмета на общината, заедно с
ОПР
Кметът на общината внася за обсъждане
и одобрение от Общинския съвет
доклади за резултатите от междинната и
последващата оценка на изпълнението
на Общинския план за развитие, като
същите се публикуват и на интернет
страницата на общината
Източник: Закон за регионалното развитие, Правилник за прилагане на Закона за
регионалното развитие
През периода на действие на ОПР на община Иваново могат да се извършват
допълнителни тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на
съответните органи за управление на регионалното развитие, определени в ЗРР.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
131
3. Актуализация на Плана.
При актуализацията на ОПР следва да се анализира и оцени динамичното въздействие
на външните и вътрешните фактори и условия върху социално – икономическите
характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, като на
тази основа се разработи реалистична и адекватна стратегическа рамка и система за
управление и изпълнение на целите на Плана до края на съответния период.
Предпоставките за актуализация на ОПР трябва да съответстват на посочените в чл. 38
ал. 1 от ППЗРР.
Общинският план за развитие се актуализира:
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за
развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на ОПР;
5. на основата на резултатите от междинната или последваща оценка.
За актуализиране на Общинския план за развитие се разработва актуализиран документ
за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването и
приемането на Актуализирания общински план се извършва при условията и по реда за
изработване и приемане на Общинския план за развитие.
За ефективното и ефикасно изпълнение на Общинския план за развитие програмата за
неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на
Общинския съвет по предложение на кмета на община Иваново.
Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране
на ОПР се осъществява чрез бюджета на общината.
Таблица 22. Общински план за развитие – задължения на кмета на общината и на
Общинския съвет
Дейност Задължение на кмета на
община Иваново
Задължение на
Общинския съвет на
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
132
община Иваново
Разработване на ОПР организира изработването и
съгласуването;
осъществява координация и
контрол върху процеса на
разработване и съгласуване
Наблюдение на ОПР финансово и техническо
обезпечаване на дейността
по наблюдение – чрез
бюджета на общината
орган за наблюдение на
ОПР
Актуализиране на ОПР организира
актуализирането
обсъжда и приема
актуализиран документ за
изпълнението на ОПР
Приемане на ОПР внася за обсъждане и
приемане ОПР в Общински
съвет
обсъжда и приема ОПР
Изготвяне на
предварителна оценка на
ОПР
внася за обсъждане и
приемане в Общинския
съвет заедно с ОПР
обсъжда и приема заедно с
ОПР
Изготвяне на междинна
оценка на ОПР
внася за обсъждане и
одобряване от Общинския
съвет доклад за резултатите
от междинната оценка на
изпълнението на ОПР
обсъжда и одобрява доклад
относно резултатите от
междинната оценка на
изпълнението на ОПР
Изготвяне на последваща
оценка на ОПР
внася за обсъждане и
одобряване от Общинския
съвет доклад за резултатите
от последващата оценка на
изпълнението на ОПР
обсъжда и одобрява доклад
относно резултатите от
последващата оценка на
изпълнението на ОПР
Изготвяне на Годишен внася Годишния доклад за одобрява Годишния доклад
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
133
доклад за наблюдение
изпълнението на ОПР
одобрение в Общинския
съвет
Информация и
публичност на ОПР
осигурява информация и
публичност
осигурява информация и
публичност
Източник: Закон за регионалното развитие, Правилник за прилагане на Закона за
регионалното развитие
VII. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Принципът на партньорство е един от основните механизми за функциониране на
Европейския съюз. Основното изискване при изпълнение на този принцип е активното
участие на гражданското общество в процеса на разработване, подбор, управление и
мониторинг на проектите и стратегическите документи за развитие. Този принцип
предполага прилагането на различни подходи за диалог и консултации на общинско и
национално равнище, които да осигурят съвместното участие на местните и регионални
власти, бизнеса и асоциациите на работодателите, синдикатите, неправителствените
организации и други заинтересовани страни.
Ефективното планиране и успешното устойчиво и интегрирано развитие се основават
на отворен и прозрачен процес с широко включване на гражданите и заинтересованите
страни в различните етапи. Законът за регионалното развитие и Правилникът за
неговото прилагане определят търсенето на партньорство, публичност и прозрачност
като ръководен принцип на разработването и реализацията на ОПР.
Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, Кметът
на общината и Общинският съвет осигуряват информация и публичност на Общинския
план за развитие в съответствие със своите компетенции.
Общинският план за развитие на община Иваново е ефективен инструмент за
управление и пълноценно развитие на общината единствено и само при активен обмен
на идеи и координирани действия между заинтересованите страни по време на двата
разграничими етапа на ОПР – разработването и реализацията на Плана.
Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се осигури
прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
134
формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие относно
очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се
мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.
В периода на разработването на ОПР, разработващият екип представи публично пълния
набор информация с работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация
и очакваните конкретни резултати за развитието на общината и нейната общност.
Различните механизми за представяне и дискутиране на работата по ОПР насърчава
публичното участие и провокира идеите на различните заинтересовани групи.
Отчитането на разнообразните интереси и съображения е възможност за балансиран,
реалистичен и отразяващ местната специфика документ. Постигането на обществена
ангажираност към ОПР и припознаването на предвижданията на плана са добър шанс
за неговото успешно изпълнение.
По време на етапа на разработването на ОПР на община Иваново, разработващият екип
в своята дейност се базира на:
• Осъществяване на достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта;
• Получаване на актуална информация по целия спектър на ОПР;
• Осигуряване на равен достъп и представителство на различните заинтересовани
обществени групи;
• Сътрудничество на принципа на равнопоставеност и зачитане на гражданските и
човешките права;
• Включване на предложения от процеса на обсъждане на ОПР във формирането на
аналитичната и стратегическата част на Плана.
Включването на гражданите и заинтересованите партньорски организации от община
Иваново в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап
разработване на ОПР включва три основни компоненти: информиране, консултиране и
вземане на съвместни решения.
1. Информиране.
Информирането е основополагащ елемент от процеса на планирането, който цели да
информира гражданите и юридическите лица за това, което предстои, и да ги насърчи
да участват.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
135
В началния етап на разработване на ОПР на община Иваново разработващият екип успя
успешно да реализира информационни канали към и от всички организации на
територията на общината – административни (общински), неправителствени, браншови
и структуроопределящи бизнеса. Получена бе необходимата начална информация за
изготвяне на Ситуационния анализ и Стратегическата част на ОПР. Разработена бе
анкета за проучване на становища относно основните силни и слаби страни,
приоритети за развитие на община Иваново и проблеми и предложенията за
решаването им, като резултатите са отчетени при разработване на Плана. В община
Иваново се проведе информационна среща във връзка с изготвянето на Общински план
за развитие на община Иваново за периода 2014-2020 г. Целта на събитието бе
информационната кампания да активизира обществеността на Иваново за участие в
процеса на обсъждане и разработване на Плана, като се представи необходимостта,
мястото и значението на ОПР за развитието на общината и за повишаване на
ефикасността на публичните разходи и осигуряването на по-голяма добавена стойност
на община Иваново. Участие в срещата взеха представители на всички групи на
обществото – физически и юридически лица. Налице е откритост на процеса на
разработване на ОПР и се получи обратна връзка от страна на участниците.
Проведеното представяне на проекта на ОПР имаше съпътстващо медийно отразяване,
благодарение на което се осигурява висока степен на публичност на разработването на
ОПР и последващо включване на по-широк кръг от граждани и заинтересовани страни.
2. Консултиране.
Консултирането е важен етап от процеса на местното планиране, в който гражданите и
заинтересованите страни са поканени да предложат различни становища в процеса на
разработване на ОПР. Използвани са различни подходи на консултиране:
Активно проучване на мнения. Благодарение на изработената адекватна
комуникационна стратегия се получиха редица предложения чрез попълване на
разработената Анкета и директно чрез електронна поща. Благодарение на директния
контакт и проучване на мнения се гарантира мотивацията за активно участие на
основните заинтересовани страни по време на разработването на плана. Получените
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
136
отговори спомагат процеса на разработването на аналитичната, стратегическата част и
таблицата с проекти на ОПР.
Фокус групи. Сформирането на фокус групи с представители на основните
социално-икономически партньори - представители на администрацията, браншовите и
неправителствените организации - е задължително условие за успешното разработване
и изпълнение на ОПР Иваново. От една страна, социално - икономическите партньори
имат изграден съществен капацитет в определена икономическа и социална сфера на
развитие, а от друга страна те имат възможност да създават публично-частни
партньорства, които от своя страна гарантират използването на средства на частния
сектор при осъществяването на общи инициативи за изпълнението на проекти от ОПР.
Целта на фокус групите е изследването на мненията на различните участници и
синтезирането им посредством провеждане на обстойна дискусия по отделните теми.
Работните заседания на фокус групите се проведоха в рамките на договра с избрания
изпълнител организирани на етап обсъждане на аналитичната част на ОПР и
предложенията за визия, цели и приоритети на развитие на община Иваново.
Участниците предложиха конкретни мерки и проекти на ОПР за периода 2014-2020 г.
3. Вземане на съвместни решения.
Вземането на съвместни решения е един от важните етапи в стратегическото планиране
на местно ниво, при който гражданите и заинтересованите страни работят съвместно с
управляващите за формиране на общи решения. Подходът, който е приложен при
разработването на ОПР на община Иваново 2014-2020 г. е организиране на публично
обсъждане на Плана. Проведеното в община Иваново обществено обсъждане през
месец юли 2014 г. имаше за цел въвличане на широк кръг от представители на
общността, които да изказват мнения и предложения, за да бъдат отразени в
обсъждания документ. Участници в общественото обсъждане бяха представители на
заинтересованите страни, които чрез публикувана на официалния интернет сайт на
община Иваново покана имат достъп до предварително разработения текст на ОПР.
Проведеното обществено обсъждане имаше съпътстващо медийно отразяване,
благодарение на което бе осигурена висока степен на публичност на разработването на
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство,
ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
137
ОПР. Направените коментари и препоръки са използвани при финалното формулиране
и редактиране на стратегическата част и частта на проектите към ОПР.
Включването на заинтересованите страни в процеса на разработване и реализация на
ОПР на община Иваново не само осмисля и легитимира този процес, но гарантира
устойчивостта на този документ през планирания период от време. Благодарение на
широкото гражданско участие се повишава качеството и стойността на ОПР на община
Иваново за периода 2014-2020 г., като същевременно се засилва общественото доверие
и отговорност.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
138
VIII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ – община ИВАНОВО
N
Н
а
и
м
ен
о
в
а
н
и
е
И
н
д
и
к
а
т
и
в
н
а
ст
о
й
н
о
ст
/
х
и
л
.
л
в
./
И
зт
о
ч
н
и
ц
и
н
а
ф
и
н
а
н
си
р
а
н
е
О
т
г
о
в
о
р
н
а
с
т
р
у
к
т
у
р
а
П
а
р
т
н
ь
о
р
ск
а
ст
р
у
к
т
у
р
а
Време за реализация
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Приоритет 1. Подобряване на местната базисна инфраструктура
1.1. Поддържане и развитие на местната пътна/транспортна инфраструктура
1.1.1. Обновяване, рехабилитация и текущ ремонт на
общинските пътища - ежегодно по 15 км.
Ремонт на общински път RSE1101/ІІІ-202,
Русе-Щръклево/-Красен/-ІІІ501
3000000 ОП; ОбБ
Рехабилитация и текущ ремонт на общински
път RSE2104/ІІІ-202, Щръклево-
Кацелово/Нисово-Сваленик/TGV1100/ и път
RSE1103/ІІІ-202, Нисово-Кацелово/-Червен/-
RSE1110/
800000 ОП; ОбБ
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
139
Рехабилитация и текущ ремонт на общински
път TGV1100/ІІІ-202, Горско Абланово-
Опака/Крепча-Гърчиново-граница община
(Опака-Иваново)-Сваленик-граница община
(Иваново-Ветово)-/І-2/ и път RAZ2161/ІІІ-202,
Цар Калоян-Захари Стояново /Костанденец-
граница община Цар Калоян-Иваново/-
Сваленик/TGV1100/
700000 ОП; ОбБ
Рехабилитация и текущ ремонт на общински
път RSE1105/І-5, Русе-п. к. Две могили/-
Тръстеник/І-5; път RSE3106/ІІІ-501, Русе-
Иваново/-Божичен; път RSE2107/І-5, Русе-
Велико Търново/-Иваново и път RSE1108/ІІІ-
501, Русе-Две могили/-Ивановски скални
църкви
1100000 ОП; ОбБ
Рехабилитация и текущ ремонт на общински
път RSE3109/ІІІ-501, Русе-Две могили/-Кошов;
път RSE1110/ІІІ-501, Иваново-Две могили/-
Червен-Средновековен град Червен и път
RSE3111/ RSE3110, Иваново-Червен/-Табачка–
4. 4 км.
900000 ОП; ОбБ
Рехабилитация и текущ ремонт на общински
път път RSE2107/ІІ-52, Пиргово-Мечка/-
Иваново/ІІІ-501/ и път RSE3112/ ІІ-52,
Пиргово-Мечка/-Мечка -Тръстеник/RSE1105/
900000 ОП; ОбБ
1.1.2. Реконструкция, модернизация и поддържане на
съпътстващите елементи на общинската
пътната мрежа: отводнителни и укрепителни
съоръжения; маркировки; банкети и т.н. и
привеждането им към европейските стандарти
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
140
– ежегодно до 5 км
Реконструкция, модернизация и поддържане на
съпътстващите елементи на път RSE2104/ІІІ-
202, Щръклево-Кацелово/Нисово-
Сваленик/TGV1100/ и път RSE1103/ІІІ-202,
Нисово-Кацелово/-Червен/-RSE1110/
2000000 ОП; ОбБ
Реконструкция, модернизация и поддържане на
съпътстващите елементи на път TGV1100/ІІІ-
202, Горско Абланово-Опака/Крепча-
Гърчиново-граница община (Опака-Иваново)-
Сваленик-граница община (Иваново-Ветово)-/І-
2/ и път RAZ2161/ІІІ-202, Цар Калоян-Захари
Стояново /Костанденец-граница община Цар
Калоян-Иваново/-Сваленик/TGV1100/
4000000 ОП; ОбБ
Реконструкция, модернизация и поддържане на
съпътстващите елементи на път RSE1105/І-5,
Русе-п. к. Две могили/-Тръстеник/І-5; път
RSE3106/ІІІ-501, Русе-Иваново/-Божичен; път
RSE2107/І-5, Русе-Велико Търново/-Иваново и
път RSE1108/ІІІ-501, Русе-Две могили/-
Ивановски скални църкви
2000000 ОП; ОбБ
Реконструкция, модернизация и поддържане на
съпътстващите елементи на път RSE3109/ІІІ-
501, Русе-Две могили/-Кошов; път RSE1110/ІІІ-
501, Иваново-Две могили/-Червен-
Средновековен град Червен и път RSE3111/
RSE3110, Иваново-Червен/-Табачка–4. 4 км.
4000000 ОП; ОбБ
Реконструкция, модернизация и поддържане на
съпътстващите елементи на път RSE2107/ІІ-52,
3000000 ОП; ОбБ
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
141
Пиргово-Мечка/-Иваново/ІІІ-501/ и път
RSE3112/ ІІ-52, Пиргово-Мечка/-Мечка -
Тръстеник/RSE1105/
1.1.3. Създаване на работеща система за безопасност
на движението, в т.ч. знаково стопанство
Заснемане, анализ, оценка и създаване на
работеща система за безопасност на
движението
12000 ОП; ОбБ
Въвеждане регламентирано и законосъобразно
знаково стопанство по пътищата и в населените
места на общината
- ОбБ
1.1.4. Модернизиране ж.п. прелез с. Иваново (км
30+640 между Долапите и Иваново)
Въвеждане на сигнализационна система,
осигуряваща безопасно преминаване на ППС
през ж.п. прелез с. Иваново (км 30+640 между
Долапите и Иваново)
150000 ОП;ОбБ
1.1.5. Обновяване, рехабилитация и ремонт на
уличната мрежа – ежегодно по 10 км.
. . . . . . .
Ремонт на уличната мрежа в шест населени
места от община Иваново
8000000 ОП; ОбБ
Обновяване на уличната мрежа в седем
населени места от община Иваново
8000000 ОП; ОбБ
1.1.6. Обновяване, рехабилитация и ремонт на
пешеходни мостови съоръжения в населените
места – ежегодно по 2 броя.
. . . . . . .
Ремонт на пешеходни мостови съоръжения в с.
Тръстеник и с. Мечка
80000 ОП; ОбБ
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
142
Обновяване на пешеходни мостови съоръжения
в с. Пиргово
80000 ОП; ОбБ
Рехабилитация и ремонт на пешеходни мостови
съоръжения в с. Красен
80000 ОП; ОбБ
Рехабилитация на пешеходни мостови
съоръжения в с. Табачка
80000 ОП; ОбБ
Ремонт на пешеходни мостови съоръжения в с.
Червен и с. Нисово
80000 ОП; ОбБ
1.1.7. Ремонт и укрепване на мостовете и мостовите
съоръжения в селата
Основен ремонт и укрепване на мостовете и
мостовите съоръжения в село Пиргово
200000 ОП; ОбБ
Основен ремонт и укрепване на мостовете и
мостовите съоръжения в село Мечка
200000 ОП; ОбБ
Основен ремонт и укрепване на мостовете и
мостовите съоръжения в село Тръстеник
200000 ОП; ОбБ
Основен ремонт и укрепване на мостовете и
мостовите съоръжения в село Сваленик
200000 ОП; ОбБ
Основен ремонт и укрепване на мостовете и
мостовите съоръжения в село Червен
200000 ОП; ОбБ
Основен ремонт и укрепване на мостовете и
мостовите съоръжения в село Табачка
200000 ОП; ОбБ
Основен ремонт и укрепване на мостовете и
мостовите съоръжения в село Кошов
200000 ОП; ОбБ
1.1.8. Рехабилитация и доизграждане на площадни и
тротоарни настилки – ежегодно по 2км
. . . . . . .
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
143
Рехабилитация и доизграждане на площадни и
тротоарни настилки – ежегодно по 2км
200000 ОП; ОбБ
1.1.9. Рехабилитация, обновяване и поддържане на
автобусните спирки
Рехабилитация и обновяване на автобусните
спирки в с. Тръстеник, с. Пиргово, с. Иваново,
с. Божичен, с. Щръклево
20000 ОП; ОбБ
1.1.10. Обособяване в селищата на общината места за
паркиране с цел опазване тротоарите от
разрушаване и предпазване от ПТП
Проектиране и създаване паркинги в
централните части на населените места на
общината и в районите около местата за
хранене и за настаняване
10000 ОП; ОбБ
1.1.11. Оптимизиране и модернизиране на
транспортните връзки между общинския
център и останалите населени места на
общината
Заснемане, анализ, оценка и изграждане
алтернатива на транспортните връзки в
общината
25000 МИЕТ;
ЕСИФ; РБ
Проектиране и изграждане на междуселски път
с. Нисово-с. Кошов
2000000 МИЕТ;
ЕСИФ; РБ
Актуализиране проекта и изграждане
продължението на пътя с. Бъзън-с. Щръклево-
АР „Скални църкви при Иваново-с. Иваново
2500000 МИЕТ;
ЕСИФ; РБ
1.2. Поддържане и развитие на местната инфраструктура и услуги за водоснабдяване, канализация и управление на отпадъците.
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
144
1.2.1. Реконструкция , рехабилитация, модернизация
и разширяване на водоснабдителната мрежа в
селищата на общината
Частична подмяна на водопроводната мрежа в
с. Щръклево
70000 ОП
Частична подмяна на водопроводната мрежа в
с. Пиргово
900000 ОП
Частична подмяна на водопроводната мрежа в
с. Тръстеник
900000 ОП
Частична подмяна на водопроводната мрежа в
с. Сваленик
900000 ОП
1.2.2. Изграждане и ремонт на местни естествени
водоизточници
Ремонт на селските чешми (паметници на
културата) в с. Тръстеник
120000 ОП
Ремонт на селските чешми в с. Пиргово 120000 ОП
Ремонт на селската чешма „Бисестро” и
селските кладенци за питейна вода в с. Иваново
12000 ОП
Ремонт на селските чешми и селските
кладенци за питейна вода в с. Сваленик, с.
Щръклево и с. Церовец
120000 ОП
1.2.3. Изграждане система за водоснабдяване на
селищните образувания
Водоснабдяване на селищно образувание
„Стълпище” с. Мечка
2000000 ОП
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
145
Водоснабдяване на селищно образувание
„Пристанище” с. Пиргово
2000000 ОП
Водоснабдяване на селищно образувание
„Помпеннаа станция” с. Пиргово
2000000 ОП
1.2.4. Подобряване качеството на водата в селищата
на общината
Изграждане на обезманганителна станция в
село Красен
700000 ОП
Контрол на качеството на водата в с. Пиргово -
наблюдение
300000 ОП
1.2.5. Изграждане на канализационна мрежа и
пречиствателни съоръжения в селата на
общината
Изграждане на канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадни води в село
Щръклево
23000000 ОП
Изготвяне на технически проект и изграждане
на канализационна мрежа и пречиствателна
станция за отпадни води в село Пиргово
300000 ОП
1.2.6. Почистване, продълбочаване и поддържане на
откритите канали преминаващи през
населените места на общината
Почистване, продълбочаване и реконструкция
на канала в с. Тръстеник
250000 ОП
Почистване и реконструкция на канала в с.
Мечка
50000 ОП
Почистване и укрепване на канала в с. Пиргово 270000 ОП
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
146
1.2.7. Рекултивиране терените на закритите селски
сметища
300000 ОП
Рекултивиране закритото общинско депо за
битови отпадъци в с. Иваново
900000 ОП
Рекултивиране закритото депо за битови
отпадъци в с. Щръклево
800000 ОП
1.2.8. Разработване на механизми за недопускане
създаване на инцидентно възникващи сметища
Разработване и приемане на пакет от мерки за
стимулиране и санкциониране на
нарушителите
- ОбБ
Разширяване обхвата на разделното събиране
на отпадъци
10000 ОП; ОбБ; ПЧП
1.2.9. Ефективно управление на отпадъците
Проектиране и изграждане на система за
компостиране на биоразградими отпадъци
230000 ОП
1.2.10. Изграждане площадка за временно съхраняване
на строителни отпадъци
Проектиране и изграждане на площадка за
строителни отпадъци
20000 ОП
1.2.11. Подобряване на ел. захранването в селата на
общината
Подобряване ел. захранването в с. Красен - ОбБ; ПЧП
Включване на новите селищни образувания
„Пристанището” и „Помпена станция”с.
Пиргово към електроснабдителен клон с.
Пиргово
- ОбБ; ПЧП
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
147
1.2.12. Въвеждане на алтернативно улично осветление
и повишаване на плътността и осветеността на
уличната мрежа съобразно натовареността
30000 ОП . . . . . . .
Соларно улично осветление в селата
Щръклево, Пиргово, Мечка, Червен, Табачка,,
Нисово, Тръстеник
1300000 ОП
1.2.13. Създаване предпоставки за използване на
възобновяеми енергоизточници
Изграждане станции за преработка на биомаса
в с. Иваново и с. Щръклево
40000 ОП
Изграждане станции за електромобили 80000 ОП
Въвеждане система за алтернативно отопление
на група общински сгради в с. Иваново
11000000 ОП
Въвеждане система за алтернативно отопление
на група общински сгради в с. Щръклево
160000 ОП
1.2.14. Газифциране на публичните сгради в селищата
в близост до централния газопровод.
11000000 ОП
Изготвяне на технически проект за
газифициране на публичните сгради в с.
Красен, с. Нисово и с. Сваленик
16000 ОП; ОбБ
1.2.15. Повишаване енергийната ефективност в
обществени и жилищни сгради
Обследване и саниране на ОУ с. Щръклево и
ЦДГ, филиал с. Щръклево.
10000 ОП; ОбБ;
Обследване и саниране на ОУ с. Иваново и
ЦДГ с. Иваново.
8000 ОП; ОбБ;
Обследване и саниране на ЦДГ – филиал с.
Пиргово
20000 ОП
Обследване и саниране на кметство с. Пиргово 21000 ОП
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
148
и кметство с. Мечка
Обследване и саниране на читалище и кметство
с. Нисово
16000 ОП
Обезпечаване покритие с мобилни връзки в
селата Табачка, Кошов, Церовец
- ОбБ; частни
инициативи
1.2.16. Подобряване качеството на телевизионните и
интернет услуги
Осигуряване на високо скоростна интернет
връзка във всички населени места на общината
8000 ОП; ОбБ;
Информационните и комуникационни
технологии – обучение на различни групи от
населението за използванетоим
25000 ОП; ДБТ
Работа в мрежа – средство за комуникация
между общностите
5000 ОП; ДБТ
Осигуряване публичен достъп до интернет в
малките населени места
8000 ОП; ОбБ;
Приоритет 2: Подобряване средата за бизнес и заетост
2.1. Общински дейности за по-добра бизнес среда.
2.1.1. Създаване маркетингов профил на общината и
подпомагане малкия и среден бизнес
Разработване на маркетингова стратегия на
общината
5000 ОП; ОбБ;
Създаване система за стимулиране на
новоразкрити производствени места чрез
благостройствени мероприятия и дейности в
районите около тях
4000 ОП; ОбБ;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
149
Иницииране създаването на капацитет за
подпомагане на малкия и среден бизнес за
разработване на проекти и кандидатстване за
финансово подпомагане по оперативни
програми
4000 ОП; ОбБ;
2.1.2. Разработване на план за местно икономическо
развитие на общината
Анализ и оценка на възможностите за
развиване на алтернативни отрасли в общината
20000 ОП; ОбБ; ПЧП
Проектиране на местната инженерна
инфраструктура
100000 ОП; ОбБ; ПЧП
Стимулиране развитието на местните занаяти и
производството на сувенири
2000 ОбБ; ПЧП
2.1.3. Развитие на местния бизнес
Създаване условия за формиране на
производствено-складова зона в с. Иваново
150000 ОП; ПЧП
Изграждане на индустриална зона до летище с.
Щръклево
21000000 ОП; ПЧП
Стимулиране разширяването на
гъбопроизводството сред местните
гъбопроизводители
1000 ОбБ; ПЧП
2.1.4. Привличане на външни инвестиции
Изгрждане на яхтени пристанища на р.Дунав
при с. Пиргово и с.о. Стълпище
2000000 ОП; ПЧП
Създаване на рибна борса в с. Пиргово 1000000 ОП; ПЧП
Създаване на изкупвателен пункт за
селскостопанска продукция край с. Тръстеник
1200000 ОП; ПЧП
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
150
2.2. Развитие на условия за местни туристически дейности и алтернативно селско стопанство с по-голям принос върху местната заетост и добавена
стойност
2.2.1. Туристическа дейност – поминък за местното
население – активизиране инвестиционния
потенциал
Устройване зони за седмичен отдих в
приемните зони на ПП „Русенски Лом” –
съобразно плана за управление на парка
800000 ОП; ПЧП
Изграждане пешеходни зони с места за отдих –
заслони, пътища, алеи и др.
200000 ОП; ПЧП
Изграждане обект „Ивановски чифлик” в
сервитутната зона на АР „Скални църкви при
Иваново”
1980000 ОП
Изграждане обект „Щръклевска мечта” в
района на летище с. Щръклево (военно
подделение)
10100000 ОП; НПО
Изграждане на информационен център в с.о.
Стълпище
50000 ОП; НПО
2.2.2. Оползотворяване възможностите на
културното наследство и природни дадености
за развитието на туризма
Съдействие за експониране останките на
римски кастел „Тримамиум” с.о. Стълпище
70000 ОП; НПО
Изграждане на малък приемен център в с.
Сваленик – изходен пункт на туристически
маршрути
80000 ОП; НПО
Проектиране и създаване на информационен
център с експозиция „Конското гробище с.
Нисово”
100000 ОП; НПО
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
151
2.2.3. Използване на природните ресурси и
стимулиране развитието на селското
стопанство
Изработване на картограми за почвите в
землищата на всяко село
14000 ОП; ОбБ
Създаване класификатор на почвите 30000 ОП
Разширяване лозовите масиви и
винопроизводството – помощ чрез реклама
- ОП; НПО;
частен сектор
Подкрепа на пепиниерството- възобновяване на
традициите
2000 ОП; НПО;
частен сектор
Рибопроизводството – запазена марка на
община Ивново
5000 ОП; НПО;
частен сектор
2.2.4. Модернизация на селското стопанство и
развитие на горското стопанство
Обучаване производителите на
селскостопанска продукция в екологосъобразно
земеделие
10000 ОП; НПО
Създаване на отраслови сдружения - НПО
Помощ в информационното обслужване и
пазара на местните дребни и средни
производители
- ОП; частни
производители
Създаване програма за залесяване на ерозирали
терени
6000 ОП; ОбБ
Поддържане и съхраняване на горските ресурси 10000 ОП; ОбБ
Приоритет 3: Осигуряване на среда и условия за достоен живот
3.1. Поддържане и развитие на средата за живот
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
152
3.1.1. Грижа за децата и младежите
Подмяна на амортизираното обзавеждане и
оборудване в ОУ с. Щръклево и ОУ с. Иваново
80000 ОбБ; РБ; ОП;
МОН
Подмяна на амортизираното обзавеждане и
оборудване в ОУ с. Сваленик и ОУ с.
Тръстеник
40000 ОбБ; РБ; ОП;
МОН
Подмяна на амортизираното обзавеждане и
оборудване в ЦДГ - филиал с. Щръклево
20000 ОбБ; ОП;
МОН
Подмяна на амортизираното обзавеждане и
оборудване в ЦДГ с. Иваново и филиали с.
Сваленик, с. Тръстеник и с. Пиргово
40000 ОбБ; ОП;
МОН
Осигуряване охрана в детските градини и
училищата със съвременни средства и
технологии
26000 ОП
Въвеждане на видеонаблюдение в детските
градини и училищата
90000 МОН; ОП;
ОбБ
Ефективна и работеща система за
контролиране и стимулиране медицинското
обслужване в училищата и детските градини
500 ОбБ
Създаване на условия за пълен обхват на
децата подлежащи на обучение и стимулиране
развитието на извънкласни дейности и форми в
общинските училища и привличане
родителския интерес към учебното заведение
- НПО; ОбБ
Ограмотяване на родители и други възрастни 5000 МОН; ОП;
ОбБ
Създаване на система и картотека за
проследяване и обхващане на подлежащите на
задължително обучение деца от етнически
семейства
- ОбБ
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
153
Работа на клубове по интереси и кръжоци, в
т.ч. и вероучение
60000 МОН; ОП
Интегриране на деца от етнически групи чрез
местните традиции при запазване на
идентичността им
15000 ОП; НПО;
частен сектор
Създаване на родителски обединения за работа
с проблемни деца
- Община;
Училище;
Полиция
Трансгранично сътрудничество в разработване
и обмен на иновационни програми,
методологии и учебни материали и споделяне
на добри практики
3000 ОП; МОН;
ОбБ; РБ
Създаване на контакти с деца от
побратимените румънски общини в областта на
образованието, екологията, спорта
3000 ОП; МОН;
ОбБ; РБ
Ремонт и реконструкция на спортната
площадка на ЦДГ, филиал с. Щръклево
3000 МОН; ОП;
ОбБ
Ремонт и реконструкция на спортната
площадка на ЦДГ, филиал с. Сваленик
3000 МОН; ОП;
ОбБ
Реконструкция и ремонт на стадионите в с.
Щръклево, с. Иваново, с. Пиргово, с.
Тръстеник, с. Сваленик
50000 ОП; НПМ; РБ;
ОбБ
Реконструкция и ремонт на спортна зала в с.
Пиргово
100000 ПЧП; ОП;
НПМ
Адаптиране на физкултурен салон с. Тръстеник
и създаване на спортна зала
50000 ПЧП; ОП;
НПМ
Зони за спорт и отдих на открито - поставяне на
уреди и съоръжения за спорт в парковете на
селата на общината
13000 ОбБ; Частен
сектор
Разработване на ежегоден спортен календар и - Община; НПО
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
154
провеждане на заложените спортни събития
Възобновяване дискусионен форум-изложение
„Здравословен начин на живот”
500 Община; НПО
Провеждане на информационни кампании
„Спортът е здраве” и „Не на наркотиците”
300 Община; НПО
Помощ за детските спортни клубове 1000 Община;
Частен сектор
Помощ и съдействие за създаване на младежка
гражданска организация/сдружение с филиали
по населени места - с. Щръклево, с. Иваново, с.
Пиргово, с. Тръстеник, с. Свленик, с. Красен, с.
Мечка
1000 ОбБ
Адаптиране на сгради и помещения в с.
Щръклево, с. Иваново, с. Пиргово, с.
Тръстеник, с. Свленик, с. Красен, с. Мечка за
реализиране на дейността на сдружението
70000 НПМ; ОП;
МОН; РБ; ОбБ
Организационно и логистично подпомагане, в
г.ч. провеждане на обучения
15000 НПМ; ОП; РБ;
ОбБ
3.1.2. Грижа за възрастни и хора в неравностойно положение
Изграждане подходи за хора с увреждания към
всички публични сгради
1300000 ОП; РБ; ОбБ
Изграждане на три дневни центъра в с.
Сваленик, с. Иваново, с. Мечка
210000 ОП; РБ; ОбБ
Осъществяване услуги за хора с увреждания
Проект „Социален асистент”
13000 ДБТ; НП;
ОбБ
Проект „ Личен асистент” 70000 ДБТ; НП;
ОбБ
Проект „Домашен помощник” 30000 ДБТ; НП;
ОбБ
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
155
Обучение на хора в неравностойно положение
– работа с компютър; местни традиционни
занаяти и др.
100000 ОП; РБ; ОбБ
Разширяване обхвата на Домашния социален
патронаж
- ОбБ
Проект „Зимна трапеза” 23000 ДБТ; НП;
ОбБ
3.1.3. Условия за запазване и подобряване здравето
на жителите на общината – здравно обслужване
Извършване на експертна оценка на
състоянието на здравеопазването и
разработване програма за подобряването му
5000 ОП; ОбБ
Въвеждане на нови форми на медицинско
обслужване – мобилна здравна служба
250000 ОП
Ремонт и обновяване на сградите на здравните
служби в с. Щръклево, с. Иваново, с.
Тръстеник, с. Пиргово
500000 ОП; ОбБ
Разработване план за обновяване техническото
оборудване в населените места с лекарски
практики и въвеждането му в действие
200000 ОП; МЗ
Разработване и въвеждане програма
„Профилактика на здравето”
1000 ОП; оБб
Провеждане на ежегодни изложби и
дискусионни форуми свързани с
профилактиката.
2000 МЗ; ОбБ
Създаване условия и осигуряване ежегодното
извършван на профилактични прегледи на
жителите на общината
2000 МЗ; ОбБ
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
156
3.1.4. Обновяване и поддържане на читалищата –
културните институти на селата на общината
Ремонт и обновяване на читалище с. Кошов 30000 ОП
Ремонт и модернизиране на читалище с.
Сваленик
23000 ОП
Модернизиране на читалище с. Червен 10000 ОП
Обновяване на читалище с. Божичен и
парковото пространство около него
16000 ОП
Подмяна на отоплителната инсталация в
читалище с. Щръклево с екологична и
енергоефективна
30000 ОП
Възстановяване сценичните съоръжения в
читалище с. Тръстеник
6000 ОП
Оборудване читалище с. Тръстеник с
озвучителна техника
3000 ОП
Създаване на интернет зали в с. Красен, с.
Нисово, с. Кошов, с. Божичен, с. Табачка
42000 ОП
Ежегодно обновяване книжния фонд на
библиотеките с минимум 20 тома
21000 ОП; МК;
донорски
програми;
НПО
Създаване атрактивни експозиции с
исторически и фолклорни експонати във всяко
читалище
9000 ОбБ; НПО
Ремонт на „Старо училище” с. Табачка и
превръщането му в етнографски музей
197000 ОП
3.1.5. Поддържане и запазване автентичността на
религиозните храмове в населените места на
общината
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
157
Ремонт на църквите и обновяване на дворните
пространства в с. Щръклево и с. Нисово
40000 ОбБ; НПО
Ремонт на църквите и обновяване на дворните
пространства в с. Червен, с. Табачка, с.
Божичен
60000 ОбБ; НПО
Ремонт на джамиите и обновяване на дворните
пространства в с. Тръстеник
11000 ОбБ; НПО
Изработване и поставяне указателни табели на
храмовете паметници на културата
12000 ОП; ОбБ;
НПО
3.1.6. Поддържане и развитие на урбанизираната
среда
Модернизиране селищните центрове – нова
визия и запазена идентичност (преустройство и
обновяване) - с. Щръклево, с. Красен, с.
Тръстеник, с. Сваленик, с. Нисово, с. Пиргово
120000 ОП; ОбБ
Обновяване централната част на с. Червен, с.
Табачка, с. Кошов, с. Божичен, с. Мечка, с.
Цeровец
70000 ОП; ОбБ
Обновяване и модернизиране на сградите за
публична дейност – административни сгради
на общината, читалища, клубове на пенсионера
и др.
ОП; ОбБ
Възстановяване и разширяване зелената
система от паркове, градини и прилежащи
терени към сгради в селищата на общината
23000 ОП; ОбБ;
НПО
Обновяване на осветителната мрежа в местата
за отдих
4000 ОбБ
Създаване зони за отдих – паркове и алеи 3000 ОбБ; НПО
Увеличаване уличното озеленяване и
площадните пространства с компактна
2000 ОбБ; НПО
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
158
дървесна растителност – по 2 км в големите
населени места и по 800 м в малките
Стимулиране гражданските инициативи за
създаване на кътове за отдих, чрез реализиране
на публично-частни партньорства
1000 ОбБ; НПО
Създаване и поддържане на публичен регистър
на зелените площи в общината
- ОбБ; НПО
Обновяване и разширяване на гробищните
паркове
100000 ОбБ; ОП
Пилотно създаване на квартали с обновени
жилищни фасади и озеленени лицеви части на
дворовете – с. Пиргово и с. Щръклево
500 ОбБ; НПО
Създаване конкурсна система за поддържане
чистотата, зеленината и модерния вид на
селищата на общината
800 ОбБ; НПО
3.1.7. Опазване и поддържане на околната среда,
защитените територии и биоразнообраздието
Укрепване на свлачище в района на с. Червен –
срещу крепостта
1000000 ОП;МВКВБА
Опазване лечебните растения в района на с.
Нисово – създаване на детска обучителна
ферма
67000 ОП
Залесяване на общински пустеещи земи с
дървесни видове от района
205000 ОП
Поощряване използването и разглеждането, от
посетители, на места от НАТУРА 2000 –
екопътека „Бялата стена с. Сваленик”
30000 ОП; частни
партньорства
Поощряване използването и разглеждането, от
посетители, на места от НАТУРА 2000 –
70000 ОП;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
159
наблюдателна площадка „Поглед към
крепостта” с. Червен
Маркиране велопътека „Иваново-Червен” по
поречието на Ломовете
15000 ОП
Създаване и маркиране на екопътека „Вековния
бряст” с. Нисово
10000 ОП; МОП
Маркиране на велопътека „Рибарници Мечка”
– рибно стопанство Стълпище
10000 ОП; МОП
Ежегоден контрол и укрепване на предпазните
диги, общинска собственост в селата Красен и
Божичен
100000 ОП,
МВКВБА;
РБ
Разработване и прилагане на програма за
прочистване речните корита на реките,
протичащи през територията на общината – 47
км
2000000 ОП,
МВКВБА;
РБ
3.2. Дейности за сплотяване на местната общност
3.2.1. Социална интеграция
Обучение на дребните и средни земеделски
производители за създаване на екологично
земеделие
4000 ОП;НПО
Организиране консултации за пчеларите за
кандидатстване за финансиране от оперативни
програми
2000 ОП; НПО
Организиране и провеждане на курсове за
квалификация на готвачи, туристически
водачи, хотелиери, земеделски специалисти и
др.
23000 ОП
Организиране и провеждане курсове за
изучаване на чужди езици
12000 ОбБ; НПО;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
160
Включване на трайно безработни в програми
свързани със социалното подпомагане и
обслужване на хора с увреждания
20000 ОП
Създаване на алтернативни форми на заетост
чрез разширяване на семейния
поминък/стопанство
- ОбБ; частен
сектор
Участие в програмата „Старт в кариерата” и
други сходни програми
12000 ОП; ОбБ
3.2.2. Условия за партньорство с групи от местната
общност
Създаване условия и подпомагане
сдружаването на местни групи по интереси и
създаване на алтернативни услуги
1000 ОбБ; НПО;
Подпомагане партньорството „публичен
сектор-частни производители” в областта на
местните занаяти, благоустрояването на улици,
паркове и др. публични пространства
1000 ОП и ПЧП
Съдействие за създаване на сдружения в
областта на земеделието, лозарството, туризма
и др. с цел създаване на конкурентна местна
среда
1000 ОбБ; частен
сектор
Обединяване усилията на общината за
сдружаване със съседни общини за усвояване
на финансови средства за реализиране на малки
проекти, подобряващи средата за живот и
интеграцията на хората от общността
1000 ОбБ; НПО;
Подпомагане институционалното изграждане
на клуб на НПО с цел привличане
гражданското общество в управлението на
общината
1000 ОбБ; НПО;
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
161
Привличане третия сектор в разработването на
съвместни проекти с общинска администрация
1000 ОбБ; НПО;
ОП
Разработване на програма и свързаните с нея
нормативни документи за тристранно
сътрудничество – НПО-публична власт-частен
сектор
5000 ОбБ; НПО;
ОП
Създаване предпоставки за съвместни действия
по усвояване финансови средства с
побратимените общини от Република Румъния
4000 ОП
3.3. Подкрепа за запазване на местното културно наследство и обичаи
3.3.1. Изграждане стратегия за оползотворяване
наличния потенциал на културно-
историческото наследство на територията на
община Иваново
Нови форми за стопанисване на паметниците
на културата със световно и национално
значение, намиращи се на територията на
общината
- ОбБ; НПО;
Съвместни проекти на държавната и местната
власт за опазването на паметниците на
културата със световно и национално значение
200000 ОбБ; НПО;
ОП; РБ
Нов прочит на териториите архитектурни
резервати – социализиране, запазване и защита
- ОбБ; НПО;
ОП
3.3.2. Превръщане на живото културно наследство в
успешна туристическа атракция
Обогатяване на туристическата атракция
„Децата на Поломието – празник под
манастир” и предлагането й на туристическия
пазар
5000 ОбБ; НПО;
ОП
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
162
Фестивалът на гъбата в с. Красен – от
традиционен поминък към съвременна
приказка
5000 ОбБ; НПО;
ОП
Подкрепа на празникът в с. Табачка „Еньовден
– билки за здраве и радост” и превръщането му
в регионален
5000 ОбБ; НПО;
ОП
3.3.3. Афиширане културната идентичност на
общината и превръщането и в запазена марка
Разширяване и обогатяване на местния
празнично-обреден календар
3000 ОбБ; НПО
3.3.4. Подпомагане местните културни институти –
читалищата и превръщането им в модерни
културни центрове
Обогатяване на самодейността в читалищата ОбБ; НПО
Клубовете по интереси – необходима и търсена
форма за комуникация
1000 ОбБ; НПО;
Съхраняване и обогатяване на библиотечната
дейност
2000 ОбБ; НПО
Подкрепа на инициативите за работа с
гостуващите в селата деца под надслов „На
гости на баба”
- ОбБ; НПО
3.3.5. Създаване нов облик на музейните сбирки и
техните експонати
Проект „Музейните експонати оживяват”
Създаване връзка между историческите
събития и местните традиции (изграждане
междуетнически културен комплекс в с.
Тръстеник)
150000 ОП
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
163
3.3.6. Осъществяване мост между културните
традиции и настоящето
Национален литературен конкурс
„Светлоструй” грижа и на нацията – подкрепа
на МК
5000 ОбБ; ОП;
ПЧП; РБ
Превръщане на празника на община Иваново
„От Поломието до Дунав, заедно” в част от
фестивалните събития в страната.
5000 ОбБ; ОП; ПЧП
Празникът „От Поломието до Дунав, заедно”
място за трансгранични срещи
8000 ОбБ; ОП; ПЧП
Международния пленер по живопис „Русенски
Лом-Дунав” с. Пиргово – жива връзка на
настоящето със световното културно
наследство
5000 ОбБ; ОП; ПЧП
Приоритет 4: Подобряване административния капацитет за местно развитие
4.1. Подобряване на административния капацитет на общинските служители и административни звена – материална база и структура
Въвеждане на електронно управление в
общинската администрация
Въвеждане на онлайн услуги чрез нови техники
средства
10000 ОбБ; ОП
Създаване мрежа за електронен обмен на
информация и материали между кметствата и
общинския център
15000 ОбБ; ОП
Оптимизиране структурата на общинската
администрация с оглед нуждите на гражданите
и осигуряване качествени общински дейности
9000 ОбБ; ОП
Сертифициране на общината по ISO 9001 –
2000 и по системата CAF (обща рамка за
8000 ОбБ; ОП
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
164
оценяване, приета от министрите на
държавната администрация на ЕС, като първа
стъпка за достигане на така нареченото
„организационно
съвършенство” на местната администрация
Внедряване система за контрол на достъпа в
административната сграда на общината с цел
спазване работното време от служителите и
организиране качественото обслужване на
гражданите
3000 ОП; ОбБ
4.2. Подобряване на административния капацитет
на общинските служители и административни
звена – квалификация
Създаване на ежегодна програма за обучение
на общинската администрация
- -
Планиране ежегодно обучение в ИПА за
придобиване на нови знания и
усъвършенстване.
2000 ОбБ
Обучение на новопостъпили специалисти и
експерти
2000 ОбБ
4.3.
Подобряване на административния капацитет
на общината за управление на проекти и
програми
Създаване център за подпомагане
разработването на проекти за местния сектор –
НПО
10000 ОП; ОбБ
Идентифициране местния потенциал за
осъществяване публично-частни партньорства
при реализиране проекти със стратегическо
2000 ОбБ; ЧП
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на
Договор № 13-13-180 от 08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
165
значение за местната общност
Проект „Помощ за малкия и среден бизнес” 1000 ОбБ
Този документ е създаден в рамките на проект „Община Иваново – модерна администрация, прилагаща
партньорство, ефективни политики за постигане на местните цели”, в изпълнение на Договор № 13-13-180 от
08.11.2013г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
166

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10